Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A


Λεπτομέρειες εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.Μέτρο 121: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

( ΥΑ 11308/2010 Λεπτομέρειες εφαρμογής μέτρου 121 (ΦΕΚ 1964/Β/2010) [Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 121)])

- Νομικό πλαίσιο

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/88) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.2. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

1.3. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/03) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.

1.4. Του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/Α΄/10).

1.5. Την με αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/02) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από 1/9/2002»,όπως ισχύει κάθε φορά.

1.6. Την με αριθ. 282966/09−07−2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/07), όπως ισχύει κάθε φορά.

1.7. Της με αριθ. 8932/22−09−08 (ΦΕΚ 2153/Β/08) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

1.8. Της με αριθ. 9828/21−10−08 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης για την προκήρυξη των μέτρων της παρούσας, όπως ισχύει κάθε φορά (Β 2226).

1.9. Την με αριθ. 9830/22−10−2008 «Επιστολής Ενημέρωσης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το ΠΑΑ 2007−2013» της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013.

1.10. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/09) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων».

1.11. Την με αριθ. 37501/3−4−2009 μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των Μέτρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2007 – 2013 και της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονομικά Μέτρα» του Ε.Π.ΑΛ περιόδου 2000 – 2006 από το ΠΔΕ, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του.

1.12. Την με αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ 724/10) που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη τους Ελλάδας 2007−2013» όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης:

2.1. Τον Καν (ΕΕ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής καθώς και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2.3. Τον Καν (ΕΕ) 1320/2006 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσο αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

2.4. Καν (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

2.5. Την με αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 −2013», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.

3. Το γεγονός ότι:

3.1. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του καθεστώτος ενίσχυσης «για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» της με αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10)Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ 724/10) που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη τους Ελλάδας 2007−2013» απαιτούνται λεπτομέρειες εφαρμογής, οι οποίες ορίζονται με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10, παράγραφος 22 του ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010).

3.2. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμ

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα ορίζει τις απαραίτητες λεπτομέρειες εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την «ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 724/10 [εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ΚΥΑ], του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 –2013» [εφεξής, χάριν συντομίας ΠΠΑ].

Άρθρο 2: Διασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα μέσω των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

 1. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω δύο διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων: α) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων [ΕΓΤΕ], και β) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ].

  Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί μέτρα στήριξης της αγοράς (1ος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής), ενώ το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης (2ος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής). Για την αποφυγή επικαλύψεων, τα Κράτη Μέλη ορίζουν κανόνες συμπληρωματικότητας μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Σκοπός των κανόνων συμπληρωματικότητας είναι να διασφαλιστεί ότι μία ενέργεια (π.χ. μέτρο, δράση, επένδυση) δεν μπορεί συγχρόνως να χρηματοδοτηθεί και από τα δύο Ταμεία.

 2. Στο πλαίσιο της στήριξης των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, χρηματοδότηση παρέχεται τόσο από το ΕΓΤΕ όσο και από το ΕΓΤΑΑ.

  Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κυρίως μέσω των Κανονισμών που αφορούν τις Κοινές Οργανώσεις Αγορών [ΚΟΑ], ενώ το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω του Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2006 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

 3. Το ΕΓΤΕ παρέχει στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω των λεγόμενων «Εθνικών Φακέλων» όπως αυτοί εγκρίνονται και τροποποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους ακόλουθους τομείς:

  α) Ζάχαρης,

  β) Οπωροκηπευτικών,

  γ) Ελιάς και Ελαιολάδου,

  δ) Μελισσοκομίας,

  ε) Αμπέλου και οίνου,

  και στ) Καπνού.

 4. Το ΕΓΤΑΑ παρέχει στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, άξονας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

 5. Οι κανόνες συμπληρωματικότητας, ορίζονται στο ΠΑΑ, αφορούν περιορισμούς επιλεξιμότητας είτε σε επίπεδο δυνητικών δικαιούχων, είτε σε επίπεδο επενδύσεων, είτε σε επίπεδο προϋπολογισμού ή συνδυασμό τους, εξειδικεύονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης, και ελέγχονται ως προς την τήρησή τους, εκτός από τα όργανα που εμπλέκονται στις διαδικασίες αξιολόγησης – έγκρισης πράξης, και από τα όργανα που εμπλέκονται στις διαδικασίες καταβολής της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης και τους ελέγχους, καθώς και από την Αρχή Διαχείρισης του ΠΑΑ.

Άρθρο 3: Βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Για την εφαρμογή του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Η αίτηση ενίσχυσης, μέσω του συνημμένου σ’ αυτήν επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, τεκμηριώνει τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης κατατάσσεται στις «μη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης.

 2. Η βελτίωση της συνολικής επίδοσης της γεωργικής εκμετάλλευσης επιτυγχάνεται εφόσον το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης επιτυγχάνει τουλάχιστον ένα από τους στόχους του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης.

  Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου στο επιλέξιμο προϋπολογισμό δεν προσμετρούνται οι γενικές δαπάνες.

 3. Στο Παράρτημα 1, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, καταγράφονται, ενδεικτικοί, συνδυασμοί δαπανών και στόχων του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης.

  Αιτήσεις ενίσχυσης, των οποίων ο επιλέξιμος προϋπολογισμός αποτελείται τουλάχιστον κατά 75% από δαπάνες που καταγράφονται στο Παράρτημα 1 επιτυγχάνουν τον αντίστοιχο στόχο και κατ’ επέκταση επιτυγχάνουν βελτίωση της συνολικής επίδοσης της γεωργικής εκμετάλλευσης χωρίς να απαιτείται περαιτέρω τεκμηρίωση. Σε αντίθετη περίπτωση με την αίτηση ενίσχυσης τεκμηριώνεται η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου.

Άρθρο 4: Ορισμοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας οι διάφορες έννοιες ορίζονται στο Παράρτημα 2 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ B: Κριτήρια Επιλογής Δικαιούχων – Παρεχόμενη Ενίσχυση

- ΜΕΡΟΣ 1ο: Δικαιούχοι

Άρθρο 5: Δικαιούχοι, προϋποθέσεις επιλογής

Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 1870/2011 (ΦΕΚ 462/Β/2011) ΥΑ 1870/2011 (ΦΕΚ 462/Β/2011) 1η τροποίηση ΥΑ 11308 ως εξής:

 1. Δικαιούχοι του καθεστώτος μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα, νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης.

 2. Για την εφαρμογή της παρούσας οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) γεωργική εκμετάλλευση, β) συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση, και γ) γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας. Τα φυσικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) γεωργός, και β) νέος γεωργός. Τα μη φυσικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) ατομικές επιχειρήσεις και β) νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου. Μέσω του καθεστώτος ενίσχυσης παρέχεται στήριξη στους ακόλουθους συνδυασμούς προσώπων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων:

  • Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό.

  • Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό.

  • Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο Νέο Γεωργό.

  • Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο Νέο Γεωργό.

  • Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε ατομική επιχείρηση.

  • Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρόσωπο.

  • Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε υπό σύσταση νομικό πρόσωπο.

  • Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας προσφάτως συσταθέντος νομικού προσώπου.

  • Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας υπό σύσταση νομικού προσώπου.

 3. Οι πιο πάνω συνδυασμοί προσώπων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων για να τύχουν στήριξης από το παρόν καθεστώς ενισχύσεων, πέραν των γενικών προϋποθέσεων του άρθρου 6 της ΚΥΑ, πρέπει να πληρούν και τις ειδικές προϋποθέσεις του Παραρτήματος 1 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 4. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της ΚΥΑ είναι δυνατή η περαιτέρω εξειδίκευση των δυνητικών δικαιούχων και των προϋποθέσεων επιλογής τους, που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος.

 5. Δεν είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το καθεστώς ομάδες/οργανώσεις παραγωγών που εντάσσονται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1234/07 όπως ισχύει κάθε φορά.»

Για την εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφος 1, περίπτωση Α΄ και Β΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Δικαιούχοι του καθεστώτος μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης.

 2. Για την εφαρμογή της παρούσας οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) γεωργική εκμετάλλευση, β) συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση, και γ) γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας. Ομοίως τα φυσικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) γεωργός, και β) νέος γεωργός. Μέσω του καθεστώτος ενίσχυσης παρέχεται στήριξη στους ακόλουθους συνδυασμούς προσώπων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων:

  • Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό.

  • Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό.

  • Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό.

  • Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό.

  • Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρόσωπο.

  • Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας προσφάτως συσταθέντος νομικού προσώπου.

  • Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας υπό σύσταση νομικού προσώπου.

 3. Οι πιο πάνω συνδυασμοί προσώπων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων για να τύχουν στήριξης από το παρόν καθεστώς ενισχύσεων, πέραν των γενικών προϋποθέσεων του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης, πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος 3 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 4. Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης είναι δυνατή η περαιτέρω εξειδίκευση των δυνητικών δικαιούχων και των προϋποθέσεων επιλογής τους που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος.

 5. Δεν είναι επιλέξιμοι για στήριξη από το καθεστώς ομάδες/οργανώσεις παραγωγών που εντάσσονται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1234/07 όπως ισχύει κάθε φορά.

- ΜΕΡΟΣ 2ο: Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας επενδύσεων

Άρθρο 6: Επιλέξιμα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης

Για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, περίπτωση Α΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, τα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που δύνανται να ενισχυθούν από το καθεστώς ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 7: Σκοπιμότητα των επενδύσεων

Για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, περίπτωση Β΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Στην αίτηση ενίσχυσης τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα των επενδύσεων ανά επένδυση ή σύστημα παραγωγής ή παραγωγική διαδικασία ή γραμμή παραγωγής. Η τεκμηρίωση αυτή περιλαμβάνει υποχρεωτικά και αναφορά στο υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ή παραγωγική διαδικασία ή γραμμή παραγωγής καθώς και σύγκρισή του με το μελλοντικό.

 2. Εκτός αν διαφορετικά προσδιορίζεται στην παρούσα ή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης, η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των επενδύσεων αφορά επενδύσεις αξίας μεγαλύτερης των 3.000 €.

Άρθρο 8: Παραγωγική ικανότητα εκμετάλλευσης

Για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, περίπτωση Γ΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Εκτός αν διαφορετικά προσδιορίζεται στην παρούσα ή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης, με την αίτηση ενίσχυσης τεκμηριώνεται ότι επενδύσεις αξίας μεγαλύτερης των 3.000 € έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Η τεκμηρίωση αυτή δύναται να αφορά αποκλειστικά την υπόψη επένδυση ή δύναται να αφορά το σχετικό σύστημα/γραμμή παραγωγής.

 2. Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα ή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης, και προκειμένου να ληφθούν υπόψη: α) το μικρό μέγεθος των ελληνικών εκμεταλλεύσεων, β) η διακύμανση της γεωργικής παραγωγής και γ) οι οικονομίες κλίμακας για την καλύτερη αξιοποίηση των μηχανημάτων, η παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 15% εκείνης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

 3. Η έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 τεκμηριώνει ότι το μέγεθος των σχετικών εγκαταστάσεων είναι ανάλογο της παραγωγικής ικανότητας που προσδιορίζεται στην εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση.

 4. Στο Παράρτημα 4, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ορίζονται η δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ορισμένων επενδυτικών δαπανών σε συνάρτηση με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης. Για τις δαπάνες αυτές δεν απαιτείται τεκμηρίωση της δυναμικότητας, μέγεθος, ποσότητας σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης.

 5. Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα, επενδύσεις γεωργικών κτιρίων και κατασκευών καθώς και ο ενσωματωμένος σ’ αυτές εξοπλισμός που κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα μεγαλύτερη της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης, εγκρίνονται με μείωση της σχετικής δαπάνης στην παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης.

Άρθρο 9: Επενδύσεις συμμόρφωσης με τα κοινοτικά πρότυπα

Για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, περίπτωση Δ΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 • Οι επενδύσεις συμμόρφωσης με τα κοινοτικά πρότυπα δύνανται να αφορούν τόσο τα υφιστάμενα μεγέθη της γεωργικής εκμετάλλευσης (π.χ. εκσυγχρονισμός υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστάσεων) όσο και τα νέα (π.χ. ίδρυση σταβλικών εγκαταστάσεων).

 • Στα υφιστάμενα μεγέθη της γεωργικής εκμετάλλευσης, τα κοινοτικά πρότυπα διακρίνονται σε ισχύοντα και νεοεισαχθέντα. Ισχύοντα είναι τα πρότυπα που είναι υποχρεωτικά την στιγμή της προμήθειας ή της κατασκευής του σχετικού μεγέθους (π.χ. την ημερομηνία έκδοσης άδειας Ίδρυσης, προκειμένου για σταβλικές εγκαταστάσεις). Νεοεισαχθέντα είναι τα πρότυπα που καθίστανται υποχρεωτικά μετά την προμήθεια ή κατασκευή του σχετικού μεγέθους (π.χ. μετά την έκδοση της άδειας Ίδρυσης προκειμένου για σταβλικές εγκαταστάσεις). Για τα νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα προβλέπεται ημερομηνία προσαρμογής. Δηλαδή, ημερομηνία εντός της οποίας τα υφιστάμενα μεγέθη της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να προσαρμοστούν στα νεοεισαχθέντα πρότυπα. Μετά την ημερομηνία αυτή τα νεοεισαχθέντα πρότυπα καθίστανται ισχύοντα, δηλαδή υποχρεωτικά για οποιαδήποτε γεωργική εκμετάλλευση.

 • Σε υφιστάμενα μεγέθη της γεωργικής εκμετάλλευσης δεν ενισχύονται επενδύσεις συμμόρφωσης προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα.

 • Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που έχουν την ιδιότητα του νέου γεωργού, ενισχύονται επενδύσεις που γίνονται με σκοπό τη συμμόρφωση υφιστάμενων μεγεθών της γεωργικής εκμετάλλευσης προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα εφόσον:

  1. προσδιορίζονται στο επιχειρηματικό σχέδιο του νέου γεωργού, και

  2. ολοκληρώνονται εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης του νέου γεωργού.

 • Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης των υφιστάμενων μεγεθών της γεωργικής εκμετάλλευσης προς νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, ενισχύονται μόνο εκείνες οι επενδύσεις των οποίων η ολοκλήρωση δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία το πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό για την εκμετάλλευση.

  Για την εφαρμογή της παρούσας, τα υφιστάμενα μεγέθη της γεωργικής εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με το σύνολο των νεοεισαχθέντων προτύπων, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που αυτά καθίστανται ισχύοντα, δηλαδή υποχρεωτικά, για τα μεγέθη αυτά

 • Στα νέα μεγέθη της γεωργικής εκμετάλλευσης υφίστανται μόνο ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα.

 • Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν προβλέπουν συμμόρφωση με τα κοινοτικά πρότυπα καθίστανται «μη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης. Συνεπώς απορρίπτονται οι ακόλουθες περιπτώσεις αιτήσεων ενίσχυσης:

  1. Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν τεκμηριώνουν ότι τα υφιστάμενα μεγέθη της εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται σε αυτά. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι αιτήσεις ενίσχυσης Νέων Γεωργών.

  2. Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν τεκμηριώνουν ότι μέσω του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα υφιστάμενα μεγέθη της εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με τα νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα εντός 36 μηνών από την ημερομηνία που το πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό.

  3. Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν τεκμηριώνουν ότι μέσω του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα νέα μεγέθη της εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται σε αυτά στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

  4. Αιτήσεις ενίσχυσης Νέων Γεωργών που δεν τεκμηριώνουν ότι μέσω του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης λαμβάνεται μέριμνα ώστε τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα νέα μεγέθη της εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται σε αυτά εντός 36 μηνών από την πρώτη εγκατάσταση και στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης αντίστοιχα.

 • Επισημαίνεται ότι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που υποχρεούνται στην τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης δύνανται μέσω του καθεστώτος να προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις προσαρμογής εφόσον οι επενδύσεις αυτές δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των ισχυόντων κοινοτικών προτύπων. Επενδύσεις αντίθετες προς την πολλαπλή συμμόρφωση δεν ενισχύονται.

ΤΜΗΜΑ Ι: Υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων

 1. Οι εκμεταλλεύσεις που εντάσσονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα «Υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων» τόσο για τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όσο και για τις νέες.

 2. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, τα κοινοτικά πρότυπα «Υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων» διακρίνονται σε γενικά και ειδικά. Τα γενικά πρότυπα τηρούνται από κάθε είδους κτηνοτροφική εκμετάλλευση με εξαίρεση τις μελισσοκομικές, σηροτροφικές και σαλιγκαροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Τα ειδικά πρότυπα τηρούνται αποκλειστικά από εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν την υπόψη κατηγορία ζωικού κεφαλαίου.

 3. Τα γενικά πρότυπα ορίζονται στο Π.Δ. 374/01 [Φ.Ε.Κ.251/Α/01] περί «Προστασίας των ζώων στα εκτροφεία, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/629/ΕΟΚ και 97/2/ΕΟΚ του Συμβουλίου και σε εκτέλεση της Απόφασης 2000/50/ΕΚ της επιτροπής».

 4. Τα ειδικά πρότυπα αφορούν:

  1. Βουστάσια πάχυνσης μόσχων: Π.Δ. 179/98 [Φ.Ε.Κ. 133/Α/98] περί «Θέσπισης στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων στις εκτροφές σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 91/629/Ε.Ο.Κ. και 97/2/Ε.Κ. του Συμβουλίου και εκτέλεση της απόφασης 97/182/Ε.Κ. της Επιτροπής».

  2. Χοιροστάσια: Π.Δ. 215/03 [Φ.Ε.Κ. 181/Α/03] περί «Κανόνων που διέπουν την προστασία των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/630/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2001/88/Ε.Κ. του Συμβουλίου και 2001/93/Ε.Κ. της Επιτροπής και κατάργηση του Π.Δ. 139/1995».

  3. Πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής: Καν. (ΕΚ) 589/2008 για τον «Καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής …. εμπορίας των αυγών», Παράρτημα ΙΙ «Ελάχιστες απαιτήσεις … εκτροφής ωοτόκων ορνίθων». Ειδικότερα για:

   1. Πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες: Π.Δ. 216/03 [Φ.Ε.Κ. 181/Α/03], άρθρο 6 «Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/74/Ε.Κ. του Συμβουλίου και 2002/4/Ε.Κ. της Επιτροπής».

   2. Πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε εναλλακτικά συστήματα εκτροφής: Π.Δ. 216/03 [Φ.Ε.Κ. 181/Α/03], άρθρο 4 «Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/74/Ε.Κ. του Συμβουλίου και 2002/4/Ε.Κ. της Επιτροπής».

  4. Πτηνοτροφεία παραγωγής κρέατος:

   1. Το Παράρτημα V του Καν. (ΕΚ) 543/2008 «για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής….εμπορίας για το κρέας πουλερικών».

   2. Η Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 28−6−2007 σχετικά με τον «Καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος»

 5. Στο Παράρτημα 5, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ορίζονται τα νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα καθώς και η καταληκτική ημερομηνία ενίσχυσής τους. Οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τα νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, εφόσον συμμορφώνονται με τα πρότυπα του Παραρτήματος 5.

 6. Στο Παράρτημα 6, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ορίζονται τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα. Οι νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, εφόσον συμμορφώνονται με τα πρότυπα του Παραρτήματος 6.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Ψεκαστικά

 1. Τα νέα ψεκαστικά μηχανήματα συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12761. Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης – έγκρισης πράξης η σχετική συμμόρφωση επιτυγχάνεται εφόσον στην προσφορά που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση ενίσχυσης βεβαιώνεται ότι το προς πώληση ψεκαστικό μηχάνημα πληροί το σχετικό πρότυπο. Για να θεωρηθεί από τα αρμόδια όργανα έγκυρη η σχετική βεβαίωση θα πρέπει επί του κειμένου της βεβαίωσης να υπάρχει η σφραγίδα και η υπογραφή του πωλητή.

Άρθρο 10: Επενδύσεις συμμόρφωσης με τις εθνικές προδιαγραφές

Για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, περίπτωση Ε΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Οι επενδύσεις συμμόρφωσης με τις εθνικές προδιαγραφές αφορούν τόσο τα υφιστάμενα, όσο και τα νέα μεγέθη της γεωργικής εκμετάλλευσης.

 2. Στο Παράρτημα 7, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ορίζονται οι εθνικές προδιαγραφές. Συνεπάγεται ότι τα μεγέθη της εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με τις εθνικές προδιαγραφές, εφόσον συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος 7.

 3. Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν προβλέπουν συμμόρφωση των υφιστάμενων ή/και των νέων μεγεθών της γεωργικής εκμετάλλευσης με τις εθνικές προδιαγραφές καθίστανται «μη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 11: Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων εγκαταστάσεων

Για την εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 6 της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Εκτός αν διαφορετικά προσδιορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης, τα σχέδια των εγκαταστάσεων που πρόκειται να ενισχυθούν εγκρίνονται από την αρμόδια Δ/νση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της μόνιμης κατοικίας / έδρας του δυνητικού δικαιούχου. Ειδικότερα:

  1. τα σχέδια των σταβλικών εγκαταστάσεων εγκρίνονται από εκείνο το τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι αρμόδιο για την έκδοση των αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας

  2. τα σχέδια εγκαταστάσεων καθετοποίησης της παραγωγής (μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία κλπ) εγκρίνονται από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Δ/νσης Κτηνιατρικής.

   Με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» η έγκριση γίνεται από τις Υπηρεσίες στις οποίες θα μεταβιβαστούν οι σχετικές αρμοδιότητες.

 2. Μέσω της σχετικής έγκρισης, η αρμόδια Δ/νση βεβαιώνει ότι σε επίπεδο σχεδιασμού οι εγκαταστάσεις που πρόκειται να εκσυγχρονισθούν, προσαρμοστούν, μετατραπούν ή ανεγερθούν (ίδρυση – επέκταση – μετεγκατάσταση − αντικατάσταση) είναι λειτουργικές, τηρούν την νομοθεσία που εφαρμόζεται σ’ αυτές, έχουν μέγεθος ανάλογο της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης και δεν εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης. Η έγκριση αυτή γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ.), άρθρο 3, παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 2831/2000.

 3. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές, η προϋπόθεση της λειτουργικότητας εκπληρώνεται εφόσον οι εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με αυτά. Έπεται, ότι μέσω της έγκρισης των αρχιτεκτονικών σχεδίων η αρμόδια Δ/νση βεβαιώνει ότι σε επίπεδο σχεδιασμού οι εγκαταστάσεις συμ−μορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται σ’ αυτές.

 4. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές, η προϋπόθεση της λειτουργικότητας εκπληρώνεται εφόσον οι εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα. Η αρμόδια Δ/νση προκειμένου να προβεί στην έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων δύναται να κάνει χρήση βιβλιογραφικών πηγών ή/και να ζητήσει την συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ ή άλλων αναγνωρισμένων φορέων (π.χ. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα).

 5. Η έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων γίνεται ύστερα από αίτηση που περιλαμβάνει:

  1. Εγκαταστάσεις για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές: α) Τεχνική Έκθεση, β) Συγκριτικό Πίνακα Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών και γ) Σχέδια.

  2. Εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές: α) Τεχνική Έκθεση, β) Συγκριτικό Πίνακα Λειτουργικότητας και γ) Σχέδια

  Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για πρόβατα ή αίγες σε κτηνοτροφικά στέγαστρα από σκελετό θερμοκηπίου (τύπου τολ) ή εγκαταστάσεων για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, η αίτηση, επιπλέον των i) και ii) πιο πάνω, περιλαμβάνει και βεβαίωση του προμηθευτή του αρμεκτικού συγκροτήματος για τις βέλτιστες διαστάσεις του αρμεκτηρίου.

  Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για πρόβατα ή αίγες σε συμβατικά κτίρια, οι ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση διαστάσεις των αρμεκτηρίων παρουσιάζονται στο παράρτημα 4. Επισημαίνεται ότι οι ενδεικνυόμενες διαστάσεις των αρμεκτηρίων προβατίνων/αιγών αφορούν αποκλειστικά συμβατικά κτίρια και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται σε κτηνοτροφικά στέγαστρα από σκελετό θερμοκηπίου (τύπου τολ).

  Ειδικότερα σε ότι αφορά τα πιο πάνω δικαιολογητικά:

  1. Τεχνική Έκθεση: Η τεχνική έκθεση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης και τον δυνητικό δικαιούχο και σ’ αυτήν πρέπει να αναφέρονται: i) η περιοχή στην οποία θα γίνει η επένδυση, ii) η υφιστάμενη και η μελλοντική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης, και να περιγράφονται εν συντομία: i) η υφιστάμενη κατάσταση των εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης και αυτή που θα προκύψει μετά την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, και ii) η παραγωγική διαδικασία.

   Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές, περιγράφεται λεπτομερώς η λειτουργικότητα και η προσαρμογή των εγκαταστάσεων στην δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και αναφέρονται οι βιβλιογραφικές ή άλλες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.

  2. Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών: Ο Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών πρέπει να είναι υπογεγραμμένος από τον συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης, τον δυνητικό δικαιούχο και τον πολιτικό μηχανικό ή άλλο κατά τον νόμο αρμόδιο επαγγελματία, και σ’ αυτόν αναγράφονται τα προβλεπόμενα για την εγκατάσταση κοινοτικά πρότυπα και εθνικές προδιαγραφές και εκείνα που προβλέπονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, τα συνημμένα στην αίτηση.

  3. Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας: Ο Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας πρέπει να είναι υπογεγραμμένος από τον συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης, τον δυνητικό δικαιούχο και τον πολιτικό μηχανικό ή άλλο κατά τον νόμο αρμόδιο επαγγελματία, και σ’ αυτόν αναγράφονται τα βασικά δεδομένα λειτουργικότητας της εγκατάστασης και τα οποία αποτυπώνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, τα συνημμένα στην αίτηση.

  4. Σχέδια: Τα σχέδια περιλαμβάνουν τοπογραφικό σχεδιάγραμμα με οδογραφικό σκαρίφημα και αρχιτεκτονικά σχέδια (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές των εγκαταστάσεων) με την διάταξη του εξοπλισμού.

 6. Η αρμόδια Δ/νση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εξετάζει την αίτηση και εφόσον τεκμηριώνονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση, τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τον Συγκριτικό Πίνακα. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση επιστρέφεται στον αιτούντα για επαναυποβολή, συνοδευόμενη από τις απαραίτητες οδηγίες προκειμένου να διορθωθεί ώστε τελικά να τεκμηριώνει την συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.

 7. Στο Παράρτημα 5, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ορίζεται για τις εγκαταστάσεις για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές τυποποιημένο υπόδειγμα «Συγκριτικού Πίνακα Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών». Κατ’ αντιστοιχία του «Συγκριτικού Πίνακα Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών» συμπληρώνεται, με ευθύνη του συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης, ο «Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας» για τις εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 12: Συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία

Οι επενδύσεις προκειμένου να ενισχυθούν από το παρόν καθεστώς ενισχύσεων πρέπει την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης πληρωμής να τηρούν τα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία και να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κα άδειες.

Άρθρο 13: Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης

Για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, περίπτωση ΣΤ΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Ως ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης των επενδύσεων, νοείται η δαπάνη που πραγματικά καταβάλλεται από τον δικαιούχο και η οποία πρέπει να είναι αντίστοιχη της εμπορικής αξίας της επένδυσης. Δαπάνες που υπερβαίνουν το ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης προσαρμόζονται σ’ αυτό από τα εμπλεκόμενα στις διαδικασίες όργανα.

 2. Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης – έγκρισης πράξης και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, η εμπορική αξία των επενδύσεων και κατ’ επέκταση το ρεαλιστικό τους κόστος, προσδιορίζεται από τα αρμόδια όργανα μέσω της αξιολόγησης των προσφορών που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση ενίσχυσης.

 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται μία προσφορά για κάθε επενδυτική δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Οι προσφορές πρέπει να είναι ευκρινείς και να περιλαμβάνουν: α) τα στοιχεία του προμηθευτή (οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας και Α.Φ.Μ.), β) την περιγραφή της δαπάνης, γ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δαπάνης, δ) την δυναμικότητα της δαπάνης, ε) την ποσότητα της δαπάνης και στ) την τιμή μονάδος.

  Επιπλέον, στην προσφορά διευκρινίζονται: α) εάν στην αξία περιλαμβάνεται ή όχι ο ΦΠΑ, β) εάν τα περιγραφόμενα είδη πρέπει να διαθέτουν σήμανση «CE» ή έκθεση δοκιμής από το ΙΓΕΜΚ ή έκθεση δοκιμής από άλλο αναγνωρισμένο Ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν απαιτείται λόγω της φύσης τους (π.χ. γεωργικός ελκυστήρας) και γ) ότι η αξία αφορά σύγχρονα καινούργια είδη.

  Ειδικά στην περίπτωση γεωργικού ελκυστήρα αναφέρεται και το επίπεδο εκπομπών ρύπων με το οποίο υπολογίζεται η ιπποδύναμή του.

  Επιπροσθέτως για επενδυτικές δαπάνες που υπερβαίνουν τα 25.000 ευρώ ή είναι νέας τεχνολογίας προσκομίζεται και το σχετικό διαφημιστικό φυλλάδιο (prospectus) καθώς και κάθε άλλη τεχνική πληροφορία που κατά την κρίση του δυνητικού δικαιούχου είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της δαπάνης.

 4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, στην περίπτωση κτιριακών και λοιπών κατασκευών με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλονται προμετρήσεις πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου επαγγελματία συνοδευόμενες από σχετικούς προϋπολογισμούς εργασιών.

  Για κάθε κτίριο ή κατασκευή προσκομίζεται ξεχωριστή προμέτρηση. Στους προϋπολογισμούς των κτιρίων προσδιορίζεται και η αξία ανά τετραγωνικό μέτρο κτιρίου, ενώ στις λοιπές κατασκευές και η αξία ανά μονάδα μέτρησης ανάλογη της φύσης της κατασκευής. Εφόσον το κτίριο περιλαμβάνει περισσότερες λειτουργικές περιοχές διαφορετικής αξίας κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο η σχετική προμέτρηση και ο προϋπολογισμός αναφέρονται ξεχωριστά σε κάθε μια λειτουργική περιοχή.

 5. Στο Παράρτημα 9, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, καθορίζεται το ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης ορισμένων επενδυτικών δαπανών και κατ’ επέκταση η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη τους.

  Με εξαίρεση τα αρμεκτικά συγκροτήματα και τα θερμοκήπια, για τις δαπάνες του Παραρτήματος 9 δεν απαιτείται η προσκόμιση προσφορών, προμετρήσεων ή προϋπολογισμών.

 6. H παράγραφος 6 αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 14015-14025 3η τροποποίηση ΥΑ 11308(ΦΕΚ 1999/B/2014) ως εξής:

  Τα όργανα που εμπλέκονται στις διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο πέραν των οριζόμενων στο παρόν άρθρο, δύναται να ελέγχουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών. Συνεπάγεται ότι δύναται να ζητούν απο τον δικαιούχο της ενίσχυσης, τον προμηθευτή ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για την εξακρίβωση του ρεαλιστικού κόστους υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών.

  Κατά την διαδικασία παραλαβής των επενδύσεων και της καταβολής της ενίσχυσης και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, το ρεαλιστικό τους κόστος ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα με βάση τα παραστατικά που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση πληρωμής και συμφωνούν με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων [ΚΒΣ].

 7. H παράγραφος 7 αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 14015-14025 3η τροποποίηση ΥΑ 11308(ΦΕΚ 1999/B/2014) ως εξής:

  Κατά την εξέταση του αιτήματος πληρωμής από την Επιτροπή Παρακολούθησης, το ρεαλιστικό κόστος των επενδύσεων ελέγχεται με βάση τα παραστατικά που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση πληρωμής τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Τα όργανα που εμπλέκονται στις διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καταβολής της ενίσχυσης και ελέγχου, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, πέραν των οριζόμενων στο παρόν άρθρο, δύνανται τα ελέγχουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών. Συνεπάγεται ότι δύνανται να ζητούν από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, τον προμηθευτή ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για την εξακρίβωση του ρεαλιστικού κόστους υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών.

Άρθρο 14: Επενδύσεις απλής αντικατάστασης

Για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 2, περίπτωση Α΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Επένδυση απλής αντικατάστασης νοείται η επένδυση με την οποία αντικαθίσταται απλώς υφιστάμενο γεωργικό κτίριο ή κατασκευή ή μηχάνημα ή εξοπλισμός ή μέρη αυτών, από νέο γεωργικό κτίριο ή κατασκευή ή μηχάνημα ή εξοπλισμό ή μέρη αυτών χωρίς να αυξάνεται η ικανότητα παραγωγής κατά τουλάχιστον 25% ή χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά η φύση της παραγωγής ή της σχετικής τεχνολογίας.

 2. Δεν θεωρούνται επενδύσεις απλής αντικατάστασης:

  1. η πλήρης κατεδάφιση γεωργικού κτιρίου ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών και η αντικατάστασή του από νέο σύγχρονο κτίριο,

  2. η αντικατάσταση γεωργικού κτιρίου, κατασκευής ή εξοπλισμού με άλλο σύγχρονο κτίριο, κατασκευή ή εξοπλισμό που αποδεδειγμένα: α) βελτιώνει την εργασιακή ασφάλεια ή την δημόσια υγεία, και β) συνεισφέρει στην άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών ή στην εξοικονόμησηενέργειας,

  3. η αντικατάσταση γεωργικού κτιρίου, κατασκευής ή εξοπλισμού με άλλο σύγχρονο κτίριο, κατασκευή ή εξοπλισμό λόγω αλλαγής της παραγωγικής διαδικασίας ή των παραγόμενων προϊόντων και εφόσον αποδεδειγμένα το υφιστάμενο κτίριο, κατασκευή ή εξοπλισμός δεν εξυπηρετεί ποιοτικά και ποσοτικά τις νέες συνθήκες,

  4. η αντικατάσταση υφιστάμενου αποσβεσμένου μηχανήματος ή εξοπλισμού από νέο σύγχρονο μηχάνημα ή εξοπλισμό. Για τον υπολογισμό της απόσβεσης υφιστάμενων μηχανημάτων ή εξοπλισμού χρησιμοποιούνται οι συντελεστές του Παράρτημα 10 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας,

  5. η αντικατάσταση υφιστάμενου μη αποσβεσμένου ψεκαστικού μηχανήματος ή σχετικού εξοπλισμού που στο πλαίσιο των τακτικών επιθεωρήσεων που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13790 κρίνεται μη επιδιορθώσιμο λόγω κατασκευαστικής αστοχίας.

  6. η αντικατάσταση υφιστάμενων πολυετών φυτειών με άλλες σύγχρονες φυτείες. Η φυτεία θεωρείται σύγχρονη εφόσον αποδεδειγμένα διαφοροποιείται από την υφιστάμενη ως προς την ποικιλία και την καλλιεργητική τεχνική.

 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, στην περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι αντικατάστασης μηχανήματος ή εξοπλισμού αξίας μεγαλύτερης των 3.000 € πριν την πάροδο της περιόδου απόσβεσης του Παραρτήματος 10, η δαπάνη μειώνεται κατά την αξία που ακόμα δεν έχει αποσβεστεί.

  Προκειμένου να υπολογιστεί η αξία που ακόμα δεν έχει αποσβεστεί χρησιμοποιούνται: α) ως συντελεστές απόσβεσης, οι συντελεστές του Παραρτήματος 10, και β) ως αξία του προς αντικατάσταση μηχανήματος ή εξοπλισμού, η αξία του μηχανήματος ή εξοπλισμού που πρόκειται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο.

  Εφόσον δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αξίας που δεν έχει ακόμα αποσβεστεί, η δαπάνη μειώνεται κατά 30%.

 4. Κατ’ εξαίρεση, η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στα υφιστάμενα ψεκαστικά μηχανήματα ή σχετικό εξοπλισμό που κρίνονται μη επιδιορθώσιμα λόγω κατασκευαστικής αστοχίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, περίπτωση ε΄.

- ΜΕΡΟΣ 3ο: Eπιλέξιμες δαπάνες

Άρθρο 15: Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών

 1. Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύονται επενδυτικές δαπάνες που εντάσσονται στις επιλέξιμες κατηγορίες του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης. Συνεπώς ενισχύονται επενδύσεις που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

  1. δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του άρθρου 16,

  2. δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του άρθρου 17,

  3. δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του άρθρου 18,

  4. δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του άρθρου 19,

  5. δαπάνες εγγείων βελτιώσεων με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του άρθρου 20,

  6. δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του άρθρου 21,

  7. δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του άρθρου 22, και

  8. γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του άρθρου 23.

 2. Προκειμένου να ενισχυθούν οι δαπάνες της πιο πάνω παραγράφου, θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. Πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης και ειδικότερα:

   1. εντάσσονται σε επιλέξιμο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6, το οποίο βελτιώνει την συνολική επίδοση της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3,

   2. τεκμηριώνεται η σκοπιμότητά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7,

   3. έχουν παραγωγική ικανότητα ανάλογη της εκμετάλλευσης του δικαιούχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8,

   4. συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 αντίστοιχα,

   5. έχουν ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13, και

   6. δεν εμπίπτουν στην περίπτωση των επενδύσεων απλής αντικατάστασης του άρθρου 14.

  2. Πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους κατά περίπτωση δαπάνης όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα, και

  3. Δεν εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης.

 3. Για την εφαρμογή της παρούσας, όταν πραγματοποιούνται δαπάνες παγίων επενδύσεων που ενσωματώνονται επί αγροτεμαχίου, γηπέδου, οικοπέδου ή ακινήτου (π.χ. εγκατάσταση πολυετούς φυτείας, ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση αρμεκτηρίου σε υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση, κλπ), εφεξής αποκαλούμενα χάριν συντομίας «ακίνητο», ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα, δαπάνες παγίων επενδύσεων που ενσωματώνονται επί ακινήτου ενισχύονται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται σε:

   1. ιδιόκτητο ακίνητο,

   2. μισθωμένο ακίνητο για χρονικό διάστημα ανάλογο της επένδυσης και εφόσον η μίσθωση έχει μεταγραφεί,και

   3. σε παραχωρημένο για το σκοπό της επένδυσης ακίνητο.

  2. Το ακίνητο, ιδιόκτητο, μισθωμένο ή παραχωρημένο, πρέπει να είναι απαλλαγμένο βαρών το αργότερο την ημερομηνία αποδοχής της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης. Εφόσον αυτό δεν είναι απαλλαγμένο βαρών την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της αίτησης υποβάλλεται και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί σχετικής πρόθεσης του δυνητικού δικαιούχου για απαλλαγή των βαρών το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αποδοχής της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.

  3. Η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών δεν λαμβάνεται υπόψη και συνεπώς είναι δυνατή η ενίσχυση από το παρόν καθεστώς όταν η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση πίστωσης ή/και δανείου που χορηγήθηκε:

   1. για καλλιεργητικό δάνειο,

   2. για υλοποίηση επενδύσεων,

   3. για την απόκτηση του ακινήτου, και

   4. μετά από φυσική καταστροφή ή ανωτέρα βία.

  4. Η περίοδος μίσθωσης:

   1. υπολογίζεται από το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη της περιόδου τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων των δικαιούχων, και

   2. ορίζεται, για κάθε κατηγορία δαπάνης, στα επόμενα άρθρα της παρούσας.

 4. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας (π.χ. εξ αδιαιρέτου) απαιτείται εκχώρηση των δικαιωμάτων προς τον δυνητικό δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο μίσθωσης.

 5. Για να ενισχυθεί κάθε εξοπλισμός, μηχάνημα ή εργαλείο που ενσωματώνεται ή τοποθετείται εντός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών στην αίτηση ενίσχυσης αναγράφεται το κτίριο ή η κατασκευή στην οποία ενσωματώνεται ή τοποθετείται το σχετικό μηχάνημα, εξοπλισμός ή εργαλείο. Σε αντίθετη περίπτωση το μηχάνημα, εξοπλισμός ή εργαλείο δύναται να κριθεί μη επιλέξιμο από τα όργανα αξιολόγησης – έγκρισης πράξης.

 6. Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την ΥΑ 1870/2011 (ΦΕΚ 462/Β/2011) 1η τροποίηση ΥΑ 11308 ως εξής:

  Στην περίπτωση που την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης η ιδιοκτησία του ακινήτου ανήκει σε συγγενείς του δυνητικού δικαιούχου και μέχρι 2ου βαθμού, η μεταβίβαση της νόμιμης κατοχής (ιδιοκτησία ή μίσθωση) δύναται να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την αποδοχή της ατομικής απόφασης πράξης.

 7. Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την ΥΑ 1870/2011 (ΦΕΚ 462/Β/2011) 1η τροποίηση ΥΑ 11308 ως εξής:

  Στην περίπτωση που την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, η διάρκεια μίσθωσης είναι μικρότερη της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρούσας, η επέκταση της διάρκειας μίσθωσης δύναται να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την αποδοχή της ατομικής απόφασης πράξης.

Άρθρο 16: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

ΤΜΗΜΑ Ι: Σταβλικές – μελισσοκομικές εγκαταστάσεις

 • Στο πλαίσιο της υποκατηγορίας ενισχύονται οι ενέργειες: α) μετεγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, β) κάθε άλλη περίπτωση μετεγκατάστασης σταβλικών εγκαταστάσεων, εφεξής αποκαλούμενη απλώς μετεγκατάσταση, γ) αντικατάσταση, δ) αντικατάσταση, ε) εκσυγχρονισμός, στ) μετατροπή, ζ) προσαρμογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, η) επέκταση, θ) ίδρυση, και ι) συνδυασμός τους

 • Για την εφαρμογή της παρούσας, οι σχετικές έννοιες ορίζονται στο άρθρο 4, ενώ οι επιλέξιμες ενέργειες ανά κλάδο παραγωγής καθώς και ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί ανά επιλέξιμη ενέργεια και κλάδο παραγωγής ορίζονται στο άρθρο 6.

 • Η διάρκεια μίσθωσης για την ενίσχυση των ενεργειών του παρόντος τμήματος ανέρχεται σε:

  1. 15 χρόνια προκειμένου για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων (μετεγκατάσταση για οποιαδήποτε αιτία – επέκταση – αντικατάσταση – ίδρυση) ή

  2. 10 χρόνια προκειμένου για επεμβάσεις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις (προσαρμογή – εκσυγχρονισμός –μετατροπή).

 • Η δαπάνη κατασκευής νέων σταβλικών − μελισσοκομικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης του Παραρτήματος 9.

 • Η δαπάνη προσαρμογής, εκσυγχρονισμού, μετατροπής υφιστάμενων σταβλικών – μελισσοκομικών εγκαταστάσεων:

  1. είναι ανάλογη της έκτασης της προσαρμογής, του εκσυγχρονισμού, ή της μετατροπής και του ρεαλιστικού κόστους του Παραρτήματος 9,

  2. δεν υπερβαίνει το 75% της δαπάνης εξ’ αρχής κατασκευής σταβλικής – μελισσοκομικής εγκατάστασης σύμφωνα με το ρεαλιστικό κόστος του Παραρτήματος 9, και

  3. ελέγχεται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης –έγκρισης πράξης με την προσκόμιση σχετικών προσμετρήσεων – προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου επαγγελματία.

 • Στις ενέργειες «μετεγκατάσταση για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας» και «μετεγκατάσταση» ενισχύονται και οι δαπάνες αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς και επανασυναρμολόγησης του υφιστάμενου εξοπλισμού. Οι δαπάνες αυτές δεν υπερβαίνουν τα 15.000 €

 • Για να ενισχυθούν οι δαπάνες της κατηγορίας απαιτείται η προσκόμιση σχεδίων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι σταβλικές – μελισσοκομικές εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται σ’ αυτές ή προκειμένου να διαπιστωθεί ότι προσαρμόζονται λειτουργικά στις ανάγκες της εκμετάλλευσης. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τοπογραφικό σχεδιάγραμμα με οδογραφικό σκαρίφημα και αρχιτεκτονικά σχέδια (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις και τομές) με την διάταξη του εξοπλισμού.

 • Για να ενισχυθούν οι δαπάνες της κατηγορίας απαιτείται η προσκόμιση σχεδίων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι σταβλικές – μελισσοκομικές εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται σ’ αυτές ή προκειμένου να διαπιστωθεί ότι προσαρμόζονται λειτουργικά στις ανάγκες της εκμετάλλευσης. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τοπογραφικό σχεδιάγραμμα με οδογραφικό σκαρίφημα και αρχιτεκτονικά σχέδια (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις και τομές) με την διάταξη του εξοπλισμού.

 • Ωστόσο, στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις οποίες υπάρχει έγκριση τύπου για τα κοινοτικά πρότυπα ή/και τις εθνικές προδιαγραφές, η υποχρέωση της παραγράφου 10 εκπληρώνεται με την προσκόμιση σχεδίων και Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία η κατασκευάστρια εταιρεία δηλώνει: α) ότι υφίσταται έγκριση τύπου για τα κοινοτικά πρότυπα ή/και τις εθνικές προδιαγραφές, β) το είδος των ζώων για το οποίο έχει εκδοθεί η έγκριση τύπου και γ) τον μέγιστο αριθμό ζώων που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην έγκριση τύπου, δύνανται να σταβλιστούν προκειμένου οι εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα ή/και τις εθνικές προδιαγραφές.

  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αμφιβολιών, τα όργανα που εμπλέκονται στην διαδικασία αξιολόγησης – έγκρισης πράξης, δύνανται να ζητούν την έγκριση των προσκομισθέντων σχεδίων σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 11.

 • Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύονται οι ακόλουθες περιπτώσεις επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης:

  1. σε υφιστάμενες σταβλικές εγκαταστάσεις που δεν ανήκουν σε Νέους Γεωργούς και δεν συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα που ισχύουν σε αυτές,

  2. σε υφιστάμενες σταβλικές εγκαταστάσεις που δεν ανήκουν σε Νέους Γεωργούς και δεν προβλέπουν επενδύσεις συμμόρφωσης προς τα νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα εντός 36 μηνών από την ημερομηνία που τα πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό,

  3. σε υφιστάμενες σταβλικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε Νέους Γεωργούς και δεν προβλέπουν επενδύσεις συμμόρφωσης προς τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης τους εγκατάστασης και υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική ενέργεια προβλεπόταν στο επιχειρησιακό τους σχέδιο,

  4. σε υφιστάμενες σταβλικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε Νέους Γεωργούς και δεν προβλέπουν επενδύσεις συμμόρφωσης προς τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης τους εγκατάστασης και υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική ενέργεια προβλεπόταν στο επιχειρησιακό τους σχέδιο,

  5. σε υφιστάμενες και νέες σταβλικές εγκαταστάσεις που δεν προβλέπουν επενδύσεις συμμόρφωσης προς τις εθνικές προδιαγραφές.

Έπεται, ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης ανάλογων επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης απορρίπτονται.

ΤΜΗΜΑ ΙI: Εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγωγής

 • Στην υποκατηγορία αυτή υπάγονται εγκαταστάσεις για την καθετοποίηση της παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου, όπως η έννοια ορίζεται στο Παράρτημα 2.

 • Στο πλαίσιο της υποκατηγορίας ενισχύονται οι ενέργειες: α) μετεγκατάσταση σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα της μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, β) αντικατάσταση γ) εκσυγχρονισμός, δ) μετατροπή, ε) προσαρμογή σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα, στ) επέκταση, ζ) ίδρυση και η) συνδυασμός αυτών.

 • Για την εφαρμογή της παρούσας, οι σχετικές έννοιες ορίζονται στο άρθρο 4, ενώ οι επιλέξιμες ενέργειες ανά κλάδο παραγωγής καθώς και ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί ανά επιλέξιμη ενέργεια και κλάδο παραγωγής ορίζονται στο άρθρο 6.

 • Σχετικά με την διάρκεια μίσθωσης ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στο Τμήμα Ι: «Σταβλικές – Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις».

 • Για να ενισχυθούν οι δαπάνες της κατηγορίας απαιτείται η προσκόμιση σχεδίων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται σ’ αυτές ή προκειμένου να διαπιστωθεί ότι προσαρμόζονται λειτουργικά στις ανάγκες και στην παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τοπογραφικό σχεδιάγραμμα με οδογραφικό σκαρίφημα και αρχιτεκτονικά σχέδια (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις και τομές) με την διάταξη του εξοπλισμού.

 • Η υποχρέωση της παραγράφου 18 εκπληρώνεται με την προσκόμιση με την αίτηση ενίσχυσης της εγκεκριμένης Τεχνικής Έκθεσης, του εγκεκριμένου Συγκριτικού Πίνακα και των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων του άρθρου 11.

 • Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύονται:

  1. εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγωγής εκτός των ορίων της εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου, και

  2. εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγωγής των οποίων το τελικό προϊόν δεν προέρχεται από τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 2 ποσοστά προϊόντος (πρώτη ύλη που παράγεται στην εκμετάλλευση του δυνητικού δικαιούχου).

ΤΜΗΜΑ ΙII: Αποθήκες – αποθηκευτικοί χώροι

 • Στο πλαίσιο της υποκατηγορίας ενισχύονται ενέργειες αντίστοιχες των ενεργειών της υποκατηγορίας «Σταβλικές – Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις». Μετεγκαταστάσεις αποθηκών και αποθηκευτικών χώρων ενισχύονται μόνο εφόσον αποτελούν μέρος σταβλικών εγκαταστάσεων.

 • Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς για την ενίσχυση της επένδυσης και με το ρεαλιστικό κόστος ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στο Τμήμα Ι: «Σταβλικές – Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις».

  Ωστόσο, είναι δυνατή η ενίσχυση με υπέρβαση του ρεαλιστικού κόστους του Παραρτήματος 9, στην περίπτωση ειδικών αποθηκευτικών χώρων αποκλειστικά για την αποθήκευση των προϊόντων της εκμετάλλευσης και εφόσον με την αίτηση ενίσχυσης προσκομίζονται:

  1. προμετρήσεις και προϋπολογισμοί πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου επαγγελματία, και

  2. τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής υπέρβασης.

 • Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, αποθήκες έως 100 τετραγωνικά μέτρα ενισχύονται χωρίς να απαιτείται η τεκμηρίωση της συσχέτισης του μεγέθους τους (εμβαδόν) με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης.

 • Στο πλαίσιο του καθεστώτος για την αποθήκευση γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού δεν ενισχύονται αποθήκες μεγαλύτερες των 100 τετραγωνικών μέτρων. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για μελισσοκομικές αποθήκες για τις οποίες ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 4, πίνακας 5, και για αποθήκες αποθήκευσης ζωοτροφών ή προϊόντων της εκμετάλλευσης.

 • Κατά την διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων και στην περίπτωση ενίσχυσης αποθηκευτικών χώρων, τόσο για την αποθήκευση γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού, όσο και ζωοτροφών ή προϊόντων της εκμετάλλευσης, η μη τήρηση του περιορισμού των 100 τ.μ., συνεπάγεται την ανάκτηση, ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, της ενίσχυσης για την ανέγερση του συνόλου των οριζόντιων αποθηκευτικών χώρων.

ΤΜΗΜΑ ΙV: Θερμοκήπια

 • Στην υποκατηγορία αυτή υπάγονται θερμοκήπια συμπεριλαμβανομένου του σχετικού εξοπλισμού (π.χ. συστήματα άρδευσης, θέρμανσης).

 • Στο πλαίσιο της υποκατηγορίας ενισχύονται οι ενέργειες: α) αντικατάσταση β) εκσυγχρονισμός, γ) μετατροπή, δ) επέκταση, και ε) εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων για την παραγωγή προϊόντων που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 263195/24−03−2010 (ΦΕΚ/Β/388/2010) απόφαση Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού «προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων» όπως ισχύει κάθε φορά.

 • Για την εφαρμογή της παρούσας, οι σχετικές έννοιες ορίζονται στο άρθρο 4, ενώ οι επιλέξιμες ενέργειες ανά κλάδο παραγωγής καθώς και ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί ανά επιλέξιμη ενέργεια και κλάδο παραγωγής ορίζονται στο άρθρο 6.

 • Η διάρκεια μίσθωσης για την ενίσχυση των ενεργειών του παρόντος τμήματος ανέρχεται σε 10 χρόνια.

 • Η δαπάνη κατασκευής νέων θερμοκηπίων (εγκατάσταση – επέκταση) των οποίων ο τύπος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 9 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ρεαλιστικό κόστος των σχετικών πινάκων του παραρτήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, το ρεαλιστικό κόστος προσδιορίζεται από την αξιολόγηση των προσφορών που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση ενίσχυσης.

 • Η δαπάνη εκσυγχρονισμού ή μετατροπής υφιστάμενων θερμοκηπίων των οποίων ο τύπος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 9:

  1. είναι ανάλογη της έκτασης της μετατροπής ή του εκσυγχρονισμού και του ρεαλιστικού κόστους του Παραρτήματος 9,

  2. δεν υπερβαίνει το 75% της δαπάνης εξ’ αρχής κατασκευής θερμοκηπίου σύμφωνα με το ρεαλιστικό κόστος του Παραρτήματος 9, και

  3. ελέγχεται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης – έγκρισης πράξης με την προσκόμιση σχετικών προσμετρήσεων – προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου επαγγελματία.

 • ελέγχεται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης – έγκρισης πράξης με την προσκόμιση σχετικών προσμετρήσεων – προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού ή άλλου κατά τον νόμο αρμόδιου επαγγελματία.

 • Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύονται:

  1. θερμοκήπια που δεν πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 7,

  2. θερμοκήπια τύπου χαμηλά τολ (ύψους μικρότερο των 1,8 μέτρων),

  3. σε επεμβάσεις επί υφιστάμενων θερμοκηπίων δαπάνες για την αγορά υλικών αντικατάστασης (π.χ. υλικό κάλυψης) ακόμα και αν τα υλικά αυτά έχουν αποσβεστεί. Ωστόσο, δύναται να ενισχυθούν υλικά αντικατάστασης ανεξαρτήτως απόσβεσης εφόσον αποδεδειγμένα αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής κατά 25% ή αλλάζουν την τεχνολογία της παραγωγικής διαδικασίας.

 1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι υποκατηγορίες: α) σταβλικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, β) μελισσοκομικές εγκαταστάσεις γ) εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγόμενης στην εκμετάλλευση παραγωγής, δ) αποθήκες και αποθηκευτικοί χώροι, ε) θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, και στ) περιφράξεις και περιβάλλον χώρος για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

  Επιπροσθέτως υπάγεται κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης και δεν συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες των λοιπών κατηγοριών της παρούσας (π.χ. οι υδατοδεξαμενές για την ύδρευση των ζώων της εκμετάλλευσης δεν ανήκουν στην υπόψη κατηγορία επενδύσεων, αλλά στην κατηγορία «έγγειες βελτιώσεις»).

 2. Δεν ενισχύονται:

  1. επενδύσεις που εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης, και

  2. έργα πράσινου.

 3. Στο πλαίσιο των επενδυτικών δαπανών της κατηγορίας:

  1. ενισχύεται χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού και μέχρι εμβαδού 25 τετραγωνικών μέτρων, και

  2. οι δαπάνες για περιβάλλοντα χώρο, συμπεριλαμβανομένης της περίφραξης, δεν υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ.

Άρθρο 17: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΤΜΗΜΑ Ι: Γεωργικοί ελκυστήρες

 • Σε εφαρμογή του άρθρου 8 για να ενισχυθεί η δαπάνη του γεωργικού ελκυστήρα απαιτείται η τεκμηρίωση της ιπποδύναμής του σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται:

  Σε εφαρμογή του άρθρου 8 για να ενισχυθεί η δαπάνη του γεωργικού ελκυστήρα απαιτείται η τεκμηρίωση της ιπποδύναμής του σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα οριστεί με εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στην διεύθυνση http//www.agrotikianaptixi.gr

 • Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 8 δεν απαιτείται η τεκμηρίωση της ιπποδύναμης του ελκυστήρα, για ελκυστήρα έως 100 Ηp ή για δενδροκομικό − αμπελουργικό ελκυστήρα έως 85 Hp.

 • Οι ιπποδυνάμεις των ελκυστήρων εγκρίνονται σύμφωνα με το ισχύον την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης επίπεδο εκπομπών ρύπων: «ΦΑΣΗ». Τροποποιούμενης της σχετικής «ΦΑΣΗΣ» προσαρμόζονται ανάλογα και οι εγκεκριμένες ιπποδυνάμεις χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης.

 • Η δαπάνη αγοράς γεωργικού ελκυστήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 125.000 ευρώ και τα 50.000 ευρώ στην περίπτωση δενδροκομικού ή αμπελουργικού ελκυστήρα.

ΤΜΗΜΑ ΙI: Γεωργικοί ελκυστήρες

 • Στην υποκατηγορία μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός καθετοποίησης της παραγωγής περιλαμβάνεται κάθε μηχάνημα, εργαλείο και εξοπλισμός απαραίτητος για την μεταποίηση, συσκευασία, τυποποίηση και εμπορία της παραγόμενης στην εκμετάλλευση παραγωγής.

 • Για να ενισχυθεί ο σχετικός εξοπλισμός, πέραν των γενικών προϋποθέσεων της παρούσας, θα πρέπει να εντάσσεται σε επιλέξιμο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης του άρθρου 6.

 • Επιπλέον με την αίτηση ενίσχυσης προσκομίζονται:

  1. μελέτη σκοπιμότητας με την οποία καταδεικνύεται η συσχέτιση της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης με την δυναμικότητα του αιτούμενου προς ενίσχυση εξοπλισμού, και

  2. κατά παρέκκλιση του άρθρου 13, παράγραφος 4, διαφημιστικά φυλλάδια (prospectus) του προς ενίσχυση εξοπλισμού.

 • Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύονται εργαλεία, μηχανήματα και εξοπλισμός των οποίων η δυναμικότητα είναι μεγαλύτερη από τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 2 ποσοστά προϊόντος (πρώτη ύλη που παράγεται στην εκμετάλλευση του δυνητικού δικαιούχου).

 1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α) μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός, β) μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός για την προσαρμογή της εκμετάλλευσης στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, γ) μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός γεωργίας ακριβείας, δ) μηχανήματα και εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, ε) μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός καθετοποίησης της παραγωγής, στ) μηχανήματα και εξοπλισμός ασφαλείας των εγκαταστάσεων, των εφοδίων και των προϊόντων, ζ) μηχανήματα και εξοπλισμός συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διαδικασιών της εκμετάλλευσης, η) μηχανήματα και εξοπλισμός πληροφορικής συμπεριλαμβανομένου του σχετικού λογισμικού, θ) μηχανήματα και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, και ι) εξοπλισμός γραφείου.

 2. Στην υποκατηγορία μηχανήματα εργαλεία και εξοπλισμός περιλαμβάνεται: α) κάθε αυτοκινούμενο γεωργικό μηχάνημα, και β) κάθε γεωργικό μηχάνημα, εργαλείο και εξοπλισμός.

 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα περιλαμβάνεται κάθε αυτοκινούμενο γεωργικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση γεωργικών ή κτηνοτροφικών εργασιών ή την εκτροφή των ζώων, όπως: ελκυστήρες, ενσιροδιανομείς, φορτωτές τύπου skid−streer (φορτωτάκια), κτηνοτροφικά μηχανήματα πολλαπλών χρήσεων κλπ.

 4. Στην κατηγορία αυτή δεν υπάγονται: α) μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός συστημάτων άρδευσης, β) μηχανήματα και εξοπλισμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γ) μηχανήματα και εξοπλισμός εγγείων βελτιώσεων και δ) αυτοκινούμενα γεωργικά οχήματα (π.χ. μελισσοκομικό αυτοκίνητο).

 5. Ενισχύονται οι επενδύσεις της κατηγορίας εφόσον αφορούν σύγχρονο καινούργιο μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό που χαρακτηρίζεται ως «γεωργικός» κατά την έννοια του άρθρου 24.

  Επιπλέον: α) τα παρελκόμενα ελκυστήρα για να ενισχυθούν θα πρέπει να προσαρμόζονται και λειτουργικά μ’ αυτόν, και β) ο εξοπλισμός μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας για να ενισχυθεί θα πρέπει με την αίτηση ενίσχυσης να υποβάλλεται μελέτη εγκατάστασης του εξοπλισμού και με την αίτηση πληρωμής μελέτη εφαρμογής του.

 6. Στο πλαίσιο των επενδυτικών δαπανών της κατηγορίας:

  1. η δαπάνη αγοράς ελκυστήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 11,

  2. η συνολική δαπάνη αγοράς παρελκομένων κατεργασίας του εδάφους (π.χ. άροτρα, φρέζες, καλλιεργητές, σκαλιστήρια κλπ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, με εξαίρεση τα γεωργικά πολυμηχανήματα κατεργασίας εδάφους που η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 55.000 ευρώ.

  3. η συνολική δαπάνη αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ,

  4. η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασφαλείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ,

  5. η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ,

  6. η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

  7. η συνολική δαπάνη αγοράς και μεταφοράς εξοπλισμού γραφείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Άρθρο 18: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.

 1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α) σύγχρονα, καινούργια αρδευτικά συστήματα χαμηλών και μεσαίων πιέσεων (η συνιστώμενη από την κατασκευάστρια εταιρεία πίεση λειτουργίας δεν είναι μεγαλύτερη των 5 bar), β) αρδευτικές υδατοδεξαμενές και γ) εγκαταστάσεις μεταφοράς αρδευτικού νερού μέσω κλειστών αγωγών.

  Με τον όρο «αρδευτική υδατοδεξαμενή» νοείται κάθε είδους δεξαμενή που χρησιμεύει για την αποθήκευση νερού της βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης ή/και που χρησιμεύει για την εξυπηρέτηση της γεώτρησης της εκμετάλλευσης.

 2. Τα αρδευτικά συστήματα της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος κατά τουλάχιστον 25% σε σχέση με το αρδευτικό σύστημα αναφοράς. Ως αρδευτικό σύστημα αναφοράς νοείται ο αυτοκινούμενος εκτοξευτήρας υψηλής πίεσης (κανόνι).

 3. Για να ενισχυθεί η δαπάνη αγοράς αρδευτικού συστήματος μαζί με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται μελέτη άρδευσης για την βέλτιστη διαχείριση του αρδευτικού νερού στην οποία θα τεκμηριώνεται και η κατά 25% εξοικονόμηση νερού σε σχέση με το σύστημα αναφοράς.

 4. Η διάρκεια μίσθωσης για την ενίσχυση αρδευτικών υδατοδεξαμενών ανέρχεται σε 10 χρόνια.

 5. Στο πλαίσιο των επενδυτικών δαπανών της κατηγορίας δεν ενισχύονται:

  1. αρδευτικά συστήματα υψηλών πιέσεων όπως για παράδειγμα αυτοκινούμενοι εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης (κανόνι), και

  2. δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης αγωγών μεταφοράς αρδευτικού νερού συνολικού μήκους μεγαλύτερου των 500 μέτρων.

Άρθρο 19: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών.

 1. Η κατηγορία αφορά την εγκατάσταση καινούργιων, σύγχρονων και ώριμων τεχνολογικά μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, ψύξης, ζεστού νερού με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ].

 2. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α) αιολικά συστήματα, β) φωτοβολταϊκά συστήματα, γ) συστήματα αξιοποίησης της παραγόμενης στην εκμετάλλευση βιομάζας, δ) συστήματα αξιοποίησης βιομάζας γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής προέλευσης (π.χ. συστήματα θέρμανσης σε θερμοκήπια), ε) συστήματα αξιοποίησης γεωθερμίας, στ) κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήματα για παραγωγή ζεστού νερού, θερμότητας ή ψύξης, και ζ) συνδυασμός των ανωτέρω.

 3. Στο πλαίσιο της κατηγορίας ενισχύονται συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών της γεωργικής εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου σε ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό και μέχρι εγκαταστημένης ισχύος 40 Κw. Για τον σκοπό αυτό με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται μελέτη προσδιορισμού των αναγκών της γεωργικής εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου σε ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση,ψύξη ή ζεστό νερό.

  Ειδικά στην περίπτωση συστημάτων αξιοποίησης της παραγόμενης στην εκμετάλλευση βιομάζας η προϋπόθεση της κάλυψης των αναγκών της γεωργικής εκμετάλλευσης επιτυγχάνεται εφόσον καλύπτεται το σύνολο ή μέρος των αναγκών της γεωργικής εκμετάλλευσης σε ενέργεια, ή εφόσον καλύπτεται το σύνολο ή μέρος της παραγόμενης στην εκμετάλλευση βιομάζας. Στην τελευταία περίπτωση η εγκατεστημένη ισχύς δύναται να είναι μεγαλύτερη του ορίου των 40 Kw.

 4. Στην περίπτωση επενδυτικών δαπανών που κατά την κρίση των οργάνων αξιολόγησης – έγκρισης έχουν δυναμικότητα μεγαλύτερη εκείνης που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης εγκρίνονται με περικοπή στην δυναμικότητα που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης όσο αφορά το οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης.

 5. Στην περίπτωση επενδυτικών δαπανών που έχουν δυναμικότητα μεγαλύτερη της ανώτατης επιλέξιμης εγκρίνονται με περικοπή στην ανώτατη επιλέξιμη δυναμικότητα όσο αφορά το οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης.

 6. Η διάρκεια μίσθωσης για την ενίσχυση των επενδυτικών δαπανών της κατηγορίας ανέρχεται σε 15 χρόνια, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων.

 7. Δεν εντάσσονται στην κατηγορία και συνεπώς δεν ενισχύονται:

  1. επενδύσεις που αφορούν τεχνολογίες που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης

  2. επενδύσεις που αφορούν στην αξιοποίηση βιομάζας που δεν παράγεται στην εκμετάλλευση του δυνητικού δικαιούχου (π.χ. βιομηχανικά απόβλητα, αστικά λύματα),και

  3. επενδύσεις που αφορούν στον οικιακό τομέα.

Άρθρο 20: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες εγγείων βελτιώσεων.

 1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α) αναπλάσεις εδαφών, β) έργα στραγγίσεων, υποστραγγίσεων και ισοπεδώσεων εδαφών ή/και αγροτεμαχίων, γ) αναβαθμίδες, δ) κάθε είδους υδατοδεξαμενή (πλαστική – τσιμεντένια – μεταλλική κλπ) για την ύδρευση των ζώων, ε) γεωτρήσεις συμπεριλαμβανομένου του σχετικού εξοπλισμού (σωληνώσεις – υδραντλία – ηλεκτρολογική εγκατάσταση), και στ) περιφράξεις μη συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την εξυπηρέτηση γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

 2. Για να ενισχυθεί το κόστος περίφραξης που δεν αφορά σε δαπάνες της κατηγορίας «ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών» τεκμηριώνεται η χωροθέτησή της και η δυνατότητα υλοποίησή της. Για τον σκοπό αυτό με την αίτηση ενίσχυσης προσκομίζονται:

  1. Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα επισημαίνονται οι περιφραζόμενες πλευρές και το μήκος τους, και το οποίο θα συνοδεύεται από οδογραφικό σκαρίφημα,

  2. Πράξη χαρακτηρισμού δασικής έκτασης στην περίπτωση που η περίφραξη θα γίνει στο δασικό κομμάτι της εκμετάλλευσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί προσκόμισης της σχετικής πράξης το αργότερο στην υποβολή της αίτησης πληρωμής στην οποία ο δικαιούχος αιτείται την ενίσχυση της σχετικής επένδυσης.

 3. Στο πλαίσιο των δαπανών της κατηγορίας δεν ενισχύονται:

  1. δαπάνη ηλεκτροδότησης γεωτρήσεων εφόσον δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές, και

  2. περιφράξεις δαπάνης μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ.

Άρθρο 21: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών.

 1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται πολυετείς φυτείες των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με την χρήση σπόρου και των οποίων τα προϊόντα δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με την με αριθ. 263195/24−03−2010 (ΦΕΚ/Β/388/2010) απόφαση Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού «προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων» όπως ισχύει κάθε φορά. Υπάγεται επίσης η εγκατάσταση μορεώνων αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών σηροτροφικών εκμεταλλεύσεων και μέχρι έκτασης 100 στρεμμάτων.

 2. Η δαπάνη εγκατάστασης πολυετών φυτειών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ρεαλιστικό κόστος του Παραρτήματος 9. Ωστόσο, προκειμένου να ενισχυθεί η σχετική δαπάνη στην περίπτωση είδους – ποικιλίας – μεθόδου καλλιέργειας – διαμόρφωσης που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 9 με την αίτηση ενίσχυσης προσκομίζεται αναλυτικός προϋπολογισμός για την δαπάνη εγκατάστασης (αξία φυτών, υλικών εγκατάστασης, εργασίες εγκατάστασης) συνοδευόμενος από τις απαιτούμενες προσφορές.

 3. Στο πλαίσιο του καθεστώτος δεν ενισχύεται η εγκατάσταση:

  1. πολυετών φυτειών στο δασικό τμήμα της εκμετάλλευσης χωρίς την σχετική άδεια της Δασικής Υπηρεσίας,

  2. πολυετών κτηνοτροφικών και λοιπών φυτών (π.χ. μηδική, αγκινάρα κλπ) που εγκαθίστανται στο χωράφι με σπόρο, και

  3. μορεώνων για τις ανάγκες σηροτροφικών εκμεταλλεύσεων έκτασης μεγαλύτερης των 100 στρεμμάτων.

Άρθρο 22: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.

 1. Ενισχύεται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία η αγορά μελισσοκομικού φορτηγού αυτοκινήτου ανοικτού τύπου ιδιωτικής χρήσεως μικτού βάρους τουλάχιστον 4 τόνων και υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος 5ετίας των μελισσοσμηνών της εκμετάλλευσης δεν θα είναι μικρότερος από τον αριθμό που απαιτείται από την νομοθεσία για την ταξινόμηση του υπόψη μελισσοκομικού φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως. Η 5ετία αρχίζει από την ημερομηνία της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

  Σε αντίθετη περίπτωση η ενίσχυση ανακτάται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

 2. Ενισχύεται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία η αγορά ανθοκομικού φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου ιδιωτικής χρήσεως μικτού βάρους τουλάχιστον 4 τόνων και υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος 5ετίας του τζίρου (ακαθάριστα έσοδα) της εκμετάλλευσης δεν θα είναι μικρότερος από τον απαιτούμενο από την νομοθεσία για την ταξινόμηση του υπόψη ανθοκομικού φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως. Η 5ετία αρχίζει από την ημερομηνία της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

  Σε αντίθετη περίπτωση η ενίσχυση ανακτάται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Άρθρο 23: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις γενικές δαπάνες.

 1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, όπως δαπάνες για την σύνταξη αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής καθώς και για την τεχνική στήριξη της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, δαπάνες έκδοσης εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων, αδειών λειτουργίας – εγκατάστασης, οικοδομικών αδειών, δαπάνες μελετών σκοπιμότητας, συμβολαιογραφικών εξόδων κλπ.

 2. Επίσης υπάγονται στην κατηγορία, η δαπάνη για μελέτη άρδευσης για την βέλτιστη διαχείριση του αρδευτικού νερού – ποσοστού εξοικονόμησης, η δαπάνη για μελέτη εγκατάστασης – εφαρμογής δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας και η δαπάνη μελέτης και σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Προκειμένου οι δαπάνες αυτές να κριθούν επιλέξιμες, θα πρέπει με εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα του ΥπΑΑΤ να οριστούν οι προδιαγραφές σύνταξής τους. Σε αντίθετη περίπτωση οι μελέτες δεν δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας.

 3. Τέλος, υπάγονται στην κατηγορία, η δαπάνη τοποθέτησης επεξηγηματικής πινακίδας κατά την έννοια του άρθρου 26.

 4. Οι γενικές δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης:

  1. 8 % για επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που δεν απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας ή άδειας λειτουργίας – εγκατάστασης,

  2. 12% για επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που απαιτούν την έκδοση άδειας λειτουργίας – εγκατάστασης, και

  3. 20% για επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας ή την έκδοση οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας – εγκατάστασης.

 5. Στο πλαίσιο των δαπανών της κατηγορίας:

  1. η δαπάνη σύνταξης των αιτήσεων ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ,

  2. η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης άρδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 ευρώ,

  3. η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 ευρώ,

  4. η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης και σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ,

  5. η δαπάνη για την αγορά εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης (πχ εφαρμογή διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ, και

  6. η δαπάνη για την αγορά εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης (πχ εφαρμογή διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ, και

 6. Δεν υπάγονται στην κατηγορία και συνεπώς δεν ενισχύονται:

  1. δαπάνες χωριστών γεωργο−τεχνοοικονομικών μελετών που αφορούν τις επενδύσεις της αίτησης ενίσχυσης με εξαίρεση τις δαπάνες της παραγράφου 2 που συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥπΑΑΤ,

  2. δαπάνες πιστοποίησης των διαδικασιών της εκμετάλλευσης ή των προϊόντων της, που ενισχύονται στο πλαίσιο του Μέτρου 132: «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Έπεται, ότι δεν ενισχύονται δαπάνες πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας, δαπάνες κατά ΑGRO 2: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Φυτική Παραγωγή και δαπάνες κατά AGRO 3: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης για την διασφάλιση της ποιότητας του χοιρείου κρέατος,

  3. δαπάνες εκπαίδευσης – κατάρτισης των απασχολούμενων στην εκμετάλλευσης,

  4. δαπάνες για την έκδοση των κατά τον νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών όταν αυτές δεν εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθεί η δαπάνη έκδοσης των κατά τον νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών στο όνομα του συζύγου του δικαιούχου (π.χ. οικοδομική άδεια που εκδίδεται στο όνομα του συζύγου του δικαιούχου της ενίσχυσης), και

  5. δαπάνες αγοράς εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης.

Άρθρο 24: Προσδιορισμός της έννοιας «γεωργικός».

Για την εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 2, περίπτωση Α΄ της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Ως «γεωργική» νοείται κάθε δαπάνη που προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία να χαρακτηρίζεται ως «γεωργική» (π.χ. φορτωτής τύπου skid – steer που ταξινομείται ως «γεωργικός» και όχι ως «μηχάνημα έργου») ή που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών ή κτηνοτροφικών εργασιών, στην εκτροφή των ζώων, στην διαχείριση και ασφάλεια της εκμετάλλευσης, στην συντήρηση – πρώτη τυποποίηση, προώθηση των προϊόντων της εκμετάλλευσης.

  Συνεπώς, δεν δύνανται να χαρακτηριστούν «γεωργικές» και ως εκ τούτου δεν ενισχύονται από το καθεστώς, δαπάνες αγοράς κατοικίας, αναψυχής, έργων πράσινου, μηχανημάτων που ταξινομούνται ως «μηχάνημα έργου» κλπ

 2. Για την εφαρμογή της παρούσας ως «γεωργική» νοούνται και οι δαπάνες για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 19.

- ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού και ποσοστά ενίσχυσης

Άρθρο 25: Χρηματοδότηση επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.Δημόσια και ιδιωτική δαπάνη

 1. Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη ή δημόσια οικονομική ενίσχυση [εφεξής ενίσχυση] και την ιδιωτική συμμετοχή.

 2. Η δημόσια δαπάνη [ενίσχυση] καθορίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με την μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ] και το Ελληνικό Δημόσιο. Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδύσεων και την παραλαβή τους από τα αρμόδια Όργανα, με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες από αυτά.

 3. Η ενίσχυση χορηγείται το πολύ σε τρεις δόσεις ύστερα από υποβολή αίτησης πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της κοινής υπουργικής απόφασης, και επιπλέον η υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της κοινής υπουργικής απόφασης.

 4. Η ιδιωτική συμμετοχή προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και της ενίσχυσης και καλύπτεται από τον δικαιούχο της επένδυσης με ίδια κεφάλαια και εφόσον απαιτείται και με τραπεζικό δανεισμό. Τα ίδια κεφάλαια αποτελούν την ίδια συμμετοχή του δικαιούχου.

 5. Για δικαιούχους φυσικά πρόσωπα η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής στην υποβολή της αίτησης ενίσχυσης πιστοποιείται:

  1. με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την κατοχή ευκόλως ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων (π.χ. μετρητά, αμοιβαία κεφάλαια κλπ), και

  2. σε εφαρμογή του άρθρου 23 «Ιδία συμμετοχή σε επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα» του ν.2520/97, με την αξία των ιδιόκτητων «ακινήτων», όπως η έννοια ορίστηκε στο άρθρο 15, του δυνητικού δικαιούχου. Στα ιδιόκτητα «ακίνητα» δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξ’ αδιαιρέτου ακίνητα, εκτός της περίπτωσης που ο έτερος συγκύριος είναι σύζυγος ή τέκνο του δυνητικού δικαιούχου.

   Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την αίτηση ενίσχυσης, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 στην οποία ο δυνητικός δικαιούχος καταγράφει τα «ακίνητα» ιδιοκτησίας του, αναφέροντας για κάθε ακίνητο τα στοιχεία συμβολαίου (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου),την έκταση και την αντικειμενική αξία.

 6. Για δικαιούχους νομικά πρόσωπα η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής πιστοποιείται:

  1. στην υποβολή της αίτησης ενίσχυσης:

   1. με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την κατοχή εκ μέρους του δυνητικού δικαιούχου ή/και των εταίρων/μετόχων ευκόλως ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων (π.χ. μετρητά, αμοιβαία κεφάλαια κλπ), και

   2. με την αξία των ιδιόκτητων ακινήτων του δυνητικού δικαιούχου ή των εταίρων/μετόχων κατ’ αναλογία των οριζόμενων στην παράγραφο 5, περίπτωση β΄.

  2. στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης με την αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων/μετόχων ή κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεματικά εκτός του τακτικού, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 7. Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την ΥΑ 14015-14025 3η τροποποίηση ΥΑ 11308(ΦΕΚ 1999/B/2014) ως εξής:

  Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ως δευτερεύοντα δικαιολογητικά δύναται να προσκομίζονται αθροιστικά τα εξής:

  1. Έγγραφο Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για πρόθεση δανειοδότησης

  2. Αποδεικτικά στοιχεία ιδίων πόρων (καταθέσεις,τίτλοι, μετοχές κ.α.)

  3. Αποδεικτικά υλοποίησης και εξόφλησης επενδυτικών δαπανών που περιλαμβάνονται στην ατομική απόφαση προέγκρισης και τα οποία είναι εντός της περιόδου επιλεξιμότητας. Για την τεκμηρίωση της υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών προσκομίζονται τα κάτωθι:

   1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι έχει καταβληθεί το συγκεκριμένο ποσό στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Βελτίωσης προ της οριστικής έγκρισης.

   2. Σημείωμα συντάκτη στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι επενδυτικές δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με την αίτηση ένταξης του δικαιούχου και τασύνολα που προκύπτουν. Ο ΦΠΑ που τυχόν έχει πληρωθεί μπορεί να συμπεριλαμβάνεται για την απόδειξη της ιδίας συμμετοχής.

   3. Φωτοαντίγραφα (απλά) των σχετικών παραστατικών (αξίας – διακίνησης – εξόφλησης) και των σχετικών τραπεζικών αποδεικτικών (καταθετήρια, εμβάσματα, επιταγές) που αφορούν στην εξόφληση».

  Διευκρινήσεις σχετικά με την ΥΑ 14015 (ΦΕΚ 1999/Β/2014) 3η τροποποίηση ΥΑ 11308 (ΦΕΚ 1999/Β/2014)

  Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά στα δικαιολογητικά κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής. Σε αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες που έχουν καταβληθεί ήδη για την υλοποίηση προτεινόμενων επενδύσεων του αιτήματος σχεδίου Βελτίωσης.

  Επισημαίνουμε ότι οι συγκεκριμένες διευκρυνήσεις αποτελούν περιληπτικό βοήθημα της τροποποίησης όπου περιγράφονται σε αδρές γραμμές οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει με το ΦΕΚ 1999/Β/2014. Σε καμάι περίπτωση το επόμενο κείμενο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγνωση των αποφάσεων. Επίσης, δεν αποτελεί κάπου είδους εγκύκλιο.

Άρθρο 26: Υποχρέωση δικαιούχων σχετικά με την δημοσιοποίηση της συνδρομής του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ] στην συγχρηματοδότηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης

Για την εφαρμογή του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Οι δικαιούχοι του καθεστώτος υποχρεούνται σε δημοσιοποίηση της παρεχόμενης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ] χρηματοδότησης για την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

 2. Η σχετική υποχρέωση εκπληρώνεται με την ανάρτηση «επεξηγηματικής πινακίδας» σε εμφανές μέρος της εκμετάλλευσης τους. Οι προδιαγραφές της πινακίδας ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής,Παράρτημα IV.

Άρθρο 27: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι στο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης στην διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007 − 2013.

Για την εφαρμογή του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Στην διάρκεια της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης που παρέχεται από το Μέτρο δεν μπορεί να υπερβεί τα 500.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση, ή/και ανά δικαιούχο ή/και ανά γεωργική οικογένεια. Έπεται, ότι καθίστανται «μη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται με σκοπό την υπέρβαση του μέγιστου προϋπολογισμού ενώ τυχόν ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί καθ’ υπέρβαση των οριζόμενων στην παράγραφο ανακτούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

 2. Ομοίως, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης που παρέχεται από το Μέτρο δεν μπορεί να υπερβεί τα 500.000 ευρώ στην περίπτωση φυσικού προσώπου το οποίο είναι ταυτόχρονα δικαιούχος ενίσχυσης ως φυσικό πρόσωπο και ως μέτοχος/εταίρος νομικών προσώπων.

  Για την εφαρμογή της παραγράφου, ο προϋπολογισμός που αναλογεί σε φυσικό πρόσωπο, μέτοχο/εταίρο νομικού προσώπου, είναι ανάλογος του ποσοστού συμμετοχής του στο υπόψη νομικό πρόσωπο.

 3. Στο ποσό των 500.000 ευρώ δεν προσμετρείται ο προϋπολογισμός των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου 1.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» και των αντιστοίχων Μέτρων των ΠΕΠ που εντάσσονται στην Δ΄ Προγραμματική Περίοδο ως α) ανειλημμένες υποχρεώσεις και β) «Νέα Έργα».

Άρθρο 28: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι στο ύψος των ποσοστών της ενίσχυσης.

Για την εφαρμογή του άρθρου 10 της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης, ο τόπος της μόνιμης κατοικίας/έδρας του δικαιούχου προσδιορίζεται ως εξής:

  1. Φυσικά πρόσωπα: Μαζί με την αίτηση ενίσχυσης προσκομίζεται βεβαίωση για το «μόνιμο της κατοικίας» από τον οικείο ΟΤΑ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται σχετική βεβαίωση, ως τόπος μόνιμης κατοικίας νοείται «κανονική περιοχή».

   Στην περίπτωση αμφιβολιών ή καταγγελιών ο τόπος της μόνιμης κατοικίας διασταυρώνεται με περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία όπως τόπος σχολείου παιδιών, τόπος υποβολής φορολογικής δήλωσης, λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας κλπ. Η παράθεση των αποδεικτικών στοιχείων είναι τυχαία και δεν ορίζει σειρά βαρύτητας στην αξιολόγηση των αμφιβολιών ή καταγγελιών.

  2. Νομικά πρόσωπα: Η έδρα του νομικού προσώπου προσδιορίζεται στην συστατική του πράξη. Στην περίπτωση των υπό σύσταση νομικών προσώπων η έδρα ορίζεται με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986.

 2. Ειδικά για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη η περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης και όχι ο τόπος της μόνιμης κατοικίας.

Άρθρο 29: Εκχώρηση της επιδότησης.

Η δημόσια οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στον δικαιούχο δεν εκχωρείται σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση της ενίσχυσης από τον δικαιούχο της στήριξης σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα για την παροχή δανείου, ισόποσου της εκχωρούμενης ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης του δικαιούχου της ενίσχυσης απαιτούμενη από το νόμο αναγγελία κοινοποιείται από τον εκδοχέα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα, της Ειδικής Γραμματείας Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Επιλογή και Έγκριση Πράξεων

Άρθρο 30: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, επιλογής και έγκρισης Πράξεων.

Προκειμένου να εγκριθεί η στήριξη γεωργικής εκμετάλλευσης στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της κοινής υπουργικής απόφασης η οποία αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών στη διεύθυνση http://www.agrotikianaptixi.gr

 2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση του περιεχομένου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προετοιμάζουν αίτηση ενίσχυσης η οποία πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 32.

 3. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται στον τόπο και στον χρόνο που προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους τού άρθρου 31.

 4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης διενεργείται σε δύο στάδια:

  1. αξιολόγηση από την Ομάδα Έργου Αξιολόγησης του άρθρου 17 της κοινής υπουργικής απόφασης, και

  2. γνωμοδότηση από την Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 18 της κοινής υπουργικής απόφασης.

 5. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης συνίσταται:

  1. στον έλεγχο επιλεξιμότητας του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 6,

  2. στον έλεγχο επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης και του κατόχου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5,

  3. στον έλεγχο επιλεξιμότητας των δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ «Κριτήρια Επιλογής Δικαιούχων – Παρεχόμενη Ενίσχυση», Μέρος 2ο: «Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας επενδύσεων», και

  4. στην βαθμολόγηση της αίτησης ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36.

 6. Η γνωμοδότηση συνίσταται:

  1. στην επικύρωση ή στην τροποποίηση της αξιολόγησης, και

  2. στην κατάταξη των αιτήσεων ενίσχυσης σε «αποδεκτές» και «μη αποδεκτές» αιτήσεις ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης.

 7. Στην συνέχεια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης διαβιβάζονται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα όπου και κατατάσσονται στο πλαίσιο των διαθεσίμων πιστώσεων στις κατηγορίες: «εν δυνάμει δικαιούχοι», «επιλαχόντες» και «απορριπτόμενοι» κατά την έννοια του άρθρου 19 της κοινής υπουργικής απόφασης.

 8. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα αποστέλλει:

  1. ατομικές αποφάσεις έγκρισης Πράξης στους «εν δυνάμει δικαιούχους» των οποίων η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγκρισης Πράξης, και

  2. ατομικές αποφάσεις προέγκρισης Πράξης στους «εν δυνάμει δικαιούχους» των οποίων η αίτηση ενίσχυσης δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγκρισης Πράξης. Στις ατομικές αποφάσεις προέγκρισης Πράξης ορίζονται τόσο τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν όσο και ο τόπος και χρόνος υποβολής τους.

 9. Τέλος, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα οριστικοποιεί τις ατομικές αποφάσεις προέγκρισης πράξης με την έκδοση και αποστολή ατομικών αποφάσεων έγκρισης Πράξης μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που ζητήθηκαν με την απόφαση προέγκρισης πράξης.

Άρθρο 31: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Για την εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 6 της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Αιτήσεις ενίσχυσης:

  1. που υποβάλλονται εκτός των χρονοδιαγραμμάτων δεν παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες υποδοχής των αιτήσεων ενίσχυσης.

  2. που υποβάλλονται σε διαφορετικές υπηρεσίες από εκείνες που ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθίστανται αυτοδίκαια ως μηδέποτε υποβληθείσες, εκτός και αν διαβιβαστούν αρμοδίως εντός των χρονοδιαγραμμάτων του πρώτου σταδίου της αξιολόγησης του άρθρου 30, περίπτωση δ΄, σημείο i.

 2. Για την εφαρμογή της παρούσας ως αποδεκτοί τρόποι υποβολής της αίτησης ενίσχυσης που εξειδικεύονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης, θεωρούνται:

  1. η υποβολή αυτοπροσώπως από τον δυνητικό δικαιούχο. Στην περίπτωση νομικών προσώπων ως δυνητικός δικαιούχος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο του νομικού προσώπου.

  2. η υποβολή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, και

  3. η υποβολή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση ενίσχυσης πρέπει να έχει κατατεθεί στο ταχυδρομείο ή στον ταχυμεταφορέα το αργότερο την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης

 3. Στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση, όλες οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν καθίστανται αυτοδίκαια «μη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης.

ΤΜΗΜΑ Ι: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι υποβολής αίτησης ενίσχυσης στην περίπτωση κοινής οικογενειακής εκμετάλλευσης

 1. Για την εφαρμογή της παρούσας, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης στην περίπτωση κοινών οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων διέπεται από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους:

  1. αίτηση ενίσχυσης δύναται να υποβάλλει οποιοσδήποτε εκ των συζύγων για τα μεγέθη που κατέχει και αξιοποιεί νόμιμα. Εφόσον η αίτηση ενίσχυσης αφορά και μεγέθη που κατέχονται και αξιοποιούνται από τον έτερο σύζυγο, τότε η νόμιμη κατοχή και αξιοποίηση των μεγεθών αυτών αποδεικνύεται, πέραν των όσων αναφέρονται στις παραγράφους 3.2 και 3.3 του Παραρτήματος 3, και με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης της κατοχής ή της αρχηγίας.

   Η μεταβίβαση της κατοχής αφορά μέρος των μεγεθών που αξιοποιεί ο έτερος σύζυγος ενώ η μεταβίβαση της αρχηγίας αφορά το σύνολο των μεγεθών που αξιοποιεί ο έτερος σύζυγος. Τα μεγέθη που κατ’ αυτόν τον τρόπο μεταβιβάζονται δηλώνονται στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης ή στα λοιπά υποχρεωτικά αρχεία του πρωτογενούς τομέα (π.χ. μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων) ευθύνης του ΥπΑΑΤ οπωσδήποτε πριν την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής (καταβολής της ενίσχυσης), και

  2. για τον ίδιο κλάδο παραγωγής αίτηση ενίσχυσης υποβάλλει μόνο ένας εκ των συζύγων.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι υποβολής αίτησης ενίσχυσης στην περίπτωση γεωργικής εκμετάλλευσης συνεργασίας υπό σύσταση νομικού προσώπου.

 1. Για την εφαρμογή της παρούσας, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης στην περίπτωση γεωργικής εκμετάλλευσης συνεργασίας υπό σύστασης νομικού προσώπου διέπεται από τις πιο κάτω ειδικές προϋποθέσεις:

  α) Η αίτηση ενίσχυσης υπογράφεται από το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται προς τούτο από τους μελλοντικούς μετόχους/εταίρους. Η σχετική εξουσιοδότηση περιλαμβάνεται στο έγγραφο αποδοχής για την υποβολή της επενδυτικής πρότασης στο καθεστώς ενίσχυσης. Το πρόσωπο αυτό αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως το μόνο αρμόδιο για την όποια επικοινωνία απαιτηθεί από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και μέχρι την εκπνοή των μακροχρονίων υποχρεώσεων.

Άρθρο 32: Προδιαγραφές και περιεχόμενο της Αίτησης Ενίσχυσης

Για την εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 2 της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Το τυποποιημένο υπόδειγμα, οι προδιαγραφές και οι οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης ενίσχυσης καθορίζονται με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 2. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ενίσχυσης διακρίνονται σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα.

  Ειδικότερα:

  1. Ως πρωτεύοντα δικαιολογητικά νοούνται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση ενίσχυσης και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 εκτός αν διαφορετικά ορίζονται στην παρούσα ή/και στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης.

  2. Ως δευτερεύοντα δικαιολογητικά νοούνται τα δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση ενίσχυσης, αλλά στον τόπο και στον χρόνο που ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή/και στην ατομική απόφαση προέγκρισης Πράξης. Σε κάθε περίπτωση τα δευτερεύοντα δικαιολογητικά υποβάλλονται το αργότερο στην υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής.

 3. Τα δικαιολογητικά καταγράφονται σε μορφή πίνακα στο Παράρτημα 6 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Ο διαχωρισμός τους σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα ορίζεται κάθε φορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 4. Τα δικαιολογητικά για να γίνουν δεκτά από τα αρμόδια Όργανα πρέπει:

  1. να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα. Σε αντίθετη περίπτωση, σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/99), μαζί με την αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,

  2. να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα,

  3. να είναι αριθμημένα με κόκκινο στυλό στο πάνω δεξιό μέρος,

  4. να καταγράφονται σε σχετικό πίνακα, και

 5. Στα δικαιολογητικά της αίτησης ενίσχυσης περιλαμβάνονται επίσης τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του ρεαλιστικού κόστους των αιτούμενων επενδύσεων και των κριτηρίων της βαθμολογίας.

Άρθρο 33: Πληρότητα Αίτησης Ενίσχυσης

Για την εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 2 της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Η αίτηση ενίσχυσης θεωρείται πλήρης εφόσον:

  1. συμφωνεί με το τυποποιημένο υπόδειγμα του άρθρου 32,

  2. έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του άρθρου 32,

  3. περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας, και

  4. Η παράγραφος δ αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 1870/2011 (ΦΕΚ 462/Β/2011) 1η τροποίηση ΥΑ 11308 ΥΑ 1870/2011 (ΦΕΚ 462/Β/2011) 1η τροποίηση ΥΑ 11308 ως εξής:

   Είναι υπογεγραμμένη από τον δυνητικό δικαιούχο και εφόσον προβλέπεται συντάκτης και από τον συντάκτη της αίτησης.

   είναι υπογεγραμμένη από τον δυνητικό δικαιούχο και τον συντάκτη της αίτησης με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

 2. Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις καθίστανται «μη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση των «θεραπεύσιμων ελλείψεων» της παραγράφου 3 τα αρμόδια Όργανα θέτουν προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών προκειμένου ο δυνητικός δικαιούχοςνα συμπληρώσει τις ελλείψεις αυτές. Μετά το πέρας της σχετικής προθεσμίας χωρίς ο δυνητικός δικαιούχος να έχει προβεί στην θεραπεία των ελλείψεων της αίτησης ενίσχυσής του, η αίτηση ενίσχυσης καθίστανται αυτοδίκαια «μη παραδεκτή» κατά την έννοια του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης.

 3. Για την εφαρμογή της παρόντος άρθρου, νοείται θεραπεύσιμη έλλειψη, έλλειψη που αφορά σε:

  1. Πρωτεύοντα δικαιολογητικά:

   1. που έχουν υποβληθεί με την αίτηση ενίσχυσης και το περιεχόμενο τους δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές της παρούσας, και

   2. που εκ παραδρομής δεν υποβλήθηκαν με την αίτηση ενίσχυσης. Η εκ παραδρομής μη υποβολή των δικαιολογητικών τεκμηριώνεται με την ημερομηνία έκδοσής τους, που πρέπει να είναι προγενέστερη της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

  2. Υπογραφές: ελλείψεις υπογραφών ή της βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής,

  3. Υπεύθυνες Δηλώσεις: ελλιπείς, ανυπόγραφες ή χωρίς βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής όπου απαιτείται, και

  4. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του ρεαλιστικού κόστους: Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί με την αίτηση ενίσχυσης και το περιεχόμενό τους δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές της παρούσας.

Άρθρο 34: Απογραφικό δελτίο υφιστάμενης κατάστασης γεωργικής εκμετάλλευσης

 • Εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης, μαζί με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ως πρωτεύον δικαιολογητικό «Απογραφικό δελτίο υφιστάμενης κατάστασης γεωργικής εκμετάλλευσης δυνητικού δικαιούχου», εφεξής «Απογραφικό Δελτίο», στο οποίο αποτυπώνεται η αξιοποίηση των μεγεθών της εκμετάλλευσης στο έτος απογραφής, όπως οι έννοιες ορίζονται στο Παράρτημα 3 και 2 αντίστοιχα. Έπεται, ότι στο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης, η υφιστάμενη κατάσταση συμπληρώνεται σύμφωνα με το θεωρημένο Απογραφικό Δελτίο.

 • Για την εφαρμογή της παρούσας, το Απογραφικό Δελτίο συμπληρώνεται από τον συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης και υποβάλλεται για θεώρηση στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου της μόνιμης κατοικίας/έδρας του δυνητικού δικαιούχου ή στην Υπηρεσία που θα μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».

 • Η συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αξιοποίηση της γεωργικής εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα 3, Τμήμα Ι: «Ορισμοί».

 • Προκειμένου η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης να προβεί στην θεώρηση, υποβάλλεται σ’ αυτήν το συμπληρωμένο Απογραφικό Δελτίο συνοδευόμενο με ακριβή αντίγραφα των δικαιολογητικών που χρησιμοποιήθηκαν για την συμπλήρωσή του στην περίπτωση που αυτά δεν βρίσκονται στην κατοχή της υπηρεσίας. Εφόσον υπάρχει συμφωνία μεταξύ των αναγραφομένων στο Απογραφικό Δελτίο και των σχετικών δικαιολογητικών, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρεί το Απογραφικό Δελτίο.

  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο Απογραφικό Δελτίο και στα δικαιολογητικά το Απογραφικό Δελτίο επιστρέφεται στον δυνητικό δικαιούχο για διόρθωση και επανυποβολή. Στο Απογραφικό Δελτίο συμπληρώνονται στο αντίστοιχο πεδίο οι λόγοι επιστροφής του στον δυνητικό δικαιούχο. Τυχόν αλλαγές στοιχείων που έχουν γίνει χειρόγραφα και μετά τη συμπλήρωσή του από τον δυνητικό δικαιούχο θα πρέπει να συνοδεύονται από σφραγίδα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

 • Ακριβές αντίγραφο του Απογραφικού Δελτίου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά φυλάσσονται στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την θεώρηση του Απογραφικού Δελτίου και δεν βρίσκονται στην κατοχή της υπηρεσίας δεν αντικαθίστανται με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

 • Στο Παράρτημα 7, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ορίζεται το τυποποιημένο υπόδειγμα του Απογραφικού Δελτίου.

Άρθρο 35: Τεκμηρίωση συμμόρφωσης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές

 1. Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 1870/2011 (ΦΕΚ 462/Β/2011) 1η τροποίηση ΥΑ 11308 ΥΑ 1870/2011 (ΦΕΚ 462/Β/2011) 1η τροποίηση ΥΑ 11308 ως εξής:

  Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων συμμορφώνονται με τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα εφόσον με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της μόνιμης κατοικίας / έδρας του δυνητικού δικαιούχου, ή της Υπηρεσίας στην οποία θα μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».

  Στην βεβαίωση θα αναγράφεται: «η εκμετάλλευση του … (όνομα – επώνυμο – όνομα πατέρα) …….. με κωδικό ……… στην οποία εκτρέφονται … (αναγράφεται μόνο το είδος χωρίς τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων) …… τηρεί τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από την ζωοτεχνική και κτηνιατρική νομοθεσία αρχεία (π.χ. μητρώο αιγοπροβάτων, μελισσοκομικό βιβλιάριο κ.λπ.) και οι σταβλικές τις εγκαταστάσεις πληρούν τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα.»

  Στην περίπτωση που οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων συμμορφώνονται και με τις εθνικές προδιαγραφές, η έκφραση «πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα» αντικαθίσταται από την έκφραση «πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα και εθνικές προδιαγραφές».

  Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές, συμμορφώνονται με αυτά εφόσον με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της μόνιμης κατοικίας/έδρας του δυνητικού δικαιούχου ή της υπηρεσίας στην οποία θα μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».

  Στην βεβαίωση θα αναγράφεται: «η εκμετάλλευση του … (όνομα – επώνυμο – όνομα πατέρα) …….. με κωδικό ……… στην οποία εκτρέφονται … (αναγράφεται μόνο το είδος χωρίς τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων) …… τηρεί τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από την ζωοτεχνική και κτηνιατρική νομοθεσία αρχεία (π.χ. μητρώο αιγοπροβάτων, μελισσοκομικό βιβλιάριο κλπ) και οι σταβλικές τις εγκαταστάσεις πληρούν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα κοινοτικά πρότυπα».

 2. Από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης εξαιρούνται οι Νέοι Γεωργοί που δεν έχουν συμπληρώσει 36 μήνες από την ημερομηνία Α΄ εγκατάστασης.

 3. Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 1870/2011 (ΦΕΚ 462/Β/2011) 1η τροποίηση ΥΑ 11308 ΥΑ 1870/2011 (ΦΕΚ 462/Β/2011) 1η τροποίηση ΥΑ 11308 ως εξής:

  Οι νέες εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές, κατά την διαδικασία αξιολόγησης – έγκρισης πράξης, συμμορφώνονται με αυτά εφόσον με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 11 και 12.

  Οι νέες εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές, συμμορφώνονται με αυτά, κατά την διαδικασία αξιολόγησης – έγκρισης πράξης, εφόσον με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 11 και 12.

 4. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 είναι δεσμευτικά για την αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης όσο αφορά την συμμόρφωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές. Συνεπάγεται ότι κατά την διάρκεια της αξιολόγησης δεν ελέγχεται η ορθότητα του εγκεκριμένου συγκριτικού πίνακα, των αντίστοιχων εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων και της δυναμικότητας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 5. Θεωρημένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών απαιτείται και στην περίπτωση προσαρμογής, εκσυγχρονισμού ή μετατροπής υφιστάμενων εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για τις οποίες προβλέπονται κοινοτικά πρότυπα ή/και εθνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 36: Βαθμολόγηση Αιτήσεων Ενίσχυσης

Για την εφαρμογή του άρθρου 16, παράγραφος 4, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης που καταρχήν αξιολογούνται θετικά, δηλαδή που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, βαθμολογούνται και κατατάσσονται στην κατηγορία των παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυσης, κατά την έννοια του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης, σε φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Στην συνέχεια και βάση των διαθέσιμων πιστώσεων οι αιτήσεις ενίσχυσης κατατάσσονται σε «εν δυνάμει δικαιούχες» και «επιλαχούσες» κατά την έννοια του άρθρου 19 της κοινής υπουργικής απόφασης.

 2. Τα κριτήρια βαθμολόγησης καθορίζονται με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης.

 3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, σε ειδικές κατηγορίες δυνητικών δικαιούχου ή/και επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης δύναται να παρέχεται ειδική βαθμολογική πριμοδότηση ή/και να παρέχεται η δυνατότητα της κατά προτεραιότητας ένταξης στο καθεστώς.

Άρθρο 37: Ατομικές Αποφάσεις προέγκρισης Πράξης Έγκριση Επενδυτικών Σχεδίων

Το άρθρο 37 αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 14015-14025 (ΦΕΚ 1999/Β/2014) 3η τροποποίηση ΥΑ 11308 ΥΑ 14015-14025 (ΦΕΚ 1999/Β/2014) 3η τροποποίηση ΥΑ 11308 ως εξής:

Για την εφαρμογή του άρθρου 16, παράγραφος 4 και του άρθρου 21 της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Στην περίπτωση «εν δυνάμει δικαιούχων» κατά την έννοια του άρθρου 19 της κοινής υπουργικής απόφασης, των οποίων η αίτηση ενίσχυσης δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγκρισης πράξης, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα (φορέας εφαρμογής) εκδίδει ατομική απόφαση προέγκρισης πράξης στην οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά για την έκδοση της οριστικής απόφασης έγκρισης πράξης.

 2. Η ατομική απόφαση προέγκρισης πράξης εκδίδεται σύμφωνα με το πόρισμα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Άρθρου 18 της κοινής υπουργικής απόφασης, με απόφαση Ειδικού Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών.

 3. Τα πρόσθετα (δευτερεύοντα) δικαιολογητικά προσκομίζονται εντός ‘εύλογου’ χρονικού διαστήματος στον φορέα εφαρμογής όπου και ελέγχονται και εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα εκδίδεται ατομική απόφαση έγκρισης πράξης. Στην περίπτωση που τα δευτερεύοντα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν ή δεν γίνουν αποδεκτά κατά τον έλεγχό τους, η ατομική απόφαση προέγκρισης πράξης ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 4. Εφόσον τα πρόσθετα δικαιολογητικά (δευτερεύοντα) αφορούν αποκλειστικά σε συγκεκριμένη επένδυση και είτε δεν προσκομιστούν με την αποδοχή της προέγκρισης και υπάρχει σχετική δήλωση εξαίρεσης της επένδυσης ή δεν γίνουν αποδεκτά κατά τον έλεγχό τους από τον φορέα εφαρμογής, τότε η συγκεκριμένη επένδυση εξαιρείται από την απόφαση οριστικής έγκρισης η οποία εκδίδεται περιλαμβάνοντας τις λοιπές επενδύσεις εφόσον αυτές κρίνονται ως λειτουργικές και πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

 5. Υπό την προϋπόθεση λειτουργικότητας και επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου και ύστερα από αίτημα του δικαιούχου της προέγκρισης είναι δυνατόν να αφαιρούνται προεγκεκριμένες επενδύσεις. Ομοίως είναι δυνατόν να τροποποιείται η δυναμικότητα προεγκεκριμένων επενδύσεων. Οι ανωτέρω ενέργειες προϋποθέτουν την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών που προσκομίζονται κατά την υποβολή αιτήματος τροποποίησης οριστικά εγκεκριμένης ατομικής απόφασης ένταξης.

 6. Κατά το στάδιο αυτό είναι δυνατή η αλλαγή της χωροθέτησης αγροτεμαχίων στα οποία χωροθετούνται επενδύσεις υπό τις προϋποθέσεις προσκόμισης των κατάλληλων πρόσθετων δικαιολογητικών και αιτιολόγησης της αλλαγής με σχετική τεχνική έκθεση.

Διευκρινήσεις σχετικά με την ΥΑ 14015 (ΦΕΚ 1999/Β/2014) 3η τροποποίηση ΥΑ 11308 (ΦΕΚ 1999/Β/2014)

Σύμφωνα με την νέα τροποποίηση είναι δυνατή η υπό προϋποθέσεις αφαίρεση επενδυτικών δαπανών ή τροποποίηση της δυναμικότητας τους κατα το στάδιο πρίν την έκδοση της οριστικής έγκρισης.

Επισημαίνουμε ότι οι συγκεκριμένες διευκρυνήσεις αποτελούν περιληπτικό βοήθημα της τροποποίησης όπου περιγράφονται σε αδρές γραμμές οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει με το ΦΕΚ 1999/Β/2014. Σε καμάι περίπτωση το επόμενο κείμενο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγνωση των αποφάσεων. Επίσης, δεν αποτελεί κάπου είδους εγκύκλιο.

Για την εφαρμογή του άρθρου 16, παράγραφος 4 και του άρθρου 21 της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Στην περίπτωση «εν δυνάμει δικαιούχων» κατά την έννοια του άρθρου 19 της κοινής υπουργικής απόφασης των οποίων η αίτηση ενίσχυσης δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγκρισης πράξης, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα εκδίδει ατομική απόφαση προέγκρισης Πράξης.

 2. Η ατομική απόφαση προέγκρισης πράξης εκδίδεται σύμφωνα με το πόρισμα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 18 της κοινής υπουργικής απόφασης με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών.

 3. Τα πρόσθετα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα εντός χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στην ατομική απόφαση προέγκρισης πράξης. Σε αντίθετη περίπτωση η ατομική απόφαση προέγκρισης πράξης ανακαλείται αυτοδίκαια με αποδέσμευση της δημόσιας δαπάνης προς όφελος των επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

 4. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα ελέγχει τα πρόσθετα δικαιολογητικά και εφόσον αυτά πληρούν τα προβλεπόμενα εκδίδεται ατομική απόφαση έγκρισης πράξης. Σε αντίθετη περίπτωση η ατομική απόφαση προέγκρισης πράξης ανακαλείται με αποδέσμευση της δημόσιας δαπάνης προς όφελος των επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

Άρθρο 38: Ατομικές Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης − Συμβάσεις

Για την εφαρμογή του άρθρου 21 της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

 1. Εν δυνάμει δικαιούχοι στους οποίους έχει αποσταλεί ατομική απόφαση έγκρισης πράξης καθίστανται οριστικά δικαιούχοι εφόσον αποδεχθούν την σχετική απόφαση. Η αποδοχή της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης συνοδεύεται με δήλωση για τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται η δημόσια οικονομική ενίσχυση.

  Ειδικά, στην περίπτωση νομικών προσώπων η δημόσια οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου και όχι σε τραπεζικό λογαριασμό των μετόχων/εταίρων.

Άρθρο 38α: Τροποποίηση απόφασης έγκρισης λόγω αλλαγής δικαιούχου

Μετά το άρθρο 38 της υπουργικής απόφασης 11308/16.11.2010 προστίθεται άρθρο με αρίθμηση 38α ως εξής:

 1. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις (π.χ. θάνατος δικαιούχου, συνταξιοδότηση κ.λπ.) κατά την περίοδο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ή της τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιτρέπεται η μεταβίβαση της αναληφθείσας υποχρέωσης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σε άλλο πρόσωπο, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό (διάδοχος) πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος αλλαγής δικαιούχου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μέτρο 121,σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 2. Για τις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης για αλλαγή δικαιούχου, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας του νέου δικαιούχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 29 της αριθ. 4985/2010 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 10 του άρθρου 1 της αριθ. 2176/2014 κοινής υπουργικής απόφασης.

 3. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του νέου δικαιούχου καθορίζονται κατά περίπτωση στο Παράρτημα 3 Κεφάλαια Α΄ και Β΄ (παράγραφοι 3.17 έως 3.25) της υπουργικής απόφασης 11308/16.11.2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Επιπλέον για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών ισχύουν τα κάτωθι:

  1. Για τον υπολογισμό του γεωργικού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα εκκαθαριστικά σημειώματα ή, προκειμένου για νομικά πρόσωπα, τα σχετικά φορολογικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας, από την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης για αλλαγή δικαιούχου.

  2. Για την τεκμηρίωση της αξιοποίησης της γεωργικής εκμετάλλευσης υποβάλλεται θεωρημένο «Απογραφικό Δελτίο», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 της υπουργικής απόφασης 11308/16.11.2010, στο οποίο αποτυπώνεται η αξιοποίηση των μεγεθών της εκμετάλλευσης του νέου δικαιούχου στο έτος υποβολής της αίτησης τροποποίησης ή εφόσον δεν είναι δυνατό, το απογραφικό δελτίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα μεγέθη της εκμετάλλευσης του προηγούμενου έτους. Για την αξιοποίηση της γεωργικής εκμετάλλευσης του νέου δικαιούχου ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3 Κεφάλαιο Α΄ σημείο 3.2 της υπουργικής απόφασης 11308/16.11.2010. Τα αγροτεμάχια που θα περιληφθούν για τον υπολογισμό της έντασης εργασίας και της αξιοποίησης γεωργικής εκμετάλλευσης τόσο στην υφιστάμενη όσο και στη μελλοντική κατάσταση μπορεί να ανήκουν στον υποψήφιο νέο δικαιούχο ή να περιέλθουν στην κατοχή του με συμβολαιογραφική πράξη από τον παλαιό δικαιούχο (μεταβίβαση της εκμετάλλευσης από τον παλαιό δικαιούχο στο διάδοχο).

  3. Η τεκμηρίωση της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής γίνεται (βάσει του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού πίνακα) για όσες επενδύσεις δεν έχουν υλοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της υπουργικής απόφασης 11308/16.11.2010 και εφόσον απαιτούνται να υλοποιηθούν επενδύσεις.

  4. Για τον υπολογισμό της έντασης εργασίας (σε ΜΑΕ) λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης του δικαιούχου. Ο υπολογισμός των ΜΑΕ γίνεται με βάση το θεωρημένο «Απογραφικό Δελτίο».

  5. Στις περιπτώσεις θανάτου ή συνταξιοδότησης του δικαιούχου και εφόσον η ανάληψη του σχεδίου βελτίωσης γίνεται από τον/την σύζυγο ή τέκνο αυτού, δεν εξετάζονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Στις περιπτώσεις αυτές προσκομίζεται βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ ή αίτηση εγγραφής στον ΟΓΑ το αργότερο με την υποβολή αιτήματος πληρωμής, εκτός εάν ο/η σύζυγος ή το τέκνο του θανόντος είναι μικροεπαγγελματίας, μόνιμος κάτοικος δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος μέχρι 2.000 κατοίκων ή μικρών νησιών πληθυσμού μέχρι 3.100 κατοίκων.

 4. Για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α΄ του Παραρτήματος 3 της υπουργικής απόφασης 11308/16.11.2010.

 5. Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επιλεξιμότητας του νέου δικαιούχου σε συνδυασμό με τη γεωργική εκμετάλλευση, και της εκμετάλλευσης αυτού τα οποία προσκομίζονται με την αίτηση τροποποίησης,περιγράφονται στο Παράρτημα 11 της υπουργικής απόφασης 11308/16.11.2011 και πιο συγκεκριμένα στις παραγράφους 11.2 έως 11.11, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 6. Υποψήφιος νέος δικαιούχος δύναται να είναι μόνο ένα πρόσωπο. Σημειώνεται ότι δεν δύναται να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης για αλλαγή δικαιούχου αν ο υποψήφιος δικαιούχος είναι προσφάτως συσταθέν νομικό πρόσωπο ή υπό σύσταση νομικό πρόσωπο.

 7. Σε περίπτωση αλλαγής δικαιούχου, ο διάδοχος αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση μεταξύ του μεταβιβάζοντος και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η απόφαση έγκρισης.

 8. Υλοποιημένες δαπάνες οι οποίες τεκμηριώνονταιμε παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού δικαιούχου είναι επιλέξιμες και περιλαμβάνονται σε αιτήματα πληρωμής τα οποία υποβάλλονται από τον διάδοχο δικαιούχο, μετά από την τροποποίηση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.

 9. Οι συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί (εργολαβικά κ.λπ.) πρέπει να περιέλθουν στο όνομα του διάδοχου δικαιούχου. Επίσης οι άδειες (άδεια δόμησης, άδεια ανόρυξης γεώτρησης κ.λπ.) εργασιών οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί πρέπει να επανεκδοθούν στο όνομα του διαδόχου. Οι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά (π.χ. μισθωτήρια) με τα οποία τεκμηριώνεται η νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης πρέπει να επανεκδοθούν στο όνομα του διάδοχου δικαιούχου.

Διευκρινήσεις σχετικά με την ΥΑ 14015 (ΦΕΚ 1999/Β/2014) 3η τροποποίηση ΥΑ 11308 (ΦΕΚ 1999/Β/2014)

Σύμφωνα με το νέο άρθρο ορίζεται η διαδικασία αλλαγής δικαιούχου του εγκεκριμένου σχεδίου βελτίωσης (υπο προϋποθέσεις ). Επίσης, δεν απαιτείται πλέον η δήλωση αριθμού τραπεζικού λογαριασμού κατά το στάδιο της αποδοχής της ατομικής απόφασης έγκρισης.

Επισημαίνουμε ότι οι συγκεκριμένες διευκρυνήσεις αποτελούν περιληπτικό βοήθημα της τροποποίησης όπου περιγράφονται σε αδρές γραμμές οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει με το ΦΕΚ 1999/Β/2014. Σε καμάι περίπτωση το επόμενο κείμενο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγνωση των αποφάσεων. Επίσης, δεν αποτελεί κάπου είδους εγκύκλιο.

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 39: Νόμιμη λειτουργία γεωργικών εκμεταλλεύσεων

 1. Η γεωργική εκμετάλλευση λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην λήψη όλων των κατά περίπτωση απαιτούμενων γενικών και ειδικών αδειών ή/και δικαιολογητικών που αφορούν την νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης.

 2. Για την εφαρμογή της παρούσας:

  1. κοινή οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση κατά την έννοια του Παραρτήματος 3, λειτουργεί νόμιμα εφόσον οι κατά τον νόμο απαιτούμενες άδειες εκδίδονται στο όνομα ενός εκ των συζύγων.

  2. συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση κατά την έννοια του Παραρτήματος 3, λειτουργεί νόμιμα εφόσον οι κατά τον νόμο απαιτούμενες άδειες εκδίδονται τουλάχιστον στο όνομα του αρχηγού της.

 3. Ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας της γεωργικής εκμετάλλευσης του δικαιούχου πραγματοποιείται στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

Άρθρο 40: Δημοσίευση πληροφοριών για τους δικαιούχους ενισχύσεων που προέρχονται από το ΕΓΤΑΑ

Σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) αριθ. 259/2008 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2008, για τους δικαιούχους του καθεστώτος δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών (http//www.egrotikianaptixi.gr) οι ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Φυσικά πρόσωπα: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, δήμος μόνιμης κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας (εφόσον υπάρχει) και εγκριθείσα ή καταβληθείσα δημόσια δαπάνη.

 2. Νομικά πρόσωπα: Επωνυμία ή διακριτικός τίτλος, δήμος της έδρας του νομικού προσώπου, ταχυδρομικός κώδικας (εφόσον υπάρχει) και εγκριθείσα ή καταβληθείσα δημόσια δαπάνη.»

Άρθρο 41: Τελικές Διατάξεις

 1. Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο της Ειδικής Γραμματείας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ


 
Επιμέλεια: Ντίνας Θεόδωρος Master Information Systems (μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              2021_11_18 asfaleia
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS