Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A


- Νομολογία

Έχοντας υπόψη
  1. Τις διατάξεις:
 • 1.1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/88) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • 1.2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05).
 • 1.3. Του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α'/07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/Β/31.03.10.).
 • 1.4. Την υπ' αριθμ. 324005/09-09-2008 (ΦΕΚ 1886/Β/12- 09-2008) Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 135073/03-02-2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 315/Β/25-02-2011).
 • 1.5. Την υπ’ αριθμ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β/23.02.2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α., στην Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013.
 • 1.6. Την υπ’ αριθμ. 4985/21-6-2010 (ΦΕΚ 1026/Β710) Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ 724/10) που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 5719/2.6.2011 (ΦΕΚ 1145/Β/2011) και 2970/6.3.2012 (ΦΕΚ 645/Β/2012) όμοιες αποφάσεις και ιδίως το άρθρο 24 αυτής.
 • 1.7. Την υπ’ αριθμ. 11308/16-11-2010 (ΦΕΚ 1964/Β710) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» όπως ισχύει κάθε φορά, και ιδίως το άρθρο 30 αυτής.
 • 1.8. Την υπ’ αριθμ. 2049/20-04-11 (ΦΕΚ 1183/Β/11) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Eλέγχου του ΠΑΑ 2007-2013, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • 1.9. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της με αριθ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του ΠΑΑ,
 • 2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη αποφασίζουμε

- Άρθρο 1: Παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

Aφορά στην πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ατομική απόφαση έγκρισης του Δικαιούχου. Η παρακολούθηση γίνεται με ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (εφεξής Φορέας Εφαρμογής) με την υποστήριξη Επιτροπών Παρακολούθησης. Οι εν λόγω Επιτροπές εδρεύουν στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

- Άρθρο 2: Σύσταση Επιτροπών Παρακολούθησης

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτείται κατά κανόνα μία Επιτροπή Παρακολούθησης, εφεξής Επιτροπή. Για τις περιπτώσεις που στην Περιφερειακή Ενότητα υπάρχει μεγάλο πλήθος επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης δύναται να συγκροτούνται περισσότερες από μία Επιτροπές.

Η κάθε Επιτροπή συγκροτείται από τρία (3) κύρια μέλη με τα αναπληρωματικά τους. Τα εν λόγω μέλη είναι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας.

Σε κάθε Επιτροπή συμμετέχει υποχρεωτικά ένας Γεωπόνος της ΔΑΟΚ, ο οποίος ορίζεται ως πρόεδρος, ενώ για τα άλλα μέλη, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του υπό παρακολούθηση έργου, επιλέγονται κατά προτεραιότητα Γεωτεχνικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί και υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με προηγούμενη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα.

Η συγκρότηση των Επιτροπών γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη μετά από εισήγηση της οικείας ΔΑΟΚ. Η εν λόγω απόφαση καθώς και κάθε τροποποίησή της κοινοποιείται στο Φορέα Εφαρμογής.

Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, αδικαιολόγητων καθυστερήσεων ή εξαιρετικών περιπτώσεων η συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, μετά από εισήγηση του Φορέα Εφαρμογής.

- Άρθρο 3: Έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης

Το έργο των Επιτροπών αφορά:
 • στη διασφάλιση της διαδικασίας ελέγχου των προς συγχρηματοδότηση (ενίσχυση) παραστατικών δαπανών (αποφυγή διπλής χρηματοδότησης) που συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής του Δικαιούχου
 • στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης των δικαιούχων,
 • στην παραλαβή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων,
 • στην πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης της εκμετάλλευσης των δικαιούχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ατομικές αποφάσεις έγκρισής τους.
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης των δικαιούχων, οι Επιτροπές μέσω της ΔΑΟΚ:
 1. ενημερώνουν εγγράφως με αποδεικτικό παραλαβής, το αργότερο εντός 8 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης, τους δικαιούχους για τους περιορισμούς και τους όρους που αφορούν στην υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής, στη χορήγηση προκαταβολής καθώς και στις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς στον υπολογισμό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης.

 2. Το εδάφιο β αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 14025 (ΦΕΚ 1999/Β/2014) ( ΥΑ 14025 (ΦΕΚ 1999/Β/2014))

  μετά την πάροδο δεκαοχτώ (18) μηνών ( ή εικοσιτεσσάρων (24) μηνών εφόσον έχει δοθεί παράταση ), από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης, ενημερώνουν το Φορέα Εφαρμογής για τους δικαιούχους που αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους ως προς την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής και την χορήγηση προκαταβολής.

  μετά την πάροδο δώδεκα (12) ή δεκαοχτώ (18) μηνών εφόσον έχει δοθεί παράταση, από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης, ενημερώνουν το Φορέα Εφαρμογής για τους δικαιούχους που αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους ως προς την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής και την χορήγηση προκαταβολής.

 1. στις περιπτώσεις χορήγησης παράτασης του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης κοινοποιούν άμεσα στο Φορέα Εφαρμογής τις σχετικές αποφάσεις και ενημερώνουν σχετικά το Πληροφορικό Σύστημα του Μέτρου και το ΟΠΣΑΑ.

 2. Το εδάφιο δ προστέθηκε με την ΥΑ 14025(ΦΕΚ 1999/Β/2014)

  ( ΥΑ 14025(ΦΕΚ 1999/Β/2014))

  Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει υποβάλει αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής πριν τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης 2176/24−1−2014, ΦΕΚ 250/Β΄/2014, έχει δικαίωμα υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής απόφασης έγκρισης χωρίς να απαιτείται νέο αίτημα παράτασης.

- Άρθρο 4: Καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους απολογιστικά από το Φορέα Εφαρμογής του Μέτρου με απ’ ευθείας κατάθεση σε λογαριασμό που δηλώνουν στην Αίτηση Προκαταβολής και σε κάθε Αίτηση Πληρωμής.

Για την καταβολή της ο Δικαιούχος προετοιμάζει Αίτηση Πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22, παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 4985/2010 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα παραστατικά και στοιχεία. Στις περιπτώσεις που η Αίτηση Πληρωμής δεν είναι σύμφωνη με το τυποποιημένο υπόδειγμα επιστρέφεται στο Δικαιούχο για συμμόρφωση.

Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει το πολύ τρεις (3) Αιτήσεις Πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ατομική απόφαση έγκρισης του επενδυτικού του Σχεδίου Βελτίωσης. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από τον δικαιούχο το αργότερο εντός δώδεκα μηνών (12) από την ημερομηνία της ατομικής απόφασης έγκρισής του και πρέπει να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ομοίως και η δεύτερη αίτηση πληρωμής πρέπει να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Αθροιστικά η πρώτη και δεύτερη αίτηση πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

Το προηγούμενο εδάφιο αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 14025(ΦΕΚ 1999/Β/2014)

( ΥΑ 14025(ΦΕΚ 1999/Β/2014))

Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει το πολύ τρεις (3) Αιτήσεις Πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ατομική απόφαση έγκρισης του επενδυτικού του Σχεδίου Βελτίωσης. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από τον δικαιούχο το αργότερο εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της ατομικής απόφασης έγκρισής του (ή εντός 24 μηνών ύστερα από χορήγηση παράτασης) και πρέπει να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ομοίως και η δεύτερη αίτηση πληρωμής πρέπει να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Αθροιστικά η πρώτη και δεύτερη αίτηση πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του αρχικά συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού ενώ δεν υφίσταται περιορισμός ως προς το ύψος του αιτούμενου ποσού της τελικής δόσης.

Η κάθε Αίτηση Πληρωμής υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ σε ένα αντίτυπο. Στην αίτηση πληρωμής πραγματοποιείται από την Επιτροπή διοικητικός έλεγχος των παραστατικών καθώς και εφόσον απαιτείται, παραλαβή των επενδύσεων με επιτόπια επίσκεψη.

Με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου της Αίτησης Πληρωμής και την ολοκλήρωση της παραλαβής για τις περιπτώσεις που απαιτείται επιτόπια επίσκεψη, η αρμόδια Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο.

Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής από το δικαιούχο, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού του σχεδίου βελτίωσης με την προϋπόθεση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής τραπέζης ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού που έχει από το νόμο το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, ποσού ίσου με το 110% της αιτούμενης προκαταβολής.

Η σχετική Αίτηση Προκαταβολής συντάσσεται βάσει τυποποιημένου υποδείγματος και υποβάλλεται από το δικαιούχο στη ΔΑΟΚ μετά την έκδοση της ατομικής απόφασης έγκρισης του επενδυτικού του σχεδίου.

Η Επιτροπή αφού πραγματοποιήσει διοικητικό έλεγχο των απαιτούμενων παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Εγκύκλιο Πληρωμής του Οργανισμού Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) και συμπληρώσει τα σχετικά πεδία στο Πληροφορικό Σύστημα του Μέτρου , συντάσσει Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Προκαταβολής, το οποίο και αποστέλλει στο Φορέα Εφαρμογής μαζί με τα παραστατικά που προβλέπονται στην ανωτέρω Εγκύκλιο.

Σε περίπτωση είσπραξης προκαταβολής από το δικαιούχο, αυτή συμψηφίζεται με την πληρωμή. Η εγγύηση που απαιτείται για την χορήγηση της προκαταβολής αποδεσμεύεται όταν το ποσό των πραγματικών δαπανών του δικαιούχου, οι οποίες αντιστοιχούν στη δημόσια ενίσχυση, υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει μερικά ή ολικά εφόσον δεν πληρούνται οι όροι για τους οποίους έχει εκδοθεί.

Το αίτημα του δικαιούχου για χορήγηση προκαταβολής δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό των αιτημάτων πληρωμής δαπανών.

- Άρθρο 5: Έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής

Γενικές οδηγίες άρθρου 5

Η Επιτροπή στο πλαίσιο του Διοικητικού Ελέγχου της Αίτησης Πληρωμής του δικαιούχου ελέγχει την πληρότητά της και μέσω της ΔΑΟΚ ενημερώνει το Δικαιούχο με κάθε πρόσφορο μέσο, για την προσκόμιση οποιουδήποτε παραστατικού και στοιχείου δεν υπάρχει στην Αίτηση Πληρωμής και το οποίο είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση του Διοικητικού Ελέγχου.

Στη περίπτωση έγγραφης ενημέρωσης, η προσκόμιση των παραστατικών και στοιχείων γίνεται εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας έκδοσης του εγγράφου ενημέρωσης του Δικαιούχου.

Με την προσκόμιση του συνόλου των παραστατικών, η Επιτροπή συμπληρώνει τα σχετικά πεδία στο Πληροφορικό Σύστημα του Μέτρου, πραγματοποιώντας τους σχετικούς μηχανογραφικούς-διασταυρωτικούς ελέγχους και οριστικοποιεί το αίτημα πληρωμής λαμβάνοντας ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης πληρωμής, τον οποίο και καταγράφει στο σχετικό έντυπο.

Κατά το διοικητικό έλεγχο της αίτησης πληρωμής η Επιτροπή ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζουν οι δικαιούχοι όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας. Ο έλεγχος γίνεται μόνον επί των πρωτότυπων παραστατικών (δαπανών και εξοφλήσεων) και αυτά που τελικώς γίνονται αποδεκτά - επιλέξιμα μονογράφονται και σφραγίζονται με ευθύνη της Επιτροπής με ειδική σφραγίδα που φέρει την ένδειξη: «Υποβλήθηκε για ενίσχυση στο πλαίσιο του Μέτρου 121 του Π.Α.Α. 2007-2013» προκειμένου εν συνεχεία να αναπαραχθούν από το Δικαιούχο σε φωτοαντίγραφα και να τοποθετηθούν στο αντίτυπο της Αίτησης Πληρωμής.

Τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών φυλάσσονται σε ξεχωριστό αρχείο από το δικαιούχο για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου βελτίωσης.

Η Επιτροπή υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων (10) ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της Αίτησης Πληρωμής, εκτός δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, να προβεί σε επίσκεψη στον τόπο της επένδυσης, ώστε να πιστοποιήσει την πρόοδο των εργασιών («φυσικό αντικείμενο») και του προϋπολογισμού («οικονομικό αντικείμενο») σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του δικαιούχου. Η πραγματοποίηση της επίσκεψης αφορά στις Αιτήσεις Πληρωμής που μεμονωμένα ή αθροιστικά αφορούν σε ποσοστό υλοποίησης μεγαλύτερο από το 40%του επενδυτικού σχεδίου και για τα επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 50.000€. Σε διαφορετική περίπτωση, πραγματοποιείται μόνο διοικητικός έλεγχος των υποβαλλόμενων παραστατικών/δικαιολογητικών ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων. Για τις επενδύσεις για τις οποίες ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται έως 50.000 €, απαιτείται μία (1) επίσκεψη στον τόπο της επένδυσης, η οποία θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή με την υποβολή της τελικής αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο.

Με κάθε τελικό Αίτημα Πληρωμής η Επιτροπή πραγματοποιεί επίσκεψη στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης προκειμένου να πιστοποιήσει μεταξύ των άλλων και την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης, σύμφωνα με το Άρθρο 24 της υπ’ αριθμ. 4985/2010 κοινής υπουργικής απόφασης.

Κατά την επιτόπια επίσκεψη οι Επιτροπές καταγραφούν αναλυτικά τις ποσότητες των εργασιών, υπηρεσιών και εξοπλισμού που έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο του έργου, καθώς και το κόστος αυτών και τις συγκρίνουν με τις προβλεπόμενες στο εγκεκριμένο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης.

Η Επιτροπή δύναται να προβεί σε επιτόπια επίσκεψη και για τις περιπτώσεις που το ζητήσει ο Φορέας Εφαρμογής ή ο Οργανισμός Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Επιτόπου συμπληρώνεται από τα μέλη της Επιτροπής και συνυπογράφεται από τον Δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του Λίστα Ελέγχου Επιτόπιας Επίσκεψης (checklist). Δαπάνες εργασιών, υπηρεσιών και εξοπλισμού που πραγματοποιήθηκαν πριν τις 18/02/2011 δεν θεωρούνται επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση.

Οι διαπιστώσεις - παρατηρήσεις των Επιτροπών μετά τον διοικητικό έλεγχο και την επιτόπια επίσκεψη, εάν αυτό απαιτείται, με ευθύνη της Επιτροπής ενσωματώνονται στο Πληροφορικό Σύστημα του Μέτρου και αποτυπώνονται στο αντίστοιχο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ. Κατά την σύνταξη του Πρακτικού λαμβάνεται υπόψη μεταξύ των άλλων το Άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 4985/2010 κοινής υπουργικής απόφασης για τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους στον υπολογισμό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης.

Επιπλέον, αν κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης προκύψουν παρατυπίες οι οποίες επισείουν την αναστολή της χρηματοδότησης της πράξης, αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό Ελέγχου ώστε να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων. Η μη πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου των αιτούμενων προς παραλαβή επενδύσεων ή μέρους αυτών αιτιολογείται πλήρως από την Επιτροπή και καταγράφεται στο Πρακτικό Ελέγχου με σχετικές αναφορές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο όπου απαιτείται.

Πρακτικά Ελέγχου που δεν πιστοποιούν την ορθή εκτέλεση του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου των αιτούμενων προς παραλαβή επενδύσεων ή μέρους αυτών χωρίς την αναγραφή της σχετικής αιτιολογίας δεν θεωρείται ότι έχουν ορθά συνταχθεί και συνεπώς η σχετική παραλαβή δεν έχει ολοκληρωθεί. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Φορέας Εφαρμογής επιφυλάσσεται ως προς την επιστροφή του Πρακτικού Ελέγχου στην αρμόδια Επιτροπή για την ορθή συμπλήρωση και επανυποβολή του.

Οι Επιτροπές διαβιβάζουν στον Φορέα Εφαρμογής, το αργότερο εντός μηνός από την οριστικοποίηση στο Πληροφορικό Σύστημα του Μέτρου της αίτησης πληρωμής, εκτός δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, τα Πρακτικά Ελέγχου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εγκύκλιο Πληρωμής του Οργανισμού Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).

Τα Πρακτικά Ελέγχου των Επιτροπών λαμβάνονται υπόψη από τον Φορέα Εφαρμογής μαζί με άλλα στοιχεία (πορίσματα ελέγχων, αποτελέσματα μηχανογραφικών - διασταυρωτικών ελέγχων, κ.λπ.), προκειμένου αυτός να προβεί στην αναγνώριση - εκκαθάριση της δαπάνης για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον Οργανισμό Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σε σχετική εγκύκλιο.

Το προηγούμενο εδάφιο αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 14025 (ΦΕΚ 1999/Β/2014)

( ΥΑ 14025 (ΦΕΚ 1999/Β/2014))

Η αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται από τον Οργανισμό Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)σε σχετική εγκύκλιο. Κατά τη διαδικασία αυτή ο Φορέας Εφαρμογής λαμβάνει υπόψη του και άλλα πιθανά στοιχεία όπως πορίσματα ελέγχων, αποτελέσματα μηχανογραφικών – διασταυρωτικών ελέγχων κ.λπ. Ο έλεγχος του Φορέα Εφαρμογής στα πρακτικά ελέγχου των Επιτροπών περιορίζεται στον εντοπισμό πρόδηλων σφαλμάτων. Η ανεύρεση τέτοιων σφαλμάτων θα πρέπει να οδηγεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη θεραπεία τους, εφόσον αυτή είναι δυνατή σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

Η καταβολή της τελικής δόσης της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με την προϋπόθεση προσκόμισης από τον δικαιούχο των απαραίτητων αδειών που βεβαιώνουν την νόμιμη λειτουργία της επένδυσης (εφόσον αυτές απαιτούνται), ανεξάρτητα εάν η πιστοποίηση (διοικητικός έλεγχος και επιτόπια επίσκεψη) των δαπανών της τελικής αίτησης πληρωμής από την Επιτροπή πραγματοποιήθηκε πριν την έκδοσή τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει το Πρακτικό Ελέγχου να συντάσσεται μετά την παραλαβή και έλεγχο των σχετικών αδειοδοτήσεων.

Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης αρμοδιότητας της οικείας Επιτροπής (καθυστέρηση υποβολής αιτημάτων πληρωμής, κ.λπ.) η Επιτροπή υποχρεούται στην άμεση και αναλυτική ενημέρωση του Φορέα Εφαρμογής μέσω της ΔΑΟΚ.

Διευκρινήσεις σχετικά με την πιστοποίηση των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και την πραγματοποίηση των διοικητικών ελέγχων

(YA_7387_2014 [Διευκρινήσεις σχετικά με την πιστοποίηση των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και την πραγματοποίηση των διοικητικών ελέγχων])

- Νομικό πλαίσιο

Στην αρ. 16270/23.11.2012 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3246/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ορίζεται το Έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης καθώς επίσης καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και ο έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της παραπάνω απόφασης μεταξύ των άλλων οι Επιτροπές Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Διοικητικού Ελέγχου της Αίτησης Πληρωμής του δικαιούχου ελέγχουν την πληρότητα αυτής και συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο Πληροφορικό Σύστημα του Μέτρου 121, πραγματοποιώντας τους σχετικούς μηχανογραφικούς−διασταυρωτικούς ελέγχους. Στη συνέχεια τα πρακτικά Ελέγχου των Επιτροπών συνοδευόμενα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4 της αρ. 13935/5.2.2014 εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβιβάζονται στον Φορέα Εφαρμογής από τις ΔΑΟΚ προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση στους δικαιούχους.

Στο πλαίσιο του διοικητικού - μηχανογραφικού ελέγχου των αιτήσεων πληρωμής και προκειμένου να υπάρχει αρτιότητα ως προς τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να πραγματοποιηθεί η αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης διευκρινίζουμε και επισημαίνουμε τα εξής:

- A.Γενικά Νομιμοποιητικά Δικαιολογητικά

 1. Για την καταβολή της τελικής δόσης ελέγχεται αν στον φάκελο της αίτησης πληρωμής που καταθέτει ο δικαιούχος, εκτός των όσων αναφέρονται στην Παράγραφο Ι της αρ. 1616/23.1.2013 εγκυκλίου περιέχεται:

  • Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) περί μη οφειλής σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Στην ΥΔ περί μη οφειλής σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς θα δηλώνεται το εξής : «…..δηλώνω ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος και δεν είμαι υπόχρεος καταβολής εισφορών/οφειλών για οποιοδήποτε λόγο σε κανένα άλλο ασφαλιστικό φορέα εκτός αυτών για τους οποίους προσκομίζω τις παρακάτω βεβαιώσεις

  1.…………………………………………….

  2.……………………………………………. »

 2. Κατά την υποβολή της τελικής δόσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας της εκμετάλλευσης και στα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της νόμιμης λειτουργίας που πρέπει να προσκομιστούν κατά περίπτωση γεωργικής εκμετάλλευσης και ανάλογα με το είδος των επενδύσεων (άρθρο 39 της ΥΑ 11308/16.11.2010 και άρθρο 5 της ΥΑ 16270/23.11.2012).

 3. Η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης, περί μη λύσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης απαιτείται μόνο για νομικά πρόσωπα (εταιρείες) και όχι για τις ατομικές επιχειρήσεις.

 4. Κατά την παραλαβή αίτησης πληρωμής όταν έχει προηγηθεί προκαταβολή ελέγχουμε τον φάκελο της αίτησης πληρωμής για την ύπαρξη:

  • βεβαίωσης της τράπεζας όπου αναφέρεται το ποσό των πιστωτικών τόκων που δημιουργήθηκαν στον λογαριασμό που κατατέθηκε η προκαταβολή

  • καταθετηρίου των παραπάνω τόκων (εάν υπάρχουν) στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛΕΓΕΠ. (Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ αρ. 13935/05.02.2014, έντυπο Ε_2)

 5. Στις περιπτώσεις αποπληρωμής όπου σύμφωνα με τα ισχύοντα στην παράγραφο 8 άρθρο 1 της αρ. 2176/28.1.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 250/2014) πιστοποιείται η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης αλλά:

  • μέρος των επενδύσεων υλοποιήθηκαν κατά παρέκκλιση της ατομικής απόφασης έγκρισης ή

  • δεν υλοποιήθηκε το σύνολο των επενδύσεων αλλά οι επενδύσεις που παρελήφθησαν προσαρμόζονται λειτουργικά και πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μέτρο,

  απαιτείται τεχνική έκθεση του συντάκτη του αιτήματος αποπληρωμής.

 6. Σε κάθε περίπτωση υλοποίησης κατά παρέκκλιση της ατομικής απόφασης έγκρισης χωρίς να απαιτείται τροποποίηση (μη ουσιώδεις παρεκκλίσεις ή/και μεταβολές, σύμφωνα με την παράγραφο Β του άρθρου 1 της αρ. 2652/5.2.2013 ΥΑ) η αίτηση πληρωμής συνοδεύεται από σημείωμα ή τεχνική έκθεση του μελετητή όπου τεκμηριώνεται η καταλληλότητα και λειτουργικότητα της υλοποιημένης επένδυσης.

 7. Σε κάθε περίπτωση παρέκκλισης από την ατομική απόφαση έγκρισης είτε αυτή είναι μη ουσιώδης παρέκκλιση, είτε ουσιώδης και άρα απαιτείται τροποποίηση ατομικής απόφασης έγκρισης, πρέπει απαραίτητα να ελέγχεται αν η παρέκκλιση αυτή οδηγεί σε:

  i. Μείωση της βαθμολογίας, τέτοια ώστε να καθιστά το επενδυτικό σχέδιο μη επιλέξιμο για τις περιπτώσεις που απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία (σύμφωνα με την παρ. 1 της αρ. 7566/15.7.2011 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1748/2011).

  ii. Μείωση της έντασης εργασίας με συνέπεια κατά τη υποχρεώσεων ο μέσος όρος τριετίας να είναι μικρότερος από ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου (φυσικό πρόσωπο, πρόσωπο), σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της αρ. 11308/16.11.2010 για τη μέτρηση της έντασης εργασίας χρησιμοποιείται η Μονάδα (ΜΑΕ) και για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη 146/11.1.2011 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  iii. Οποιαδήποτε άλλη μεταβολή που επηρεάζει τους όρους ένταξης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης στο Μέτρο 121, έτσι ώστε η αίτηση ενίσχυσης του δικαιούχου ή οι επενδύσεις που σχετίζονται με την παρέκκλιση να καθίστανται μη επιλέξιμες.

  iv. Είναι αυτονόητο ότι αν οι παρεκκλίσεις οδηγούν σε μια ή περισσότερες από τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, δεν είναι δυνατόν να εγκριθεί η παρέκκλιση.

 8. Τα κατά περίπτωση παραπάνω γενικά δικαιολογητικά πρέπει απαραίτητα να καταχωρούνται στο Πληροφορικό σύστημα.

- B. Δικαιολογητικά Επενδυτικών Δαπανών (εγκύκλιος αρ. 1616/23-01-2013 και 23105/11-11-2013 τροποποίηση)

 1. Για όλες τις περιπτώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού (περιλαμβανομένου και του εξοπλισμού θερμοκηπίου) θα πρέπει να ελέγχεται η ύπαρξη σχετικού δικαιολογητικού (παραστατικό δαπάνης ή βεβαίωση) στο οποίο αναγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία της επένδυσης, δηλ. ο τύπος, η δυναμικότητα, ο αριθμός σειράς και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, κατά περίπτωση και βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός αυτός είναι καινούργιος. Για μηχανήματα αξίας μικρότερης των 1000 € δεν απαιτείται ο αριθμός σειράς.

  Στη συνέχεια η παραπάνω βεβαίωση ή το παραστατικό στο οποίο αναγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία της επένδυσης, καταχωρείται ως απαιτούμενο δικαιολογητικό επένδυσης.

 2. Για καμία επένδυση δεν απαιτείται ο έλεγχος της ύπαρξης πιστοποιητικού CE και δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση αυτού ως δικαιολογητικό.

 3. Για τις ρυμούλκες ειδικά, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του κατασκευαστή της ρυμούλκας, περί συμμόρφωσής της με τις βασικές διατάξεις που διέπουν όλα τα ρυμουλκούμενα από τον Κ.Ο.Κ. (φωτισμός, πέδηση, διαστάσεις) και του ΠΔ 238/94 (ΦΕΚ Α΄135) σχετικά με το καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών αγροτικών μηχανημάτων.

 4. Για τα ψεκαστικά μηχανήματα (μόνο για νεφελοψεκαστήρες ή με βραχίονες πολυμπέκ) προσκομίζεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12761, το οποίο και καταχωρείται ως δικαιολογητικό της συγκεκριμένης επένδυσης.

 5. Σε περίπτωση επενδύσεων εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, προσκομίζεται βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι η συνιστώμενη πίεση λειτουργίας στις απολήξεις δεν είναι μεγαλύτερη των 5 bar. Η παραπάνω βεβαίωση καταχωρείται ως δικαιολογητικό της συγκεκριμένης επένδυσης.

 6. Όταν πρόκειται για αίτημα ενδιάμεσης δόσης (πρώτο ή δεύτερο αίτημα) η δαπάνη τεχνικής στήριξης για την υποβολή του αιτήματος πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Σε αντίθετη περίπτωση η Επιτροπή Παρακολούθησης προβαίνει στην περικοπή του υπερβάλλοντος ποσού. Όταν η δόση είναι τελική εννοείται ότι πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό της τεχνικής στήριξης.

 7. Οι φωτογραφίες των επενδύσεων υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά της αίτησης πληρωμής μόνο στην περίπτωση όπου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν απαιτείται η πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης. Στην περίπτωση αυτή γίνεται καταγραφή των φωτογραφιών στη λίστα των δικαιολογητικών.

 8. Στην περίπτωση απαλλαγής καταβολής ΦΠΑ είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης της ΔOΫ στο φάκελο πληρωμής και η καταχώρησή της ως δικαιολογητικό για όλες τις επενδύσεις που αφορά. Π.χ αν σε τιμολόγιο για το οποίο υπάρχει απαλλαγή ΦΠΑ περιλαμβάνονται δύο επενδύσεις, τότε καταχωρείται ως δικαιολογητικό η απόφαση απαλλαγής και για τις δύο επενδύσεις.

 9. Κατά την καταχώρηση των παραστατικών (τιμολόγια, κλπ) πρέπει να αποτυπώνονται με ακρίβεια τα στοιχεία των παραστατικών. Στο πεδίο «Πληρωτέο Ποσό Τιμολογίου» πρέπει να καταχωρείται το ποσό με το οποίο εξοφλείται το παραστατικό δηλ. συνολική καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ (και όχι το επιλέξιμο ποσό της δαπάνης ή το αιτούμενο ή κάποιο άλλο ποσό).

 10. Όταν υλοποιείται εγκεκριμένη επένδυση ελκυστήρα αλλά με αύξηση στην ιπποδύναμη κατά την έννοια της παραγράφου Β, σημείο 2 της ΥΑ 2652/5.3.2013 πρέπει να εξετάζεται η προσκομισθείσα με την αίτηση ενίσχυσης μελέτη ιπποδύναμης ελκυστήρα. Κατά συνέπεια, στα δικαιολογητικά της πληρωμής πρέπει να αναφέρεται η ύπαρξη της παραπάνω μελέτη.

 11. Όταν μια δαπάνη υλοποιείται μερικώς και περιλαμβάνεται σε σχετικό αίτημα πληρωμής (π.χ εγκατάσταση φυτείας, συστήματος στάγδην άρδευσης κ.α) πρέπει στην «Υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου» να καταχωρείται η ποσότητα που υλοποιήθηκε και παραλαμβάνεται. Μερική υλοποίηση μιας επένδυσης π.χ. στάγδην άρδευση, είναι δυνατή υπό την έννοια ότι εγκαθίσταται λειτουργικό σύστημα άρδευσης σε μέρος της εγκεκριμένης έκτασης και το υπόλοιπο θα εγκατασταθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Η επενδυτική δαπάνη δεν ολοκληρώνεται στην τρέχουσα δόση και ο δικαιούχος επανέρχεται σε επόμενη δόση για την παραλαβή και ενίσχυση της υπολειπόμενης δαπάνης.

 12. Όταν υλοποιείται μια επένδυση με χαμηλότερο ποσό από το εγκεκριμένο και ο δικαιούχος επιθυμεί τη μεταφορά της διαφοράς σε άλλη δαπάνη η οποία υλοποιείται με υψηλότερο ποσό στα πλαίσια του ίδιου αιτήματος πληρωμής, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΥΑ 2652/5-3-2013, καταχωρούνται τα ποσά αυτά ως ισόποσες αρνητικές και θετικές διαφορές στον επεξηγηματικό πίνακα «Μεταφορές». Δεν καταχωρούνται οι διαφορές στα ποσά υλοποίησης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αίτημα μεταφοράς δαπάνης. Οι διαφορές των ποσών υλοποίησης, αφού καταχωρηθούν στον επεξηγηματικό πίνακα μεταφορών, πρέπει να συνυπολογιστούν και να καταχωρηθούν και στις αιτούμενες δαπάνες.

 13. Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίζει σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή όπου αναγράφεται η άδεια χρήσης του λογισμικού και ότι αυτό είναι καινούργιο. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/250 «Για την νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών» ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας . Τα προγράμματα Η/Υ καταρχήν προστατεύονται μόνο ως έργα λόγου με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και όχι ως εφευρέσεις με το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι άτυπο, δηλαδή για την προστασία του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος του δημιουργού του προγράμματος Η/Υ δεν απαιτείται, ούτε προβλέπεται κάποια τυπική πράξη, ούτε να ακολουθηθεί κάποια διαδικασία κατοχύρωσης του προγράμματος. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται ούτε προβλέπεται η προσκόμιση αποδεικτικών ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων ή συσχέτισης με αυτά από τον οίκο κατασκευής ή τον προμηθευτή στα πλαίσια της παραλαβής των επενδύσεων σε λογισμικό.

 14. Από 1/1/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/2013) η έκδοση Δελτίου Αποστολής (ΔΑ) γίνεται μη υποχρεωτική. Κατά συνέπεια οι έλεγχοι για την ύπαρξη παραστατικών διακίνησης προσαρμόζονται σύμφωνα με τα παραπάνω. Οι πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται στα ΔΑ (αριθμός σειράς, αναλυτική περιγραφή, σετ, κ.λ.π) με τις οποίες γίνεται η ταυτοποίηση τουεπενδυτικού αγαθού απαιτούνται κατά την παραλαβή και όταν δεν υπάρχει ΔΑ, πρέπει να αναφέρονται σε βεβαίωση με την σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή.

 15. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά επενδύσεων πρέπει να είναι καταχωρημένα στο Πληροφορικό σύστημα.

- Γ. Τεκμηρίωση Εξόφλησης Επενδυτικών Δαπανών

Διευκρινήσεις επί Παραστατικών Εξόφλησης

(19869_27_09_2013 Διευκρινήσεις επί παραστατικών εξόφλησης)

Σε απάντηση του ερωτήματος σας με αρ. πρωτ. 17350/21-08-2013, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης) του ΠΑΑ, το οικονομικό αντικείμενο των υλοποιημένων επενδύσεων πιστοποιείται με πλήρως εξοφλημένα παραστατικά αξίας ή ισοδύναμα.

Η εξόφληση των παραστατικών αυτών τεκμηριώνεται με κατάλληλες αποδείξεις στις οποίες αναγράφονται η ημερομηνία, το ποσό, τα στοιχεία των συναλλασσομένων και τα στοιχεία των παραστατικών τα οποία εξοφλούνται. Οι παραπάνω συναλλαγές εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 και οι συναλλασσόμενοι οφείλουν να αποδεικνύουν την συμμόρφωσή τους με αυτές προσκομίζοντας τα σχετικά τραπεζικά αποδεικτικά. Τα τραπεζικά αποδεικτικά (καταθετήρια, κλπ) δεν επέχουν θέση παραστατικών εξόφλησης αλλά είναι μόνο συνοδευτικά αυτών.

Οι συναλλαγές εξόφλησης οι οποίες γίνονται δεκτές περιλαμβάνουν τις προκαταβολές και τις τμηματικές καταβολές πριν ή μετά την έκδοση του παραστατικού αξίας ή ισοδύναμου αυτού, όπως προβλέπεται από τον Κ.Φ.Α.Σ. ή από προγενέστερα νομοθετήματα εν ισχύ (Κ.Φ.Σ., Κ.Β.Σ. κλπ). Οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις πρέπει να μην είναι προγενέστερες των συναλλαγών εξόφλησης.

Στα πλαίσια του διοικητικού ελέγχου των πληρωμών του μέτρου 121, οι επιτροπές παραλαβής οφείλουν να εξετάσουν κατά περίπτωση την νομιμότητα της συναλλαγής και την συσχέτισή της με την αγορά των εγκεκριμένων επενδυτικών αγαθών. Συναλλαγές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τα κοινώς παραδεκτά και από την συνήθη πρακτική των συναλλασσομένων πρέπει να εξετάζονται περαιτέρω με κάθε πρόσφορο τρόπο και με χρήση συμπληρωματικών δικαιολογητικών των συναλλασσομένων (τραπεζικά έγγραφα, λογιστικά βιβλία, καρτέλες, κλπ).

Καταχώρηση Παραστατικών Εξόφλησης

(Καταχώρηση Παραστατικών Εξόφλησης)

Επειδή σε πρόσφατες αιτήσεις πληρωμής δικαιούχων του Μ121 έχει παρατηρηθεί να καταχωρούνται ωι παραστατικά εξόφλησης καταθετήρια κλπ τραπεζικά παραστατικά, είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε στο θέμα αυτό και να διευκρινίσουμε ότι:

 1. Παραστατικά εξόφλησης θεωρούνται ΜΟΝΟΝ οι εξοφλητικές αποδείξεις και οι εξοφλητικές βεβαιώσεις του προμηθευτή και αυτές καταχωρούνται ως παραστατικά εξόφλησης.

 2. Τα αποδεικτικά της τράπεζας (καταθετήρια, φωτοτυπίες επιταγών, αντίγραφα λογ/μων, κλπ) χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση του τρόπου πληρωμής τιμολογίων ποσού άνω των 3.000C και επισυνάπτονται με τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις. Τα αποδεικτικά της τράπεζας ΔΕΝ καταχωρούνται.

 3. Η ένδειξη «εξοφλήθη» πάνω στα τιμολόγια δεν τεκμηριώνει εξόφληση και δεν αντικαθιστά την εξοφλητική απόδειξη.

Εξόφληση Επενδυτικών Δαπανών με Επιταγές Τρίτων

(Εξόφληση Επενδυτικών Δαπανών με Επιταγές Τρίτων)

Μετά από το σχετικό ενδιαφέρον και τα ερωτήματα πολλών δικαιούχων σας ενημερώνουμε για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνεται δεκτή η εξόφληση επενδυτικών δαπανών με επιταγές τρίτων στα πλαίσια του Μ121.

Στα παραστατικά εξόφλησης καταχωρειται «Απόδειξη Εξόφλησης με επιταγές» την οποία εκδίδει ο προμηθευτής και συνοδεύεται από:

 1. Φωτοαντίγραφα των επιταγών (δύο όφεις)

 2. Απόδειξη εκχώρησης επιταγών τρίτων που εκδίδει ο δικαιούχος και αναφέρονται Αριθμός- Τράπεζα-Εκδότης-Πελάτης-Ποσό-Ημερομηνία για κάθε επιταγή.

 3. Βεβαίωση από την τράπεζα ή αντίγραφο κίνησης του λογ/μου του εκδότη ή άλλο έγγραφο θεωρημένο από την τράπεζα έκδοσης που να δείχνει την ρευστοποίηση για κάθε επιταγή.

Τα 1, 2, 3 είναι απαραίτητα συνοδευτικά της απόδειξης. Η παραπάνω τεκμηρίωση αφορά το παραστατικό εξόφλησης στο σύνολό του δηλ. δεν μπορεί να γίνει δεκτή μερική τεκμηρίωση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι για κάθε παραστατικό εξόφλησης.

 1. Η πιστοποίηση της πληρωμής γίνεται με την υποβολή της απόδειξης είσπραξης ή της εξοφλητικής βεβαίωσης του προμηθευτή, η οποία αποτελεί το παραστατικό εξόφλησης που καταχωρείται στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Η ένδειξη «εξοφλήθη» πάνω στα τιμολόγια δεν τεκμηριώνει εξόφληση και δεν αντικαθιστά την εξοφλητική απόδειξη.

 2. Τα αποδεικτικά της τράπεζας (καταθετήρια, φωτοτυπίες επιταγών, αντίγραφα λογαριασμών, κλπ) χρησιμοποιούνται και απαιτούνται για την τεκμηρίωση του τρόπου πληρωμής τιμολογίων ποσού άνω των 3.000€ και επισυνάπτονται με τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις. Τα αποδεικτικά της τράπεζας δεν καταχωρούνται.

 3. Απαιτείται ο συσχετισμός της εξόφλησης με τις επενδυτικές δαπάνες με την αναγραφή των στοιχείων των τιμολογίων και των μέσων εξόφλησής τους στις εξοφλητικές αποδείξεις.

 4. Σύμφωνα με την περ. β' του άρθρου 23, Ν.4172/2013 από 1/1/2014 «δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.» Η απόκλιση από την παραπάνω ρύθμιση δεν επηρεάζει την επιλεξιμότητα των δαπανών ή την εγκυρότητα των σχετικών παραστατικών τεκμηρίωσης του οικονομικού αντικειμένου και κατά συνέπεια διατηρούνται οι έλεγχοι εξόφλησης συναλλαγών άνω των 3.000€ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 του N. 4093/2012 και των σχετικών διευκρινιστικών εγκυκλίων.

 5. Οι αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι οι κάτωθι:

  1. Μετρητά, για δαπάνες έως 3.000€
  2. Μεταφορά ποσού από λογαριασμό του δικαιούχου σε λογαριασμό του προμηθευτή με εντολή έντυπη ή ηλεκτρονική
  3. Κατάθεση τραπεζικής επιταγής του δικαιούχου σε λογαριασμό του προμηθευτή
  4. Κατάθεση μετρητών του δικαιούχου σε λογαριασμό του προμηθευτή
  5. Πληρωμή προμηθευτή με ταχυδρομική επιταγή
  6. Παράδοση αξιογράφων μεταχρονολογημένων (επιταγές, γραμμάτια) έκδοσης / αποδοχής του δικαιούχου σε προμηθευτή και εξόφληση τους στην τράπεζα. (όχι απ’ ευθείας στον προμηθευτή)
  7. Παράδοση επιταγών τρίτων (πελατείας) του δικαιούχου σε προμηθευτή
  8. Εξόφληση τιμολογίων μέσω πιστωτικών – χρεωστικών καρτών
 6. Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των παραπάνω υποχρεώσεων για την εξόφληση τιμολογίων άνω των 3.000€ (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών).

 7. Τα κατά περίπτωση συνοδευτικά των εξοφλητικών αποδείξεων είναι τα εξής:

  1. Για μεταφορές από-σε λογαριασμό: αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου να φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασμών.
  2. Για τραπεζική επιταγή σε διαταγή του προμηθευτή: τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προμηθευτή.
  3. Για κατάθεση μετρητών ή τραπεζικής επιταγής: το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό στο οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής.
  4. Για παράδοση επιταγών από τον λογαριασμό του δικαιούχου: (α) βεβαίωση από την τράπεζα ή αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού του εκδότη ή άλλο έγγραφο θεωρημένο από την τράπεζα έκδοσης, που να δείχνει την ρευστοποίηση για κάθε επιταγή (β) φωτοαντίγραφο κάθε επιταγής (γ) να αναγράφονται στην εξοφλητική απόδειξη τα στοιχεία των επιταγών.
  5. Για κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό του προμηθευτή: το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό στο οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής και ως καταθέτης ο δικαιούχος της ενίσχυσης. Όταν στο καταθετήριο δεν εμφανίζεται ως καταθέτης ο δικαιούχος αλλά κάποιος τρίτος που δε φαίνεται από τα δικαιολογητικά να σχετίζεται με την συναλλαγή, τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου όπου θα δηλώνεται ότι το τρίτο πρόσωπο ενήργησε για λογαριασμό του. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλεται με την αίτηση πληρωμής.
  6. Για παράδοση επιταγών τρίτων: (α) φωτοαντίγραφα των επιταγών (δύο όψεις) (β) απόδειξη εκχώρησης επιταγών τρίτων που εκδίδει ο δικαιούχος και αναφέρονται αριθμός-τράπεζα- εκδότης-πελάτης-ποσό-ημερομηνία για κάθε επιταγή (γ) βεβαίωση από την τράπεζα ή αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού του εκδότη ή άλλο έγγραφο θεωρημένο από την τράπεζα έκδοσης που να δείχνει την ρευστοποίηση για κάθε επιταγή. Τα παραπάνω είναι απαραίτητα συνοδευτικά της απόδειξης. Η παραπάνω τεκμηρίωση αφορά το παραστατικό εξόφλησης στο σύνολό του δηλαδή δεν μπορεί να γίνει δεκτή μερική τεκμηρίωση.
  7. Για εξόφληση τιμολογίων μέσω πιστωτικών – χρεωστικών καρτών: Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται (α) αντίγραφο μηνιαίου λογαριασμού της χρεωστικής - πιστωτικής κάρτας στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν (β) έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) του προμηθευτή ή σχετική βεβαίωση της τράπεζας. Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να είναι στο όνομα του δικαιούχου.
 8. Στις περιπτώσεις εξοπλισμού για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση απαλλαγής καταβολής ΦΠΑ, μαζί με τις εξοφλητικές των σχετικών παραστατικών καταχωρείται και η βεβαίωση απαλλαγής ΦΠΑ, ώστε να συμπληρωθεί το απαιτούμενο πληρωτέο ποσό και με το ποσό του ΦΠΑ που απαλλάσσεται καταβολής.

- Άρθρο 6: Παραλαβή των αιτούμενων επενδύσεων

Κατά την επιτόπια επίσκεψη και στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η Επιτροπή ελέγχει και τη σωστή ταυτοποίηση του προς συγχρηματοδότηση εξοπλισμού σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά (π.χ. ύπαρξη σειριακών αριθμών στα παραστατικά δαπανών).

Αδυναμία ταυτοποίησης του προς συγχρηματοδότηση εξοπλισμού ισοδυναμεί με αδυναμία της Επιτροπής να πιστοποιήσει την ορθή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της συγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης.

Η παραλαβή των αιτούμενων επενδύσεων ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση Λίστας Ελέγχου Επιτόπιας Επίσκεψης (checklist) για τις περιπτώσεις που απαιτείται επιτόπια επίσκεψη, η οποία συνυπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής καθώς και το δικαιούχο ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό Πρακτικό Ελέγχου που συντάσσεται για τη συγκεκριμένη Αίτηση Πληρωμής.

Για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου η Επιτροπή ελέγχει:

 • Την τήρηση των όρων της Ατομικής απόφασης Έγκρισης του Δικαιούχου.
 • Την τήρηση της Νομοθεσίας για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Την υλοποίηση του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
 • Την λειτουργικότητα του φυσικού αντικειμένου
 • Την ρεαλιστικότατα του κόστους των αιτούμενων επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 7, της υπ’ αριθμ. 11308/2010 υπουργική απόφαση.

- Άρθρο 7: Τροποποίηση επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης

Το άρθρο 7 αντικαταστάθηκε στο σύνολό του με την ( ΥΑ 14025 (ΦΕΚ 1999/Β/2014))

 1. Τα επενδυτικά σχέδια βελτίωσης εκτελούνται χωρίς ουσιώδεις παρεκκλίσεις ή/και μεταβολές από τα οριζόμενα στην ατομική απόφαση έγκρισης του δικαιούχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 της υπ’ αριθμ. 4985/21−06−2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1026/ Β΄/02−07−2010) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 2. Σε περίπτωση που απαιτείται ουσιώδης παρέκκλιση από την ατομική απόφαση έγκρισης του δικαιούχου κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης, η εγκριθείσα ενίσχυση καταβάλλεται στο δικαιούχο μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης και έκδοσης τροποποίησης της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης. Το αίτημα τροποποίησης πρέπει να έχει υποβληθεί πριν την κατάθεση αιτήματος πληρωμής που συμπεριλαμβάνει την τροποποιούμενη επένδυση. Η εν λόγω τροποποίηση θα λαμβάνει υπόψη τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και τους σχετικούς κανόνες στο ΠΑΑ 2007−2013. Στην περίπτωση που το ανωτέρω αίτημα δεν γίνεται αποδεκτό, ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για την αιτιολογία της απόφασης αυτής και για την υποχρέωση να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο βελτίωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ατομική απόφαση έγκρισης. Γίνονται δεκτές μέχρι τρεις (3) τροποποιήσεις των ατομικών αποφάσεων έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης μη συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.

 3. Στην περίπτωση όπου το αίτημα τροποποίησης επιφέρει και αποπληρωμή, δηλαδή αφορά στην μη υλοποίηση του εναπομείναντος μέρους του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος με το αίτημα τροποποίησης συνυποβάλλει και την τεκμηρίωση της νόμιμης λειτουργίας της εκμετάλλευσης όπως απαιτείται κατά περίπτωση για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε αυτήν την περίπτωση και πριν την διαβίβαση από την επιτροπή παρακολούθησης της εισήγησης επί του αιτήματος, στον Φορέα Εφαρμογής, εφόσον απαιτείται, πραγματοποιείται και επιτόπιος έλεγχος.

 4. Με το αίτημα τροποποίησης προσκομίζονται:

  1. Τεχνική έκθεση του συντάκτη του αιτήματος τροποποίησης υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και τον αρμόδιο συντάκτη. Στην τεχνική έκθεση θα πρέπει να τεκμηριώνονται:

   1. Η αναγκαιότητα της τροποποίησης.

   2. Ότι τα νέα μεγέθη ή δυναμικότητες που προκύπτουν μετά από ενδεχόμενη μείωση επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης ή ότι η αύξηση των μεγεθών ή της δυναμικότητας τους είναι απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας της εκμετάλλευσης.

   3. Ότι με το αίτημα τροποποίησης, δεν επηρεάζονται αρνητικά οι στόχοι του Σχεδίου Βελτίωσης, δεν επηρεάζονται αρνητικά τα σημεία που ελήφθησαν υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης γνωμοδότησης (όπως π.χ. η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία, η ελάχιστη απασχόληση κ.λπ.)

   4. Ότι η αιτούμενη τροποποίηση δεν έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 121.

  2. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημα.

 5. Δεν θεωρούνται ουσιώδεις παρεκκλίσεις ή/και μεταβολές, και συνεπώς δεν απαιτείται τροποποίηση της ατομικής απόφασης έγκρισης οι παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Γεωργικά κτίσματα και κατασκευές:

  1. Οι περιπτώσεις μείωσης του μεγέθους του χώρου σταβλισμού των ζώων, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι εθνικές προδιαγραφές, όπου προβλέπονται, χωρίς να μειώνεται η δυναμικότητά του.

  2. Αλλαγή χωροθέτησης επιλέξιμων επενδύσεων χωρίς αλλαγή της δυναμικότητάς τους.

  3. Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις διαφοροποίησης, με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η δυναμικότητα της εκμετάλλευσης.

  4. Οι παρεκκλίσεις αυτές γίνονται αποδεκτές εφόον προσκομίζονται με την αίτηση πληρωμής:

   1. εγκεκριμένος συγκριτικός πίνακας λειτουργικότητας και προδιαγραφών ή εγκεκριμένος συγκριτικός πίνακας λειτουργικότητας (όπου δεν υφίστανται κοινοτικά πρότυπα ή εθνικές προδιαγραφές), εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια με διάταξη εξοπλισμού και εγκεκριμένη τεχνική έκθεση,

   2. όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση επένδυσης δικαιολογητικά φακέλου πληρωμής (π.χ. άδεια δόμησης, άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας κ.λπ.).

   3. δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της νόμιμης κατοχής του αγροτεμαχίου όπου πρόκειται να γίνουν οι επενδύσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11308/16−11−2010 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1964/Β΄/21 −12−2010) μόνο για τις περιπτώσεις αλλαγής της χωροθέτησης. Για τις αποθήκες ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 16, Τμήμα III της υπ’ αριθμ. 11308/16−11−2010 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1964/Β΄/21−12−2010).

  1. Γεωργικοί ελκυστήρες:

  1. Όταν η επένδυση υλοποιείται με διαφοροποίηση της ιπποδύναμης σύμφωνα με τα ποσοστά του παρακάτω πίνακα:

   Ποσοστά διαφοροποίησης ιπποδύναμης γεωργικών ελκυστήρων

   και με την προϋπόθεση ότι η νέα ιπποδύναμη:

   1. δεν υπερβαίνει τους 85 HP εφόσον πρόκειται για δενδροκομικό ελκυστήρα ή αντίστοιχα τους 100 HP εφόσον πρόκειται για γεωργικό ελκυστήρα γενικής χρήσης, εάν με την αίτηση ενίσχυσης δεν έχει προσκομιστεί μελέτη υπολογισμού της ιπποδύναμης ή,

   2. δεν υπερβαίνει την μέγιστη ιπποδύναμη που προκύπτει από την προσκομισθείσα με την αίτηση ενίσχυσης μελέτη, στις περιπτώσεις που έχει προσκομιστεί.

  2. Όταν η επένδυση υλοποιείται με αύξηση της ιπποδύναμης, εφόσον δεν υπερβαίνει την μέγιστη ιπποδύναμη που προκύπτει από την προσκομισθείσα με την αίτηση ενίσχυσης μελέτη και με την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται το επιλέξιμο κόστος της δαπάνης.

  3. Σύμφωνα με το άρθρο 17, τμήμα Ι της υπ’ αριθμ.11308/16−11−2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1964/Β΄/21−12−2010), οι ιπποδυνάμεις των ελκυστήρων εγκρίνονται σύμφωνα με το ισχύον την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης επίπεδο εκπομπών ρύπων: «ΦΑΣΗ». Τροποποιούμενης της σχετικής «ΦΑΣΗΣ» προσαρμόζονται ανάλογα και οι εγκεκριμένες ιπποδυνάμεις χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης. Για το σκοπό αυτό, προσκομίζεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η αντίστοιχη βεβαίωση.

  1. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός: Όταν η επενδυτική δαπάνη υλοποιείται με διαφοροποίηση του μεγέθους ή της δυναμικότητάς της χωρίς ωστόσο να μεταβάλλονται οι στόχοι του σχεδίου βελτίωσης ή η δυναμικότητα της εκμετάλλευσης.

  2. Όλες οι περιπτώσεις υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με την ατομική απόφαση έγκρισης, αλλά με δαπάνη μικρότερη της επιλέξιμης.

 6. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις:

   1. Είναι δυνατή η μεταφορά δαπάνης μεταξύ των επενδύσεων χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της ατομικής απόφασης έγκρισης και για ποσοστό έως 20% του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσό που μεταφέρεται προέρχεται από επενδύσεις που υλοποιήθηκαν, αλλά με δαπάνη μικρότερη της εγκεκριμένης (με εξαίρεση την περίπτωση 5.2.1.β που αφορά στους γεωργικούς ελκυστήρες).

   2. Προσκομίζεται, με το αίτημα πληρωμής, τεχνική έκθεση του συντάκτη του αιτήματος πληρωμής στην οποία να τεκμηριώνονται:

    1. Η αναγκαιότητα της παραπάνω διαφοροποίησης.

    2. Ότι τα νέα μεγέθη ή δυναμικότητες που προκύπτουν μετά από ενδεχόμενη μείωση επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης ή ότι η αύξηση των μεγεθών ή της δυναμικότητάς τους είναι απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας της εκμετάλλευσης.

    3. Ότι η διαφοροποίηση δεν επηρεάζει αρνητικά τους στόχους του Σχεδίου Βελτίωσης και δεν επηρεάζει αρνητικά τα σημεία που ελήφθησαν υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης γνωμοδότησης (όπως π.χ. η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία, η ελάχιστη απασχόληση κ.λπ.)

    4. Ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 121.

    5. Προσκομίζεται επεξηγηματικός πίνακας μεταφοράς δαπανών για τις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 10.1.

   3. Σε περιπτώσεις διαφοροποίησης δαπανών που δεν αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος 9 της υπ’ αριθμ. 11308/16−11−2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1964/Β΄/21−12−2010), θα προσκομίζονται προσφορές (που πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 13 της παραπάνω υπουργικής απόφασης) και φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών για δαπάνες αξίας άνω των 25.000€ ή δαπάνες «νέας τεχνολογίας».

   4. Για τις επενδύσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα 9 της υπουργικής απόφασης 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β΄/21−12−2010) και εφόσον αυτές υλοποιούνται με μείωση του μεγέθους ή της δυναμικότητάς τους, γίνεται αντίστοιχα μείωση της επιλέξιμης προς καταβολή δαπάνης εκτός και αν η δαπάνη έχει εγκριθεί με επιλέξιμο κόστος μικρότερο από τις ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες όπως ορίζονται στο Παράρτημα 9 της υπουργικής απόφασης 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β΄/21−12−2010). Όταν οι επενδύσεις του ανωτέρω Παραρτήματος 9 υλοποιούνται με αύξηση του μεγέθους ή της δυναμικότητάς τους, είναι δυνατή η αύξησή της επιλέξιμης προς καταβολή δαπάνης με μεταφορά ποσού από άλλες επενδύσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλέξιμη προς καταβολή δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τιμές που προκύπτουν από την εφαρμογή του ανωτέρω Παραρτήματος 9.

   5. Η δαπάνη αγοράς δενδροκομικού ή αμπελουργικού ελκυστήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50.000 ενώ στις λοιπές περιπτώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 125.000 ευρώ,σύμφωνα με το άρθρο 17, τμήμα Ι της υπ’ αριθμ. 11308/16−11−2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1964/Β΄/21.12.2010).

   6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται από το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου (π.χ. αγορά διαφορετικού μηχανήματος από το εγκεκριμένο ή εισαγωγή νέας επένδυσης ύστερα από τροποποίηση κ.λπ.) αλλά και σε περίπτωση αμφιβολιών το ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών ελέγχεται με κάθε πρόσφορο τρόπο με ευθύνη της επιτροπής παρακολούθησης. Τυχόν ευρήματα οδηγούν σε αιτιολογημένες περικοπές.

   7. Δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του σχεδίου βελτίωσης, καθώς επίσης και των περιορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 146/11−01−2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 12/Β΄/12−02−2011).

Διευκρινήσεις 14205/14-07-2014 (Διευκρινήσεις 14205/14-07-2014)

Τόσο οι ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) όσο και οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ύδατος(π.χ.εξοπλισμός συστήματος άρδευσης) συγκαταλέγονται στην κατηγορία των Νέων Προκλήσεων του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013 για τα οποία έχουν δοθεί επιπλέον πόροι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) στο πρόγραμμα και για αυτά έχουν βαθμολογηθεί επιπλέον οι δικαιούχοι του Μέτρου.

Για τις περιπτώσεις δικαιούχων που δεν επιθυμούν να προβούν στη υλοποίηση εγκεκριμένων επενδυτικών δαπανών που αφορούν σε αυτές τις κατηγορίες απαιτείται τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του επενδυτικού τους σχεδίου κάνοντας σχετικό αίτημα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου δεδομένου ότι επηρεάζεται και η βαθμολογία ένταξής τους στο πρόγραμμα.

Τα επενδυτικά σχέδια βελτίωσης εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από τα οριζόμενα στην ατομική απόφαση έγκρισης του δικαιούχου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης προκύψει η αποδεδειγμένη αναγκαιότητα τροποποίησής του, η εγκριθείς ενίσχυση καταβάλλεται στο δικαιούχο μετά από την έγκριση της τροποποίησης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα Εφαρμογής. Η εν λόγω τροποποίηση θα λαμβάνει υπόψη τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και τους σχετικούς κανόνες στο ΠΑΑ 2007-2013.

Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση τροποποίησης στο Φορέα Εφαρμογής πριν την πραγματοποίηση των αιτούμενων παρεκκλίσεων ή/και μεταβολών η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση πλήρως τεκμηριωμένη, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και τον αρμόδιο συντάκτη καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημα.

Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος εκδίδεται η σχετική απόφαση τροποποίησης της ατομικής απόφασης έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα Εφαρμογής. Στην περίπτωση μη αποδοχής του ανωτέρω αιτήματος ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για την αιτιολογία της απόφασης αυτής και για την υποχρέωση να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο βελτίωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ατομική απόφαση έγκρισης.

Γίνονται δεκτές μέχρι τρεις (3) τροποποιήσεις των ατομικών αποφάσεων έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης μη συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.

- Άρθρο 8: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

Γενικές οδηγίες άρθρου 8

Το επόμενο εδάφιο αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 14025 (ΦΕΚ 1999/Β/2014)

Με την πρώτη Αίτηση Πληρωμής ο δικαιούχος υποβάλλει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις (όπως πολεοδομικές, περιβαλλοντικές) εφόσον αυτές απαιτούνται από τη φύση των αιτούμενων επενδύσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα της υλοποίησης του έργου και να διευκολύνεται η παρακολούθηση των εργασιών αυτού.

Με την πρώτη Αίτηση Πληρωμής, η οποία υποβάλλεται εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής απόφασης έγκρισης του έργου και με την ολοκλήρωση κατ’ ελάχιστον του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης, ο δικαιούχος υποβάλλει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις (όπως πολεοδομικές, περιβαλλοντικές) εφόσον αυτές απαιτούνται από τη φύση των αιτούμενων επενδύσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα της υλοποίησης του έργου και να διευκολύνεται η παρακολούθηση των εργασιών αυτού.

Tροποποίητική Εγκύκλιος 3 10520/22-5-14 Tροποποίητική Εγκύκλιος 3 10520/22-5-14

Σε συνέχεια της τροποποίησης της ΚΥΑ 4985/21.06.2010 (ΦΕΚ 1026/Β/2010) και ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αυτής, με την οποία αυξήθηκε από τους 12 στους 18 μήνες το διάστημα κατά το οποίο ο κάθε δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει το πρώτο αίτημα πληρωμής, διευκρινίζονται τα εξής:

1) Η τροποποίηση αυτή καλύπτει όλους τους δικαιούχους ανεξάρτητα από την ημερομηνία έγκρισής τους.

Διευκρινίσεις σχετικά με δικαιούχους του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους φορέα (Τροποποιητική Εγκύκλιος 4 18741/22-09-2014)

Κατά την εφαρμογή του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» νια τους δικαιούχους που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους Φορέα και υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μέτρου έχοντας υπόψη,

 1. την παράγραφο 3.17 του παραρτήματος 3 - Κεφάλαιο 6 της ΥΑ 11308/2010 (ΦΕΚ Β' 1964/2010), όπως ισχύει κάθε φορά, όπου μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι η γεωργική εκμετάλλευση είναι επιλέξιμη αν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

 2. το άρθρο 31 της ΚΥΑ 4985/2010 (ΦΕΚ Β 1026/2010), όπως ισχύει κάθε φορά, όπου μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους για μία πενταετία από την ημερομηνία της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης. Επιπλέον οι δικαιούχοι μεριμνούν ώστε οι επενδύσεις για τις οποίες ενισχύθηκαν να διατηρούν τη φύση τους και τους όρουι υλοποίησής τους, να μην μεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, να μην διακόπτουν την παραγωγική τους δραστηριότητα και να μην μετεγκαθίστανται.

 3. το γεγονός ότι δεν υποχρεούνται σε διακοπή του αγροτικού επαγγέλματος

είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος πληρωμής και ως εκ τούτου η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης στους εν λόγω δικαιούχους.

Ωστόσο, δικαιούχοι που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης και δεν επιθυμούν vc συνεχίσουν το επενδυτικό τους σχέδιο ή να ολοκληρώσουν την πενταετή τους δέσμευση, πρέπε να ακολουθήσουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 38α της ΥΑ 11308/2010 (ΦΕΚ Β' 1964/2010) άπω ισχύει κάθε φορά, για τη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης.

Σε περιπτώσεις λήψης προκαταβολής, το πρώτο αίτημα πληρωμής κατατίθεται από το δικαιούχο όταν έχει υλοποιηθεί εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο σε όρους δημόσιας δαπάνης, τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προκαταβολής και με την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. 4985/2010 κοινής υπουργικής απόφασης. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται στο αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μετά την αναγνώριση - εκκαθάριση από το Φορέα Εφαρμογής, επιλέξιμων δαπανών οι οποίες αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη τουλάχιστον ίση με το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στο δικαιούχο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν οι ανωτέρω δαπάνες εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο Άρθρο 23 της υπ’ αριθμ. 4985/2010 κοινής υπουργικής απόφασης, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει και το έργο απεντάσσεται.

Προκειμένου η Αίτηση Πληρωμής να θεωρείται πλήρης και να οριστικοποιηθεί στο Πληροφορικό Σύστημα του Μέτρου, πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα δικαιολογητικά που ακολουθούν με τη σειρά που παρατίθενται:

  1. Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την ΥΑ 14025 (ΦΕΚ 1999/Β/2014)

   Υπεύθυνη δήλωση του συντάκτη του αιτήματος πληρωμής, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα, για τις περιπτώσεις που απαιτείται.

  2. Κατάλογο με αριθμημένη λίστα των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται. Ο αύξων αριθμός του κάθε δικαιολογητικού που υπάρχει στη λίστα θα πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό που θα αναγράφεται στο πάνω δεξί μέρος της φωτοτυπίας του δικαιολογητικού.

  3. Βεβαίωση Δημάρχου ή Κοινοτάρχη για το μόνιμο της κατοικίας (δεν προσκομίζεται για νομικά πρόσωπα).

  4. Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 της αριθ. 2652/5−3−2013 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΥΑ 2652 (ΦΕΚ 281/Β/13-02-2013))

   Δικαιολογητικά που αφορούν τη νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης (άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας κ.λπ.), και τα οποία προσκομίζονται με την τελική αίτηση πληρωμής όπως ορίζεται στο άρθρο 39 της υπ’ αριθμ. 11308/16−11−2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1964/Β΄/21−12−2010). Η δυναμικότητα των αδειοδοτήσεων θα πρέπει να καλύπτει τη δυναμικότητα που έχει δηλωθεί στην αίτηση ενίσχυσης. Στην περίπτωση συζύγων οι αδειοδοτήσεις γίνονται αποδεκτές αν έχουν εκδοθεί σε οποιοδήποτε από τα δύο ονόματα.

   Άδεια ίδρυσης, στην υποβολή του πρώτου φακέλου πληρωμής και άδεια λειτουργίας κατά την υποβολή φακέλου αποπληρωμής. Η δυναμικότητα των αδειοδοτήσεων θα πρέπει να καλύπτει τη δυναμικότητα που έχει δηλωθεί στην αίτηση ενίσχυσης. Στην περίπτωση συζύγων οι αδειοδοτήσεις γίνονται αποδεκτές αν έχουν εκδοθεί σε οποιοδήποτε από τα δύο ονόματα.

  5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας όπου θα φαίνονται το όνομα του δικαιούχου και ο αριθμός λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης. Για τα νομικά πρόσωπα ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι εταιρικός (στο όνομα της εταιρείας).

  6. Πίνακας με τα απαραίτητα στοιχεία των υποβαλλόμενων παραστατικών για τη δικαιολόγηση των δαπανών.

  7. Για την τεκμηρίωση του οικονομικού αντικειμένου: Θα προσκομίζονται φωτοτυπίες των οικονομικών παραστατικών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας. Συγκεκριμένα, θα προσκομίζεται ένας φάκελος με τα φωτοτυπημένα εκ των πρωτοτύπων οικονομικά παραστατικά (τιμολόγια, δελτία αποστολής, εξοφλητικές αποδείξεις κ.λπ.).

   Τα παρακάτω της παραγράφου 7 καταργήθηκαν απο την ΥΑ 2652 (ΦΕΚ 281/Β/13-02-2013)

   Σε περιπτώσεις απώλειας πρωτότυπων παραστατικών στοιχείων αιτιολόγησης δαπανών, απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω:

   • Τεκμηρίωση της εξόφλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

   • Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου. Σε αυτή θα δηλώνεται η απώλεια του πρωτότυπου παραστατικού καθώς και τα πλήρη στοιχεία του (εκδότης, τύπος, αριθμός και ημερομηνία έκδοσης παραστατικού). Θα δηλώνεται επίσης ότι το παραστατικό δεν θα κατατεθεί ούτε έχει κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσία για λήψη επιδότησης και ότι θα προσκομισθεί για σφράγιση στην περίπτωση ανεύρεσης.

   • Απλή φωτοτυπία του παραστατικού από το στέλεχος που υπάρχει στον προμηθευτή σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον εκδότη.

   • Προκειμένου για τιμολόγια ή «τιμολόγια - δελτία αποστολής», αντίγραφο της δήλωσης που υποβάλει στην Δ.Ο.Υ. για την απώλεια των πρωτοτύπων παραστατικών ή βεβαίωση του TAXIS ότι έχουν απολεσθεί τα συγκεκριμένα παραστατικά.

  1. Για την τεκμηρίωση της εξόφλησης των παραστατικών διευκρινίζονται τα εξής:

   • Για παραστατικά που αφορούν σε αγορές από το εσωτερικό της χώρας και σύμφωνα με τον Ν. 3842/10 άρθρο 20, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρέπει:

    1. φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών να εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη - πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών και

    2. τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, να εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.

    Για τα ανωτέρω μαζί με τα τιμολόγια και τα αντίστοιχα δελτία αποστολής να προσκομίζονται τα σχετικά αντίγραφα συναλλαγών (επιταγών, κατάθεσης, κ.λπ.).

    Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού πληρωμής απαιτείται εξοφλητική απόδειξη. Σημειώνεται ότι η τραπεζική επιταγή θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη από την ημερομηνία της Αίτησης Πληρωμής.

   • Το παρακάτω εδάφιο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 της αριθ. 2652/5−3−2013 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΥΑ 2652 (ΦΕΚ 281/Β/13-02-2013))

    Για προμήθεια εξοπλισμού απευθείας από το εξωτερικό να προσκομίζεται το τιμολόγιο πώλησης του οίκου του εξωτερικού, παραστατικά διακίνησης και εξόδων (τα εκάστοτε προβλεπόμενα από την νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα, π.χ. φορτωτικές, ναύλος μεταφοράς, ασφάλιστρα μεταφοράς εξοπλισμού κ.λπ., ανεξάρτητα αν αυτά περιέχονται ή όχι στο τιμολόγιο πώλησης ανάλογα αν η πώληση είναι CIF ή FOB), αντίγραφο αποδεικτικού εξόφλησης των παραστατικών από τη μεσολαβούσα τράπεζα και εφόσον, απαιτείται εκτελωνισμός,(για χώρες εκτός ΕΕ) αντίγραφο της σχετικής άδειας εκτελωνισμού. Τα δικαιολογητικά θα είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

    Για προμήθεια εξοπλισμού απευθείας από το εξωτερικό θα πρέπει να προσκομίζεται το τιμολόγιο του οίκου του εξωτερικού, η σχετική φορτωτική, αντίγραφο αποδεικτικού εξόφλησης των παραστατικών από τη μεσολαβούσα τράπεζα και, εφόσον απαιτείται εκτελωνισμός, αντίγραφο της σχετικής άδειας εκτελωνισμού.

  2. Οι παράγραφοι 9, 10 και 11 αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 2 της αριθ. 2652/5−3−2013 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΥΑ 2652 (ΦΕΚ 281/Β/13-02-2013))

   Για Κτιριακές Εγκαταστάσεις, και για την πιστοποίηση των ημερομισθίων εργατών ή τεχνιτών προσκομίζονται:

   • Ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων, για την απόδειξη της δαπάνης στις περιπτώσεις απασχόλησης για μικρής κλίμακας εργασίες (για λίγα μόνο ημερομίσθια) αγροτών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. Στον φάκελο πληρωμής, εκτός από το ιδιωτικό συμφωνητικό θα συνυποβάλλεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ του απασχοληθέντος και υπεύθυνη δήλωση του απασχοληθέντος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε από τον δικαιούχο το ανωτέρω ποσό. Το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο ορίζεται ως λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας των παραστατικών δαπανών που τεκμηριώνουν συναλλαγές μεταξύ αγροτών, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία των συναλλασσόμενων, την ακριβή περιγραφή της συναλλαγής, τον τόπο συναλλαγής και την αξία της. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος για αυτές τις εργασίες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.

   • Στις περιπτώσεις εκτέλεσης μικρής κλίμακας εργασιών από τον δικαιούχο ή μέλη της οικογένειάς του, η αμοιβή τους θα θεωρείται επιλέξιμη εφόσον δεν υπερβαίνει συνολικά τα 2.000 ευρώ. Για την απόδειξη της δαπάνης, όταν η παροχή εργασίας έχει γίνει από τα μέλη της οικογένειάς του, θα προσκομίζονται τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η ασφάλιση του απασχολούμενου στον ΟΓΑ. Για την απόδειξη της δαπάνης, όταν η παροχή της εργασίας έχει γίνει από τον δικαιούχο θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου.

   • Το συνολικό επιλέξιμο κόστος για τις δύο προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.

   • Σε κάθε άλλη περίπτωση θα προσκομίζονται τα προβλεπόμενα από την οικεία νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολής ασφαλίσεως οικοδομικών και τεχνικών εργασιών και τα γραμμάτια είσπραξης του ΙΚΑ από τα οποία θα φαίνεται ότι οι πιο πάνω καταστάσεις κατατέθηκαν στο ΙΚΑ και καταβλήθηκαν οι εισφορές.

 1. Για μηχανολογικό εξοπλισμό, πέρα από τα παραστατικά του οικονομικού αντικειμένου, θα προσκομίζεται βεβαίωση του προμηθευτή στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

  • Ο τύπος, η δυναμικότητα και ο αριθμός σειράς του μηχανήματος.

  • Ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος.

  • Ότι ο εξοπλισμός διαθέτει CE. Στην βεβαίωση θα επισυνάπτεται και το CE του μηχανήματος.

 2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με το άρθρο 242, παρ. 4 του Ν. 4072/2012 , όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με το άρθρο 242, παρ. 4 του Ν. 4072/2012 , όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Διευκρινήσεις για Νομικά Πρόσωπα

Ερώτημα περί ασφάλισης Νομικών Προσώπων

(Παροχή Διευκρινίσεων για Νομικά Πρόσωπα 14311/15.07.2014)

Α) Ποια νομικά πρόσωπα ασφαλίζει ο ΟΓΑ (κατηγορίες όπως ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ )

Β) Ανά κατηγορία νομικού προσώπου ποιες κατηγορίες και πόσες (π.χ. εταίροι, διαχειριστής, νόμιμος εκπρόσωπος) ασφαλιστικές ενημερότητες είναι απαραίτητες για να θεωρηθεί το νομικό πρόσωπο ασφαλιστικά ενήμερο από τον ΟΓΑ και να χρησιμοποιηθούν οι βεβαιώσεις αυτές για είσπραξη χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

Απάντηση σε επιστολή περί ασφάλισης Νομικών Προσώπων

(41577_21_07_2014 Απάντηση σε επιστολή περί ασφάλισης Νομικών Προσώπων)

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004. όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 3518/2006, υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ από 01-01-2004. εξαιρούμενοι της ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι απασχολούμενοι με αμοιβή σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών. Δηλαδή υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ και οι απασχολούμενοι στην πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα σε επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. οι απασχολούμενοι σε βουστάσια, χοιροτροφεία, πτηνοτροφεία κλπ, καθώς και οι αλιεργάτες της παράκτιας και μέσης αλιείας.

  Ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, ορίζεται η 511 του άρθρου 4 του Ν.2458/1997. όπως ισχύει. Υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο εργοδότης.

 2. Με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 17 του Ν.3232/2004 υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ από 01-01-2005, εξαιρούμενοι της ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. τα μέλη του Ο.Ε. και Ε.Ε., των οποίων ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) τελευταίων ετών από τή συμμετοχή τούς στις εταιρείες αυτές, υπολογιζόμενα στο διπλάσιο δεν υπερβαίνουν το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, ορίζεται η 5η του άρθρου 4 του Ν.2458/1997, όπως ισχύει.

 3. Όσον αφορά στην προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΓΑ, σας γνωρίζουμε ότι για όλες τις κατηγορίες νομικών προσώπων (Α.Ε.. Ε.Π.Ε., Ο.Ε., και Ε.Ε.), εφόσον δραστηριοποιούνται και σε αγροτικές δραστηριότητες αυτή είναι υποχρεωτική. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας τόσο του νομίμου εκπροσώπου ή διαχειριστή αντίστοιχα της επιχείρησης όσο και της ίδιας της επιχείρησης, ενώ για τα νομικά πρόσωπα με μορφή ΟΕ και ΕΕ απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο των εταίρων που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

Διευκρινήσεις για Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ο.Γ.Α.

Προκειμένου να προχωρήσουν οι πληρωμές των οριστικοποιημένουν αιτημάτων πληρωμής απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΓΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ σε ισχύ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας Ο.Γ.Α. το οποίο έχει ζητηθεί μέσω ΚΕΠ και είναι θεωρημένο. Δεν γίνεται δεκτή η βεβαίωση του ανταποκριτή του ΟΓΑ.

Επειδή όμως, το τελευταίο διάστημα λόγω του ότι έχει παρέλθει η 30/6/2014 παρατηρείται μια αδυναμία στην προσκόμιση ολιστικής ενημερότητας ΟΓΑ από τους δικαιούχους.Για τον λόγο αυτόν,ο ΟΓΑ ενημερώνει ότι οι δικαιούχοι πρέπει να απευθυνθούν στα αρμόδια υποκαταστήματα ΟΓΑ ή στα ΚΕΠ ή στο αποκριτή ΟΓΑ της περιοχής τους και να αποστείλουν:

 1. Aπλό φωτοαντίγραφο της απόδειξης πληρωμής εισφορών μέχρι 30/6/2014

 2. Τον Αριθμό Μητρώου τους (για ΟΓΑ) καi τα ονομαστικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο πληρωμής για τις εισφορές.

(Διευκρινίσεις για χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας)

Διευκρινήσεις για προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ζητάνε φορολογική ενημερότητα από τις Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας υποχρεωτικά το έντυπο ειδοποιητήριο για ενημερότητες το οποίο τους έχει αποστείλει η ΔΑΟΚ (ΕΝΤΥΠΟ Ε_16, από με αριθ. πρωτ. 55405/13.05.2013, 2η έκδοση ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Σε περίπτωση κατά την οποία οι Δ.Ο.Υ. εκδώσουν φορολογική ενημερότητα με παρακράτηση ποσού λόγω οφειλών του δικαιούχου, τα αιτήματα προκαταβολών ή ενδιάμεσων δόσεων ΔΕΝ μπορούν να διεκπεραιωθούν.

Σε περίπτωση όπου οι δικαιούχοι έχουν προχωρήσει σε υλοποίηση μέρους ή όλης της επένδυσης πριν την έγκριση και αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την βεβαίωση πρόθεσης δανειοδότησης ή δεν επιθυμούν να προχωρήσουν σε διαδικασία δανειοδότησης, για την τεκμηρίωση της ιδ. Συμμετοχής, μπορούν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση μαζί με σχετικό σημείωμα του συντάκτη, βεβαιώνοντας ότι έχουν διαθέσει ήδη το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και τα αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων και αποδείξεων κλπ παραστατικών πληρωμής τα οποία θα τεκμηριώνουν τη σχετική τους δήλωση.

(Διευκρινίσεις για χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας)

Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 ΦΕΚ 86 A /11.04.2012 για πληρωμές ενισχύσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (κατασχέσεις-ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 ΦΕΚ 86 A / 11.04.2012 για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών. Με τις διατάξεις αυτές προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν μπορούν να κατασχεθούν, δεν υπόκεινται σε καμία είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, οι ενισχύσεις στους δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επιπλέον προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την καταβολή των ενισχύσεων αυτών.

Παρ. 4 άρθρου 242 ν. 4072/2012:

Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν μπορούν να κατασχεθούν, δεν υπόκεινται σε καμία είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.

Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατασχεθούν, συμψηφισθούν, παρακρατηθούν ή να αποδοθούν για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στο παρόν άρθρο και εάν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης, κατά την πληρωμή, αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας οι δικαιούχοι:

αα) άμεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής, και ειδικών μέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕΕ) που χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ββ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής

γγ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι οποίοι δεν είναι επιτηδευματίες».

β) Η διάταξη της παραγράφου α εφαρμόζεται και στις προσκλήσεις ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και απαιτούν την προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση στο δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις που εκδίδονται εφεξής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα παράγραφο, καταργείται.»

Επισημάνσεις :

α) Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στο παρόν άρθρο και αν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή.

I. Εφόσον η πληρωμή αφορά προκαταβολή ή ενδιάμεση πληρωμή δικαιούχου υλοποίησης πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε καμία είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο. Για τις περιπτώσεις αυτές θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας νωρίς τον όρο της παρακράτησης, εφόσον ελεγθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής του (διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 26 του ν. 1882/90, ΦΕΚ 43 Α, και της Α.Υ.Ο. 1109793/6134/0016/24.11.99 ΦΕΚ 2134 Β, όπως ισχύουν), ήτοι, μεταξύ άλλων, εφόσον ο αϊτών το αποδεικτικό :

- έχει υποβάλει την τελευταία δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, την τελευταία εκκαθαριστική δήλωση απόδοσης Φ.Π.Α. καθώς και όλες τις περιοδικές δηλώσεις (Φ.Π.Α.) που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας και

- έχει καταβάλει ή έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, που χορηγούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα) τις μέχρι τη χρονολογία έκδοσης του αποδεικτικού βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το Δημόσιο, προσωπικές, συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

II. Εφόσον η πληρωμή αυτή ορίζεται ως η τελική πληρωμή του δικαιούχου, δύναται να κατασχεθεί, να συμψηφισθεί, να παρακρατηθεί ή να αποδοθεί για λογαριασμό του δικαιούχου.

III. Σε κάθε περίπτωση για την καταβολή των ενισχύσεων αυτών καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1109793/6134/0016/24.11.99, ΠΟΑ 1223, ΦΕΚ 2134 Β, όπως ισχύουν.

β) Για τις προσκλήσεις ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και προκειμένου για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, θα προσκομίζεται στην Δ.Ο.Υ. έγγραφο του διατάκτη της πληρωμής όπου θα ορίζεται ρητά εάν η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στο παρόν άρθρο και εάν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή.

(Νόμος 4072_2012 Παρ 4 άρθρου 242)

Με εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στα κατά περίπτωση επενδυτικών δαπανών δικαιολογητικά.

Καθορισμός λεπτομερειών δικαιολογητικών φακέλου πληρωμής για την παραλαβή των επενδύσεων

(YA_1616_2013 [Ενοποιημένο κείμενο Εγκύκλιος Δικ/κων πληρωμής 1616_23_01_2013])

(14690_2014 Δεύτερη Τροποίηση 16270_2012)

- Νομολογία

Έχοντας υπόψη την ΥΑ 16270/23.11.2012 (ΦΕΚ 3246/Β/2012), άρθρο 8, καθορίζουμε τις λεπτομέρειες που αφορούν στα κατά περίπτωση επενδυτικών δαπανών δικαιολογητικά του φακέλου πληρωμής που υποβάλλεται για την καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

- Γενικά Νομιμοποιητικά Δικαιολογητικά

Για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος ενίσχυσης θα πρέπει να προσκομίζονται, όπου κάτι τέτοιο απαιτείται από την παραγωγική κατεύθυνση και δυναμικότητα της μονάδας, τα εξής:
 1. Άδεια εγκατάστασης, η οποία υποβάλλεται με την τελική αίτηση πληρωμής, εφόσον προβλέπεται ότι η εκμετάλλευση στην ολοκλήρωση θα διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα.Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες ίδρυσης – επέκτασης – εκσυγχρονισμού – μετεγκατάστασης κλπ. κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, και εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης πληρωμής δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παραπάνω εργασίες προσκομίζεται η προσωρινή άδεια εγκατάστασης. Η άδεια εγκατάστασης, καθώς επίσης και η προσωρινή άδεια εγκατάστασης, θα πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου, να είναι σε ισχύ και να καλύπτει το σύνολο της δυναμικότητας της εκμετάλλευσης όπως αυτή αναφέρεται στην αίτηση υποψηφιότητας στην ολοκλήρωση του σχεδίου. Στις περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας και που δεν προέβλεπαν οποιαδήποτε ενέργεια (συγχρηματοδοτούμενη ή μη) που απαιτεί την τροποποίησή της, γίνεται αποδεκτή η υπάρχουσα άδεια λειτουργίας εφόσον αυτή είναι σε ισχύ και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 2. Άδεια λειτουργίας κατά περίπτωση επενδυτικής δραστηριότητας και δυναμικότητας (π.χ. τυροκομείο, μονάδα φυτωριακού υλικού κ.λπ.). Η άδεια λειτουργίας προσκομίζεται κατά την υποβολή της τελικής αίτησης πληρωμής.

 3. Βεβαίωση της οικείας ΔΑΟΚ ότι οι εγκαταστάσεις τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα ή/και τις εθνικές προδιαγραφές (η βεβαίωση δύναται να αφορά μόνο κοινοτικά πρότυπα ή μόνο εθνικές προδιαγραφές για τις περιπτώσεις που δεν έχει ορισθεί ένα εκ των δύο). Για τις εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές, η βεβαίωση θα αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις είναι λειτουργικές και προσαρμόζονται στην δυναμικότητα της εκμετάλλευσης. Η βεβαίωση προσκομίζεται με τον τελευταίο φάκελο πληρωμής που αιτείται την ενίσχυση των εγκαταστάσεων ή με τον τελευταίο φάκελο πληρωμής του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης, εφόσον δεν προβλέπεται η ενίσχυση αντίστοιχων εγκαταστάσεων. Ωστόσο, στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις οποίες υπάρχει έγκριση τύπου για τα κοινοτικά πρότυπα ή/και τις εθνικές προδιαγραφές, προσκομίζεται η έγκριση τύπου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία η κατασκευάστρια εταιρεία δηλώνει: α) το είδος των ζώων για το οποίο έχει εκδοθεί η έγκριση τύπου και β) τον μέγιστο αριθμό ζώων που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην έγκριση τύπου, δύνανται να σταβλιστούν προκειμένου οι εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα ή/και τις εθνικές προδιαγραφές.

 4. Στις περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης που ενισχύονται ενέργειες καθετοποίησης της παραγωγής μόνο σε προϊόντα ποιότητας, η δημόσια οικονομική ενίσχυση για τις σχετικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, θα καταβάλλεται στο δικαιούχο εφόσον τεκμηριώνει ότι έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 50% της πρώτης ύλης. Το υπόλοιπο 50% θα πρέπει να εξασφαλίζεται το αργότερο εντός 3ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. Ειδικά στην περίπτωση της βιολογικής γεωργίας είναι δυνατή η καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης και στην περίπτωση που η πρώτη ύλη προέρχεται από καλλιέργειες σε μεταβατικό στάδιο. Για το σκοπό αυτό προσκομίζεται η βεβαίωση του αρμόδιου φορέα πιστοποίησης και αντίγραφο της τελευταίας Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).

 5. Ποσοστώσεις και άδειες φύτευσης, για όσες παραγωγικές δραστηριότητες απαιτούνται.

 6. Πιστοποιητικό ISO 22000, όταν η εκμετάλλευση διαθέτει εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγωγής. Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας μελιού γίνεται αποδεκτό το σχέδιο HACCP. Το πιστοποιητικό ISO 22000 ή το σχέδιο HACCP προσκομίζονται κατά την υποβολή της τελικής αίτησης πληρωμής.

 7. Σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε νησιωτικές περιοχές και προβλέπουν ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αιγοπροβάτων προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την δυνατότητα βόσκησης των αιγοπροβάτων της μονάδας στους βοσκοτόπους της περιοχής.

 8. Ευκρινείς φωτογραφίες όλων των επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί και των οποίων αιτείται την ενίσχυση. Στις φωτογραφίες πρέπει να φαίνεται και το πινακίδιο με τα στοιχεία ταυτοποίησης της επένδυσης, εφόσον υπάρχει. Οι φωτογραφίες είναι απαραίτητο να προσκομίζονται κατά το 1ο αίτημα πληρωμής, όταν αυτό δεν συνοδεύεται από επιτόπια επίσκεψη.

 9. Θεωρημένη από την Τράπεζα εκτύπωση του αριθμού λογαριασμού, του αριθμού λογαριασμού κατά ΙΒΑΝ και των στοιχείων του δικαιούχου του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί την κατάθεση της οικονομικής ενίσχυσης.

 10. Βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας (δεν προσκομίζεται για νομικά πρόσωπα).

 11. Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού καθώς και όλων των τροποποιήσεών του, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών εφόσον έχει τροποποιηθεί σε σχέση με αυτό που προσκομίστηκε με την αίτηση ενίσχυσης (προσκομίζεται μόνο για τα νομικά πρόσωπα).

 12. Πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα περί μη λύσης, μη πτώχευσης αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ. καθώς επίσης και μη κατάθεση αίτησης για όλα τα παραπάνω (προσκομίζεται μόνο για τα νομικά πρόσωπα).

- Δικαιολογητικά πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου

 1. Κατασκευές

 1. Γεωργικά κτίσματα και σιλό (συμπεριλαμβάνει και τις περιφράξεις τους). (Δεν αφορά θερμοκήπια για τα οποία ισχύουν τα αναγραφόμενα στην περίπτωση Β της παρούσας παραγράφου)

 1. Άδεια δόμησης, θεωρημένη από την Υπηρεσία Δόμησης συνοδευόμενη από πλήρη σειρά θεωρημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων, σύμφωνα με τα οποία έχει εκδοθεί. Για τις εργασίες που δεν προβλέπεται άδεια δόμησης, προσκομίζεται άδεια εργασιών μικρής κλίμακας συνοδευόμενη επίσης από πλήρη σειρά θεωρημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων ή αντίγραφο της έγγραφης ενημέρωσης της αρμόδιας Υπηρεσία Δόμησης και το οποίο γνωστοποιήθηκε στο οικείο αστυνομικό τμήμα, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Στις λοιπές περιπτώσεις που δεν προβλέπεται καμία από τις παραπάνω διαδικασίες, προσκομίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης βεβαίωση απαλλαγής.

  Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και έχοντας υπόψη το νόμο 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013)με τίτλο «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», ο οποίος μεταξύ των άλλων ορίζει και το πλαίσιο για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης στη χώρα,για αυθαιρεσίες οι οποίες έχουν υλοποιηθεί έως και τις 28.07.2011, όσον αφορά στην υλοποίηση επενδυτικών δαπανών που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου, στο πλαίσιο του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007 - 2013 (ΠΑΑ) σας γνωρίζουμε τα εξής :

  Στους δικαιούχους που έχουν τακτοποιήσει το κτίσμα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου δύναται να καταβληθεί η αναλογούσα οικονομική ενίσχυση εφόσον αυτή αφορά σε πιστοποιημένες δαπάνες από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης.

  Αναλυτικότερα, για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες από την εθνική νομοθεσία διαδικασίες για την «τακτοποίηση» του αυθαιρέτου κτίσματος, δεν απαιτείται η προσκόμιση άδειας δόμησης ενώ για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες από την εθνική νομοθεσία διαδικασίες για την «νομιμοποίηση» του αυθαίρετου κτίσματος, ο δικαιούχος οφείλει πλέον να εκδώσει νέα άδεια δόμησης μέσα σε τρία (3) χρόνια από τη «νομιμοποίηση».

  Κατόπιν των ανωτέρω, όταν η περίπτωση του αιτήματος πληρωμής αφορά στην καταβολή της 1ηs δόσης θα εξετάζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης,ότι έχει προηγηθεί η εκ του νόμου διαδικασία υπαγωγής του αυθαίρετου κτίσματος στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και ότι έχει γίνει η εξόφληση του οριζόμενου προστίμου από την αρμόδια υπηρεσία μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του 1ου αιτήματος πληρωμής.

  Για τις περιπτώσεις καταβολής τελικής δόσης και παράλληλα ολοκλήρωσης της επένδυσης θα εξετάζεται ότι έχει πραγματοποιηθεί η εξόφληση του 30% του προστίμου και ανάλογα με την περίπτωση θα ζητείται και η προσκόμιση της άδειας δόμησης αν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από τη νομιμοποίηση. Εάν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου δε έχει παρέλθει το διάστημα των τριών (3) ετών από τη νομιμοποίηση η ύπαρξη της νέας άδειας δόμησης θα ελέγχεται κατά την περίοδε ελέγχου της τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων των δικαιούχων στο πρόγραμμα.

  Εφόσον η αίτηση πληρωμής αφορά σε μέρος των οικοδομικών εργασιών, τότε προσκομίζεται η άδεια δόμησης χωρίς θεώρηση από την Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη επίσης από πλήρη σειρά θεωρημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων. Στην περίπτωση αυτή, η θεωρημένη άδεια δόμησης, προσκομίζεται με την αίτηση πληρωμής η οποία συμπεριλαμβάνει τις εργασίες ολοκλήρωσης της κατασκευής, χωρίς να απαιτείται εκ νέου η προσκόμιση των αρχιτεκτονικών σχεδίων εκτός εάν έχουν τροποποιηθεί.

  Στις περιπτώσεις ανέγερσης κτιρίων σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, η άδεια δόμησης εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου του σχεδίου βελτίωσης. Σε περιπτώσεις που η ανέγερση κτίσματος γίνεται σε μισθωμένο αγροτεμάχιο ή σε αγροτεμάχιο που ανήκει στον/στην σύζυγο, η νομιμότητα της κατασκευής είναι δυνατό να αποδειχθεί με την έκδοση της άδειας δόμησης στο όνομα του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου. Στην περίπτωση όμως που η άδεια δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου, η δαπάνη έκδοσής της δεν είναι επιλέξιμη.

 2. Αναλυτική επιμέτρηση υπογεγραμμένη από τον επιβλέπων μηχανικό. Η επιμέτρηση ελέγχεται και στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με τη πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου γίνονται αιτιολογημένες περικοπές.

 3. Στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου και για τις οποίες υπάρχει έγκριση τύπου, προσκομίζεται θεωρημένη από τον αρμόδιο φορέα η έγκριση κατασκευής.

 4. Οι αποθήκες θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ, του Παραρτήματος 9 της ΥΑ 11308/16-11-2010. Επιπλέον για τις μελισσοκομικές αποθήκες θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές της παραγράφου 7.7β του ιδίου Κεφαλαίου Γ. Δεν ενισχύονται αποθήκες για την αποθήκευση γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού μεγαλύτερες των 100 τ.μ.

 5. Δεν ενισχύονται γεωργικά κτίσματα και κατασκευές, και ειδικότερα για εγκαταστάσεις καθετοποίησης, αποθήκες και χώρους εξαγωγής προϊόντων μελισσοκομίας για τα οποία προκύπτει ότι υφίστανται προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης.

 1. Θερμοκήπια: Για τα θερμοκήπια, προκειμένου να ενισχυθούν θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές. Για το σκοπό αυτό προσκομίζονται:

 1. Έγκριση τύπου του αρμόδιου φορέα προκειμένου για τυποποιημένα θερμοκήπια.

 2. Για τα θερμοκήπια υψηλού τολ και για τα χωρικού τύπου, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι τα εν λόγω θερμοκήπια έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής).

 3. Αναλυτική επιμέτρηση, η οποία ελέγχεται και στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με τη πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου γίνονται αιτιολογημένες περικοπές.

 4. Δεν ενισχύονται θερμοκήπια τύπου χαμηλά τολ (ύψους μικρότερο των 1,8 μέτρων).

 1. Έγγειες Βελτιώσεις

 1. Για τις περιφράξεις, προσκομίζονται:

 1. Άδεια δόμησης είτε πρόκειται για περιφράξεις αγροτεμαχίων όπου προβλέπεται η ανέγερση κτισμάτων είτε για περιφράξεις αγροτεμαχίων μονίμων φυτειών ή βοσκοτόπων. Δεν απαιτείται η προσκόμιση άδειας δόμησης όταν οι περιφράξεις κατασκευάζονται από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται αντίγραφο της έγγραφης ενημέρωσης της αρμόδιας Υπηρεσία Δόμησης και το οποίο γνωστοποιήθηκε στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

 2. Τοπογραφικό διάγραμμα του αγροτεμαχίου με επισήμανση των πλευρών που έχουν περιφραχθεί.

 3. Πράξη χαρακτηρισμού από το οικείο Δασαρχείο του αγροτεμαχίου που έχει περιφραχθεί, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η προσκόμιση άδειας δόμησης.

 1. Για τις γεωτρήσεις προσκομίζονται:

 1. Άδεια ανόρυξης της γεώτρησης από την αρμόδια υπηρεσία.

 2. Άδεια χρήσης νερού της γεώτρησης από την αρμόδια υπηρεσία.

 1. Για τις υπόλοιπες επενδύσεις εγγείων βελτιώσεων καθώς επίσης και για τις υδατοδεξαμενές, προσκομίζονται οι κατά περίπτωση απαιτούμενες από την νομοθεσία αδειοδοτήσεις.

 1. Μηχανολογικός εξοπλισμός

 1. Μελισσοκομικά – Ανθοκομικά αυτοκίνητα

 1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στο όνομα του δικαιούχου και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ότι το όχημα είναι για μελισσοκομική – ανθοκομική χρήση.

 2. Φωτοτυπία παραστατικών δαπάνης σύμφωνα με την παράγραφο IV.1 της παρούσας με τα πλήρη στοιχεία του οχήματος: είδος – τύπος – μικτό βάρος – αριθμός πλαισίου – αριθμός κινητήρα και ότι είναι καινούριο. Στην περίπτωση που το παραστατικό δαπάνης δεν αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του οχήματος, θα προσκομίζεται βεβαίωση του πωλητή, για τα στοιχεία αυτά, στην οποία εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα αναφέρεται και ο αριθμός του παραστατικού δαπάνης.

 1. Γεωργικοί Ελκυστήρες και λοιπά αυτοκινούμενα οχήματα (πλην μελισσοκομικών – ανθοκομικών αυτοκινήτων)

 1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του γεωργικού μηχανήματος στο όνομα του δικαιούχου. Οχήματα που στην άδεια κυκλοφορίας δεν χαρακτηρίζονται ως «ΓΕΩΡΓΙΚΟ» δεν ενισχύονται.

 2. Φωτοτυπία παραστατικών δαπάνης σύμφωνα με την παράγραφο IV.1 της παρούσας με τα πλήρη στοιχεία του οχήματος: είδος – τύπος – ιπποδύναμη (δυναμικότητα εφόσον αυτή αναφέρεται στην ατομική απόφαση έγκρισης) – αριθμός πλαισίου – αριθμός κινητήρα, και ότι είναι καινούριο. Στην περίπτωση που το παραστατικό δαπάνης δεν αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του οχήματος, θα προσκομίζεται βεβαίωση του πωλητή για τα στοιχεία αυτά, στην οποία εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα αναφέρεται και ο αριθμός του παραστατικού δαπάνης.

 3. Εφόσον η ιπποδύναμη του κινητήρα του ελκυστήρα που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας δεν είναι η κανονική – standard ιπποδύναμη λειτουργίας του, αλλά αντί αυτής αναγράφεται η boosted ιπποδύναμη, τότε πρέπει να προσκομίζεται επιπλέον, βεβαίωση του κατασκευαστή του γεωργικού ελκυστήρα όπου να αναφέρεται η κανονική – standard ιπποδύναμη λειτουργίας του ή το αντίστοιχο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της προμηθεύτριας εταιρείας.

 1. Ρυμούλκες

 1. Φωτοτυπία παραστατικών δαπάνης σύμφωνα με την παράγραφο IV.1 της παρούσας, στο οποίο αναγράφονται ο τύπος, το μικτό βάρος, ο αριθμός σειράς και ότι είναι καινούριο. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω δεν αναγράφονται στο παραστατικό δαπάνης, αυτά θα βεβαιώνονται σε πρόσθετη βεβαίωση του πωλητή στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός του παραστατικού δαπάνης.

 2. Βεβαίωση του κατασκευαστή της ρυμούλκας, περί συμμόρφωσής της με τις βασικές διατάξεις που διέπουν όλα τα ρυμουλκούμενα από τον Κ.Ο.Κ. (φωτισμός, πέδηση, διαστάσεις) και του ΠΔ 238/94 (Α΄135) σχετικά με το καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών αγροτικών μηχανημάτων.

 1. Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός θερμοκηπίου)

 1. Φωτοτυπία παραστατικών δαπάνης σύμφωνα με την παράγραφο IV.1 της παρούσας τα οποία αναγράφουν αναλυτικά το είδος, τον τύπο, τη δυναμικότητα, τον αριθμό σειράς του μηχανήματος και ότι είναι καινούργιο.

  Για μηχανήματα αξίας μικρότερης των 1.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού σειράς.

  Σε περίπτωση που ο αριθμός σειράς δεν αναγράφεται στο παραστατικό δαπάνης (για μηχανήματα αξίας 1.000 ευρώ και άνω), αυτός προσδιορίζεται σε σχετική βεβαίωση του πωλητή στην οποία αναφέρεται το είδος του μηχανήματος, ο αριθμός σειράς και ο αριθμός του παραστατικού δαπάνης.

  Στις περιπτώσεις που ένα μηχάνημα αποτελείται από περισσότερα τμήματα τα οποία έχουν ξεχωριστούς αριθμούς σειράς, τότε αναγράφονται οι αριθμοί σειράς των βασικών τμημάτων του μηχανήματος.

 2. Ειδικά για τα ψεκαστικά μηχανήματα, προσκομίζεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12761.
 3. Ειδικά για τον εξοπλισμό αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι πρόκειται για συστήματα χαμηλών ή μεσαίων πιέσεων, με βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι η συνιστώμενη πίεση λειτουργίας δεν είναι μεγαλύτερη των 5 bar.
 1. Εξοπλισμός Φ/Β

 1. Φωτοτυπία της αίτησης σύνδεσης και της υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΗ. Στην αίτηση σύνδεσης θα πρέπει να δηλώνεται ότι πρόκειται για αυτοπαραγωγό.

 2. Φωτοτυπία της υπογεγραμμένης σύμβασης συμψηφισμού αν πρόκειται για εγκατάσταση σε κτίριο ή σύμβαση πώλησης αν πρόκειται για εγκατάσταση σε γήπεδο (η σύμβαση πώλησης εφαρμόζεται όπως προβλέπεται ειδικά για αυτοπαραγωγούς).

 3. Φωτοτυπία του εγγράφου για την ενεργοποίηση της σύνδεσης ή του πρώτου λογαριασμού.

 4. Φωτοτυπία του ιδιωτικού συμφωνητικού που έχει συναφθεί με την εταιρεία που έχει αναλάβει την προμήθεια ή/και εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος, θεωρημένο από τη ΔΟΥ, εφόσον υπάρχει τέτοιο. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό θα πρέπει να αναφέρονται επιπλέον ο κατασκευαστής, οι τύποι και οι αριθμοί σειράς για τα πάνελς και τους inverters, ο πίνακας σύνδεσης, η εγγύηση και τα στοιχεία ασφάλειας (περίφραξη, κάμερες, συναγερμοί) και ότι ο εξοπλισμός είναι καινούριος. Εφόσον δεν υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό, τότε προσκομίζεται βεβαίωση του πωλητή στην οποία αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.

 5. Φωτοτυπία παραστατικών δαπάνης σύμφωνα με την παράγραφο IV.1 της παρούσας, στα οποία θα πρέπει να μνημονεύεται και ο αριθμός και η ημερομηνία του ανωτέρω θεωρημένου ιδιωτικού συμφωνητικού.

 1. Λοιπές Δαπάνες (Λογισμικό και Υπηρεσίες)

Στην περίπτωση ενεργειών όπως η κατασκευή ιστοσελίδας ή η αγορά λογισμικού, προσκομίζονται φωτοτυπίες παραστατικών δαπάνης σύμφωνα με την παράγραφο IV.1 της παρούσας, τα οποία περιγράφουν αναλυτικά το είδος, την ηλεκτρονική διεύθυνση (της ιστοσελίδας), τον αριθμό αδείας (του λογισμικού) και ότι είναι καινούργια. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω δεν αναγράφονται στο παραστατικό δαπάνης, αυτά θα βεβαιώνονται σε πρόσθετη βεβαίωση του πωλητή στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός του παραστατικού δαπάνης. Ειδικότερα στην περίπτωση της κατασκευής ιστοσελίδας, είναι απαραίτητη η αναγραφή των τριών παρακάτω στοιχείων, σύμφωνα με το υπόδειγμα.

- Δικαιολογητικά πιστοποίησης του οικονομικού αντικειμένου

 1. Γενικά

Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, εκτός κι αν διαφορετικά ορίζεται κατά περίπτωση.

 1. Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου ο δικαιούχος προσκομίζει τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία (παραστατικά δαπάνης) όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ. και λοιπά δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται σε κάθε περίπτωση καθώς και τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η εξόφλησή τους. Τα ανωτέρω παραστατικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) έως την 31η/12/2012, ή με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) για όσα εκδίδονται από την 1η/1/2013.

  Με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης όλα τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών, πριν επιστραφούν στο δικαιούχο για αναπαραγωγή και φύλαξη, σφραγίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της Υ.Α. 16270/23-11-2012, με την ένδειξη «Υποβλήθηκε για ενίσχυση στο πλαίσιο του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013».

  Για τις περιπτώσεις εργατών γης, το δικαιολογητικό που προσκομίζεται είναι το αντίτυπο για τον εργοδότη του εργοσήμου, συμπληρωμένο με τα στοιχεία του εργαζόμενου, την ημερομηνία πληρωμής και την υπογραφή του (όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο του ΟΓΑ με αρ. 9/2011).

 2. Επιλεξιμότητα Απόδειξης Πληρωμής (Εξόφλησης) Δαπανών: Για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης ελέγχονται τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών τα οποία θα πρέπει να είναι εξοφλημένα. Όλα τα παραστατικά δαπανών, ανεξαρτήτως του αν έχουν εκδοθεί με την ένδειξη «εξοφλήθη» ή «επί πιστώσει», θα πρέπει να συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη (ή κατ’ ανάγκη από βεβαίωση είσπραξης του πωλητή) στην οποία θα μνημονεύεται ο αριθμός του παραστατικού στο οποίο αυτή αφορά και η οποία θα φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή του πωλητή.

  Ειδικότερα, για παραστατικά που αφορούν σε αγορές από το εσωτερικό της χώρας και σύμφωνα με τον Ν. 3842/10 άρθρο 20, όπως ισχύει κάθε φορά, πρέπει:

  α) φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών να εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη − πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών και

  β) τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, να εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.

 3. Ο ΦΠΑ, καθώς και κάθε φόρος που περιλαμβάνεται στα παραστατικά δαπανών, δεν υπολογίζονται στο επιλέξιμο κόστος.

 4. Σε περιπτώσεις απώλειας πρωτότυπων παραστατικών δαπανών και εφόσον παραληφθεί και πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο, ζητείται συμπληρωματικά η προσκόμιση των παρακάτω:

  i. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου. Σε αυτή θα δηλώνεται η απώλεια του πρωτότυπου παραστατικού καθώς και τα πλήρη στοιχεία του (εκδότης, τύπος,αριθμός και ημερομηνία έκδοσης παραστατικού). Θα δηλώνεται επίσης ότι το παραστατικό δεν θα κατατεθεί ούτε έχει κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσία για λήψη επιδότησης και ότι θα προσκομισθεί για σφράγιση στην περίπτωση ανεύρεσης.

  ii. Φωτοτυπία του παραστατικού από το αρχείο που διατηρεί ο προμηθευτής ο οποίος θα βεβαιώνει ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο του παραστατικού που τηρείται στο αρχείο του.

 5. Η πιστοποίηση των δαπανών του εργατοτεχνικού προσωπικού αποδεικνύονται με την προσκόμιση:

  i. Της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης οικοδομοτεχνικού έργου (ΑΠΔ).

  ii. Του γραμματίου είσπραξης του ΙΚΑ με το οποίο έχουν καταβληθεί οι συνολικές εισφορές της ΑΠΔ (κωδικός 46).

  iii. Κατάσταση ημερομισθίων εργατοτεχνικού προσωπικού (βλέπε υπόδειγμα) υπογεγραμμένη από τους εργαζόμενους και τον εργοδότη.

 6. Στις περιπτώσεις απασχόλησης εργατών γης, αποκλειστικά για εργασίες που προβλέπεται να εκτελούνται από αυτούς, η απόδειξη της δαπάνης γίνεται με την προσκόμιση:

  i. Ιδιωτικού συμφωνητικού, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων. Το ιδιωτικό συμφωνητικό, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένου και του ΑΜΚΑ του εργάτη), την ακριβή περιγραφή, τον τόπο, την αξία της συναλλαγής.

  ii. Φωτοτυπία του αντιτύπου για τον εργοδότη του εργοσήμου συμπληρωμένο με τα στοιχεία του εργαζόμενου, την ημερομηνία πληρωμής και υπογεγραμμένο από την εργαζόμενο.

 7. Σε περίπτωση που η προμήθεια εξοπλισμού γίνεται απευθείας από το εξωτερικό (χώρες της ΕΕ), απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου πώλησης του οίκου του εξωτερικού, παραστατικά διακίνησης και εξόδων (τα εκάστοτε προβλεπόμενα από την νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα, πχ φορτωτικές, ναύλος μεταφοράς, ασφάλιστρα μεταφοράς εξοπλισμού κ.λπ., ανεξάρτητα αν αυτά περιέχονται ή όχι στο τιμολόγιο πώλησης ανάλογα αν η πώληση είναι CIF ή FOB), αντίγραφο αποδεικτικού εξόφλησης των παραστατικών από τη μεσολαβούσα τράπεζα και εφόσον, απαιτείται εκτελωνισμός, (για χώρες εκτός ΕΕ) αντίγραφο της σχετικής άδειας εκτελωνισμού. Τα δικαιολογητικά θα είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

 8.  

  Σε περιπτώσεις έκδοσης Απόδειξης Λιανικής Πώλησης:

  i. Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί χειρόγραφα ή με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στα φορολογικά στοιχεία αξίας (πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ταχ. διεύθυνση εκδότη και πελάτη) καθώς και η πλήρης περιγραφή και η αξία του προϊόντος (είδος, ο τύπος, η δυναμικότητα και ο σειριακός αριθμός του). Ο ι α π ο δ ε ίξ ε ις αυ τ έ ς συνοδεύονται απαραιτήτως από θεωρημένο Δελτίο Αποστολής.

  ii. Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδονται από ταμειακή μηχανή θα αναγράφεται η αξία του προϊόντος. Συνοδεύονται απαραιτήτως από θεωρημένο Δελτίο Αποστολής στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στα φορολογικά στοιχεία διακίνησης (πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ταχ. διεύθυνση εκδότη και πελάτη) καθώς και η πλήρης περιγραφή του προϊόντος (είδος, ο τύπος, η δυναμικότητα και ο σειριακός αριθμός του). Επίσης το δελτίο αποστολής θα συσχετίζεται με την απόδειξη ταμειακής μηχανής αναγράφοντας επί του δελτίου αποστολής τον αριθμό και την ημερομηνία της απόδειξης.

 9. Η καταβολή της ενίσχυσης για την αμοιβή του συντάκτη γεωτεχνικού, τόσο για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας όσο και για την παροχή τεχνικής στήριξης στον δικαιούχο, θα γίνεται κατόπιν της προσκόμισης των αντίστοιχων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα αποδεικτικά καταβολής 2% υπέρ ΓΕΩΤΕΕ επί της αμοιβής και η εξόφλησή τους θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 2 της παρούσας παραγράφου. Η αίτηση για την καταβολή της ενίσχυσης που αφορά στην δαπάνη τεχνικής στήριξης μπορεί να γίνεται σε κάθε δόση πληρωμής με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης (όπως αυτή αναφέρεται στην οριστική απόφαση έγκρισης). Συνεπάγεται ότι στην περίπτωση που η αίτηση ενίσχυσης αφορά σε τελική αίτηση πληρωμής είναι επιλέξιμο το σύνολο της υπολειπόμενης επιλέξιμης δαπάνης.

 10. Τα όργανα που εμπλέκονται στις διαδικασίες πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καταβολής της ενίσχυσης και ελέγχου, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, πέραν των οριζόμενων στην παρούσα, δύνανται να ελέγχουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών και να προχωρούν σε αιτιολογημένες περικοπές. Συνεπάγεται ότι δύνανται να ζητούν από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, τον προμηθευτή ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για την εξακρίβωση του ρεαλιστικού κόστους υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών.

 11. Διακριτές φάσεις υλοποίησης των επενδύσεων: Η διακριτή και αυτοτελής φάση υλοποίησης κάθε επένδυσης, αφορά την ολοκλήρωση ενός σταδίου των εργασιών της επένδυσης, κατά το οποίο διασφαλίζεται η ακριβής αποτίμηση του κόστους και της ολοκλήρωσής του. Ενδεικτικά αναφέρουμε διακριτές φάσεις επενδύσεων στην κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, τις εργασίες εκσκαφών (ολοκλήρωση τους), η ολοκλήρωση των εργασιών για το σκυρόδεμα, η ολοκλήρωση των εργασιών για την τοιχοποιία, η ολοκλήρωση των ηλεκτρικών ή υδραυλικών εγκαταστάσεων κλπ.

 1. Κατασκευές

Η παράγραφος αυτή αφορά έργα γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένου και των θερμοκηπίων και των εγγείων βελτιώσεων.

 1. Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου και την καταβολή της ενίσχυσης για την κατασκευή των έργων απαιτούνται τα κατά περίπτωση παραστατικά δαπάνης που προβλέπονται στην παράγραφο IV. Τα παραστατικά αυτά προσκομίζονται για κάθε έναν επαγγελματία που προμήθευσε υλικά ή εκτέλεσε εργασίες (π.χ. εργολάβο οικοδομών, κτίστη, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, ξυλουργό, εργάτη κ.λπ.). Το κόστος των παραπάνω κατασκευών είναι το άθροισμα της δαπάνης των υλικών και της εργασίας.
  1. Υλικά: Θα πρέπει να ελέγχεται η αναλογία της ποσότητας των υλικών σε σχέση με το εκτελεσθέν έργο και με την αναλυτική επιμέτρηση.
  2. Εργασία: Εργασία είναι οι αμοιβές των εργολάβων, του εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και η ασφάλιση τους στο ΙΚΑ.
 2. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου μπορεί να είναι διαφορετικός στα επενδυτικά σχέδια, ανάλογα δε με το τρόπο εκτέλεσής του ελέγχουμε και τα σχετικά παραστατικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του δικαιούχου και του εργολάβου, στο οποίο μεταξύ άλλων περιγράφονται οι αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν και που αφορούν σε ολοκληρωμένο έργο ή σε ολοκληρωμένη διακριτή φάση του έργου και το κόστος τους, και το οποίο πρέπει να θεωρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε στο ιδιωτικό συμφωνητικό να διευκρινίζεται σαφώς εάν το εργατοτεχνικό προσωπικό θα επιβαρύνει τον εργολάβο (περίπτωση ii) ή τον επενδυτή (περίπτωση iii). Συνήθως διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις εκτέλεσης έργων:
  1. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου ή μέρους του έργου σε εργολάβο με δικά του υλικά και με δικό του εργατοτεχνικό προσωπικό. Το κόστος που είναι επιλέξιμο προς ενίσχυση είναι η αμοιβή του εργολάβου και το συνολικό ποσό των εισφορών που έχει καταβληθεί από τον δικαιούχο στο ΙΚΑ (κωδικός 46 της ΑΠΔ), εφόσον στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του δικαιούχου και του εργολάβου αναφέρεται ρητώς ότι στο κόστος κατασκευής δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού. Σε αντίθετη περίπτωση το επιλέξιμο κόστος προς ενίσχυση είναι η αμοιβή του εργολάβου και το ποσό των εργοδοτικών εισφορών που έχει καταβληθεί από τον δικαιούχο στο ΙΚΑ (κωδικός 45 της ΑΠΔ). Για την αμοιβή του εργολάβου, ως παραστατικά δαπάνης προσκομίζονται Τιμολόγια, τα οποία αναφέρουν τον αριθμό θεώρησης στη ΔΟΥ του ιδιωτικού συμφωνητικού, συνοδευόμενα από αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών που αφορούν, όπως προβλέπεται από τον ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή και για το τμήμα του έργου που αφορά, δεν απαιτείται η προσκόμιση των Δελτίων Αποστολής. Για το ποσό του ΙΚΑ, προσκομίζεται η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΠΔ) και το αντίστοιχο ταμειακό παραστατικό εξόφλησής της.
  2. Ανάθεση εκτέλεσης έργου ή μέρους του έργου σε εργολάβο, χωρίς δικά του υλικά, αλλά με δικό του εργατοτεχνικό προσωπικό. Το κόστος που είναι επιλέξιμο προς ενίσχυση είναι η αγορά των υλικών, η αμοιβή του εργολάβου και το συνολικό ποσό των εισφορών που έχει καταβληθεί από τον δικαιούχο στο ΙΚΑ (κωδικός 46 της ΑΠΔ), εφόσον στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του δικαιούχου και του εργολάβου αναφέρεται ρητώς ότι στο κόστος κατασκευής δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού. Σε αντίθετη περίπτωση το επιλέξιμο κόστος προς ενίσχυση είναι η αμοιβή του εργολάβου και το ποσό των εργοδοτικών εισφορών που έχει καταβληθεί από τον δικαιούχο στο ΙΚΑ (κωδικός 45 της ΑΠΔ). Ως παραστατικά δαπάνης για την αγορά των υλικών προσκομίζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο IV ,-1 της παρούσας. Για την αμοιβή του εργολάβου, προσκομίζονται Τιμολόγια, τα οποία αναφέρουν τον αριθμό θεώρησης στη ΔΟΥ του ιδιωτικού συμφωνητικού, συνοδευόμενα από αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών που αφορούν, όπως προβλέπεται από τον ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ αντίστοιχα. Για το ποσό του ΙΚΑ, προσκομίζεται η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΠΔ) και το αντίστοιχο ταμειακό παραστατικό εξόφλησής της.
  3. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου ή μέρους του έργου σε εργολάβο, χωρίς δικά του υλικά, και χωρίς δικό του εργατοτεχνικό προσωπικό. Το κόστος που είναι επιλέξιμο προς ενίσχυση είναι η αγορά των υλικών, η αμοιβή του εργολάβου και το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού (κωδικοί 41+45 της ΑΠΔ). Ως παραστατικά δαπάνης για την αγορά των υλικών προσκομίζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο IV, παρ. 1 της παρούσας. Για την αμοιβή του εργολάβου, προσκομίζονται Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, ή αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, στα οποία θα αναφέρεται ο αριθμός θεώρησης στη ΔΟΥ του ιδιωτικού συμφωνητικού, συνοδευόμενα από αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών που αφορούν, όπως προβλέπεται από τον ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ αντίστοιχα. Για το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο IV, παρ. 5 της παρούσας.
  4. Εκτέλεσης του έργου ή μέρους του έργου με αυτεπιστασία του Δικαιούχου (χωρίς εργολάβο). Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται η σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού. Το κόστος που είναι επιλέξιμο προς ενίσχυση είναι η αγορά των υλικών και το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού (κωδικοί 41+45 της ΑΠΔ). Ως παραστατικά δαπάνης για την αγορά των υλικών προσκομίζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο IV, παρ. 1. Για το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο IV, παρ. 5 της παρούσας.
 3. Στις περιπτώσεις που οι εισφορές ΙΚΑ δεν καταβάλλονται από τον δικαιούχο, η δαπάνη δεν μπορεί να ενισχυθεί.
 4. Τα έξοδα έκδοσης άδειας δόμησης, μελέτης και επίβλεψης του έργου αποδεικνύονται με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών καθώς και το διπλότυπο της τράπεζας (απόδειξη είσπραξης), στο οποίο αναγράφεται ο επιμερισμός του κόστους και των εισφορών που υπολογίζονται ως ποσοστό του κόστους της άδειας δόμησης. Επισημαίνεται ότι οι εισφορές υπέρ τρίτων που καταβάλλουν οι μηχανικοί για την έκδοση της άδειας δόμησης δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες.
 1. Φυτείες

Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου και την καταβολή της ενίσχυσης απαιτούνται τα κατά περίπτωση παραστατικά δαπάνης που προβλέπονται στην παράγραφο IV.

Επιπλέον πρέπει να προσκομίζεται Τριπλότυπο Δελτίο Διάθεσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού της φυτωριακής επιχείρησης, θεωρημένο από το ΚΕΠΠΥΕΛ του νομού της έδρας του φυτωριούχου.

Στην περίπτωση εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα προβλεπόμενα πιστοποιητικά.

- Γενικές Διατάξεις

 1. Τοποθέτηση επεξηγηματικής πινακίδας

 1. Στις επεξηγηματικές πινακίδες που προβλέπονται στην παράγραφο 4, σημείο ε) του άρθρου 24 της αριθ. 4985/21.06.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1026/Β/2010) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 της ΥΑ 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010) και αφορούν σε επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των 50.000 € πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. Τα βασικά στοιχεία περιγραφής του έργου (δικαιούχος, μέτρο, τίτλος έργου).
  2. Ο προϋπολογισμός του έργου, καθώς επίσης και η εθνική και η κοινοτική συμμετοχή.
  3. Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επωνυμία του ΕΓΤΑΑ συνοδευόμενη από το σύνθημα «η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές».
  4. Η σημαία της Ελλάδας και η επωνυμία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  5. Το λογότυπο του ΠΑΑ το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr.
  6. Τα ανωτέρω θα πρέπει να καταλαμβάνουν το 25% τουλάχιστον της επιφάνειάς τους.
 2. Η τοποθέτηση των επεξηγηματικών πινακίδων θα πρέπει να γίνεται στο ευκρινέστερο δυνατό σημείο.
 3. Υπόδειγμα των επεξηγηματικών πινακίδων καθώς και σχετικές οδηγίες κατασκευής τους παρουσιάζεται ακολούθως.
Υπόδειγμα των επεξηγηματικών πινακίδων

Διαστάσεις:

 1. Για επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό από €50.000 έως €100.000, οι διαστάσεις της επεξηγηματικής πινακίδας μπορεί να είναι 0,60 m πλάτος Χ 0,40 m ύψος.
 2. Για επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των €100.000, οι διαστάσεις της επεξηγηματικής πινακίδας πρέπει να είναι 0,90 m πλάτος Χ 0,70 m ύψος.

Γραφικά επεξηγηματικής πινακίδας:

 1. Αυτοκόλλητα βινύλια υψηλής αντοχής
 2. Γραμματοσειρά: Arial μαύρη
 3. Υπόβαθρο (φόντο): λευκό
 1. Τελικές διατάξεις

 1. Η παρούσα ισχύει για τη παραλαβή των επενδύσεων και την καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων του «Καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 121 “Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2007-2013.
 2. Πρόσθετα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από όργανα στα οποία δεν έχει γίνει παραχώρηση της αρμοδιότητας έκδοσης ανάλογων πράξεων δεν είναι εν ισχύ και ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη.

- Άρθρο 9: Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Ο Φορέας Εφαρμογής και ο Οργανισμός Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής στις επιτόπιες επισκέψεις της Επιτροπής κατάτις οποίες πραγματοποιείται και η διαδικασία της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης. Επιπλέον, ο Φορέας Εφαρμογής και ο Οργανισμός Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) δύναται να πραγματοποιήσουν επιτόποιες επισκέψεις στις επενδύσεις μετά απο την αποστολ΄των Πρακτικών των ελέγχων των Επιτροπών και πριν την εκκαθάριση της δαπάνης. Τέλος, ο Φορέας Εφαρμογής ελέγχει με επιτόπιες επιθεωρήσεις στις έδρες των ΔΑΟΚ την τήρηση των υποχρεώσεων των Επιτροπών καθώς και την επάρκεια τους στην υλοποίηση του έργου τους.

Η επόμενη παράγραφος προστέθηκε με την ΥΑ 14025 (ΦΕΚ 1999/Β/2014)

Οι ανωτέρω έλεγχοι του Φορέα Εφαρμογής διενεργούνται με εντολή του Προϊσταμένου της ΕΥΕ ΠΑΑ και πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο υπαλλήλων του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών. Μετά τον έλεγχο συντάσσεται σχετικό πόρισμα. Ο έλεγχος αυτός δύναται να συνεπικουρείται από υπαλλήλους της οικείας ΔΑΟΚ.


 
Επιμέλεια: Ντίνας Θεόδωρος Master Information Systems (μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              2021_11_18 asfaleia
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS