Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A


Καθεστώτα ενισχύσεων του μέτρου 121 «εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007–2013

(ΚΥΑ 4985/21.06.2010 (ΦΕΚ 1026/Β/2010) [Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 121)])

Σημείωση: Με την ΚΥΑ 2970 ΦΕΚ 645/Β/2012 (2η τροποποίηση) έγιναν και οι εξής «συνολικές» αλλαγές που δεν έχουν αλλαχθεί στο κωδικοποιημένο κείμενο:

ΚΥΑ 2970 ΦΕΚ 645/Β/2012 (2η τροποποίηση)

Άρθρο 1

 1. Όπου στο κείμενο της κοινής απόφασης που τροποποιείται γίνεται αναφορά σε Περιφέρειες ή σε Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, νοούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας και οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας αντίστοιχα.

 2. Όπου στο κείμενο της κοινής απόφασης που τροποποιείται γίνεται αναφορά σε: «Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» της Χώρας νοούνται οι «Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής» των Περιφερειών της Χώρας. Ειδικά για τις περιφερειακές ενότητες Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου νοείται η «Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας» με έδρα τη Μυτιλήνη, για τις περιφερειακές ενότητες του Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου νοείται η «Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας» με έδρα τη Ρόδο και για την περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η «Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας» με έδρα την Κέρκυρα, αντίστοιχα.

 3. Όπου στο κείμενο της Κοινής απόφασης που τροποποιείται γίνεται αναφορά σε «Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών» της Χώρας νοούνται οι «Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων» των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας αντίστοιχα.

Άρθρο 4

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας η αριθ. 11302/16.11.2010 (ΦΕΚ 1993/Β΄/2010) υπουργική απόφαση παύει να ισχύει.

- Νομικό πλαίσιο

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α΄/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.2. Του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α΄/2000) περί «Άσκησης του επαγγέλματος γεωτεχνικού».

1.3. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

1.4. Του άρθρου 19 του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128/Α΄/84) περί «Τροποποίησης του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και άλλες διάταξες».

1.5. Του άρθρου 17 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.

1.6. Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση,έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα το άρθρο 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010).

1.7. Την με αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από 1−9−2002».

1.8. Την με αριθ. 282966/9−7−2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «΄Εγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά.

1.9. Την με αριθ. 130800/8−11−2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «΄Εγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007–2013», όπως ισχύει κάθε φορά.

1.10. Την με αριθ. 324005/9−9−2008 (ΦΕΚ 1886/Β΄/12−9−2008) κοινή υπουργική απόφαση αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ−Π, η οποία μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, και με την οποία της ανατίθενται επιπρόσθετες αρμοδιότητες εφαρμογής μέτρων του ΠΑΑ 2007−1013, όπως ισχύει κάθε φορά.

1.11. Την με αριθ. 8932/22−9−2008 (ΦΕΚ 2153/Β΄/16.10.2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και ΄Ελεγχου του ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

1.12. Την με αριθ. 9828/21−10−2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύει κάθε φορά περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία με το ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31−3−2010) μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής – ΠΑΑ ανταγωνιστικότητα.

1.13. Την με αριθ. 9830/22−10−2008 «Επιστολής Ενημέρωσης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το ΠΑΑ 2007−2013» της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013.

1.14. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221/2009) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων».

1.15. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213/2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο− μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας −Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

1.16. Την με αριθ. 37501/3−4−2009 μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των Μέτρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2007 – 2013 και της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονομικά Μέτρα» του Ε.Π.ΑΛ περιόδου 2000 – 2006 από το ΠΔΕ, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του.

1.17. Την με αριθ. 6809/ΔΙΟΕ232/9−2−2010 (ΦΕΚ 141/Β΄/12−2−2010) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κου Αρναουτάκη

2. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης:

2.1. Τον Καν (ΕΕ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής Γεωργικής Πολιτικής καθώς και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2.3. Τον Καν (ΕΕ) 1320/2006 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσο αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

2.4. Τον Καν (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

2.5. Την με αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 −2013», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ, αποφασίζουμε:

Για την εφαρμογή του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Άξονα 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη τους Ελλάδας 2007−2013» [εφεξής καλούμενο για λόγους συντομίας ΠΑΑ] της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, εγκρίνουμε τα ακόλουθα:

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:Σκοπός και καθεστώτα ενισχύσεων

Άρθρο 1: Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την αποτελεσματική διαχείριση, εφαρμογή και παρακολούθηση των καθεστώτων ενίσχυσης του άρθρου 2 της παρούσας για την στήριξη των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύ σεις στο πλαίσιο του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Άξονα 1 «Βελτίωση της

Άρθρο 2: Καθεστώτα ενισχύσεων

Για τη στήριξη των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθιερώνονται τα ακόλουθα καθεστώτα ενισχύσεων:

 1. Καθεστώς ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι στόχοι, οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης, καθώς και η διαδικασία εφαρμογής καθορίζονται στο Κεφάλαιο Β της παρούσας.

 2. Καθεστώς ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού κόστους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Μικρά Σχέδια Βελτίωσης). Οι στόχοι, οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης, καθώς και η διαδικασία εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων εφαρμογής έχουν ήδη καθοριστεί με την με αριθ. πρωτ. 17442/21−11−2008 (ΦΕΚ 2496/Β΄/2008) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία τροποποιείται στο κεφάλαιο Γ΄ της παρούσας.

 3. Καθεστώς ενίσχυσης για την πληρωμή υποχρεώσε ων της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου από την εφαρμογή του Μέτρου 1.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006», που εντάσσονται στην Δ΄ Προγραμματική Περίοδο ως α) ανειλημμένες υποχρεώσεις και β) «Νέα ΄Εργα» [εφεξής καθεστώς ανειλημμένων υποχρεώσεων], με τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται στο κεφάλαιο Δ΄ της παρούσας.

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ B:Καθεστώς Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Άρθρο 3: Πεδίο Εφαρμογής

 1. Το καθεστώς ενίσχυσης εφαρμόζεται σε όλη τη Ελληνική Επικράτεια παρέχοντας στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της επόμενης παραγράφου.

 2. Το καθεστώς ενίσχυσης δεν εφαρμόζεται:

  1. στις περιπτώσεις που οι προτεινόμενες επενδύσεις έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στο πλαίσιο των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς [ΚΟΑ] λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο ΠΑΑ,

  2. σε δραστηριότητες που αφορούν την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος I που προβλέπεται στο άρθρο 32 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση,

  3. μέχρι το τέλος του 2010, στους καπνοκαλλιεργητές δικαιούχους του Μέτρου 3 «Διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων» του προγράμματος δράσεων μετατροπής της καπνοκαλλιέργειας δυνάμει του Καν (ΕΚ) 2182/2002 του Συμβουλίου, και

  4. στους τευτλοπαραγωγούς των περιοχών που τροφοδοτούσαν τα εργοστάσια της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στη Λάρισα και Ξάνθη δικαιούχους της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης δυνάμει του του Καν. (ΕΚ) 320/2006, άρθρο 3 όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 4: Στόχος

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κυρίως μέσω της στήριξης επενδύσεων:

  1. για τη μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,

  2. για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων,

  3. για την προστασία της δημόσιας υγείας,

  4. για την προστασία του εδάφους, τη βελτίωση της ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης των υδάτων και της άμβλυνσης των κλιματικών αλλαγών,

  5. για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και οξειδίου του αζώτου,

  6. για την ασφάλεια στον χώρο της εργασίας,

  7. για την υιοθέτηση καινοτομιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών [ΤΠΕ],

  8. για τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων,

  9. για τη βελτίωση της εφαρμογής και παρακολούθησης της πολλαπλής συμμόρφωσης όπως απορρέει ως απαίτηση από τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά,

  10. για τη βελτίωση της διαχειριστικής και επιχειρησιακής ικανότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης,

  11. για τη βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης,

Η βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω με αποφάσεις λεπτομερειών εφαρμογής.

Άρθρο 5: Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης ισχύουν οι ακόλουθοι εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

 1. Αίτηση ενίσχυσης: Η αίτηση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου μετά την έγκρισή της από τις αρμόδιες Υπηρεσίες να υπαχθεί στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης. Στην αίτηση συμπεριλαμβάνεται και ο φάκελος υποψηφιότητας.

 2. Αίτηση πληρωμής: Η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος προκειμένου, μετά από σχετικό έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, να του καταβληθεί η αναλογούσα δημόσια οικονομική ενίσχυση. Η αίτηση συμπεριλαμβάνει και τον φάκελο πληρωμής.

 3. Ανάκτηση: Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

 4. Ατομική απόφαση έγκρισης πράξης: απόφαση αρμοδίου Οργάνου την οποία πρέπει να αποδεχτεί ο δικαιούχος υπογράφοντάς την, προκειμένου να μπορεί να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σ’ αυτήν.

 5. Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

 6. Γεωργικό προϊόν νοείται:

  1. τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι που προβλέπεται στο άρθρο 32 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, εκτός των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 104/2000 του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά,

  2. τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 4502, 4503 και 4504 (προϊόντα από φελλό).

 7. Δικαιούχος: Το φυσικό πρόσωπο (άτομο) ή το νομικό πρόσωπο (φορέας) που εντάσσεται στο παρών καθεστώς ενισχύσεων του ΠΑΑ 2007 – 2013, λαμβάνει δημόσια οικονομική ενίσχυση (δημόσια δαπάνη) για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της γεωργικής του εκ− μετάλλευσης, και δεσμεύεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του καθεστώτος.

 8. ΄Εδρα νομικού προσώπου: Η έδρα του νομικού προσώπου είναι έννοια αντίστοιχη με την κατοικία των φυσικών προσώπων. Η έδρα του νομικού προσώπου καθορίζεται υποχρεωτικά από τη συστατική πράξη ή το καταστατικό, αν δεν ορίζεται τότε το νομικό πρόσωπο έχει έδρα τον τόπο όπου λειτουργεί η διοίκησή του.

 9. Ειδικές περιοχές:Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και οι περιοχές Natura 2000 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 10. Ενδιαφερόμενος: Οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ενδιαφέρεται να υποβάλλει ή υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στο παρόν καθεστώς.

 11. Επιλέξιμη δαπάνη: Η δαπάνη που δύνανται να ενισχυθεί στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης του ΠΑΑ 2007 − 2013.

 12. Κανονική περιοχή: Οι περιοχές της Επικράτειας που δεν είναι «ειδικές

 13. Μετακινούμενος κτηνοτρόφος: Κτηνοτρόφος ο οποίος ανεξαρτήτως τόπου μόνιμης κατοικίας μετακινείται σε βοσκότοπο ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών για διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών με το ποίμνιό του, το οποίο πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 5 ζωικές μονάδες.

 14. Μεταποίηση γεωργικού προϊόντος: Κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμ/σης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.

 15. Μικρό νησί Αιγαίου Πελάγους: Τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους που ορίζονται ως «μικρά» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον «Καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003» όπως ισχύουν κάθε φορά.

 16. Νέος Γεωργός: Γεωργός ενταγμένος στο Μέτρο 112 του ΠΑΑ που δεν έχει συμπληρώσει πενταετία από την ημερομηνία της α΄ εγκατάστασής του.

 17. Σχέδιο βελτίωσης: Το επενδυτικό σχέδιο που εκπονείται στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης της παρούσας.

 18. Τόπος μόνιμης κατοικίας: Μόνιμη κατοικία νοείται ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης του ατόμου και ο οποίος μπορεί να συμπίπτει με τον τόπο όπου ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί δύνανται να συμπληρώνονται περαιτέρω με αποφάσεις λεπτομερειών εφαρμογής.

- ΜΕΡΟΣ 1ο: Κριτήρια Επιλογής Δικαιούχων − Παρεχόμενη Ενίσχυση

Άρθρο 6: Δικαιούχοι

Tροποποίητική Εγκύκλιος 4 18741/22-9-14

έχοντας υπόψη, την παράγραφο 3.17 του παραρτήματος 3 - Κεφάλαιο Β της ΥΑ 11308/2010 (ΦΕΚ Β' 1964/2010), όπως ισχύει κάθε φορά, όπου μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι η γεωργική εκμετάλλευση είναι επιλέξιμη αν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

(Τροποποιητική Εγκύκλιος 4 18741-22.09.2014)

 1. Δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον:

  1. είναι νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης όπως οι έννοιες ορίζονται στις αποφάσεις λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος,

  2. κατά περίπτωση προσώπου και γεωργικής εκμετάλλευσης πληρούν τα κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στις αποφάσεις λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος,

  3. υποβάλλουν, στον τόπο και χρόνο που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αίτηση ενίσχυσης η οποία εγκρίνεται με τις διαδικασίες που ορίζονται στο 2ο μέρος της παρούσας: «Επιλογή και ΄Εγκριση Πράξεων»,

  4. αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις της πράξης ένταξης (ατομική απόφασης έγκρισης πράξης) στο καθεστώς ενίσχυσης,

  5. στο πλαίσιο εγκεκριμένου επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης υλοποιούν επενδύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 7 και 8 της παρούσας,

  6. υποβάλουν αίτηση πληρωμής προκειμένου να πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του εγκεκριμένου επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο 3ο μέρος της παρούσας: «Παρακολούθηση Πράξεων – Καταβολή της αντιστοιχούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης», και

  7. αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 της παρούσας.

 1. Δεν παρέχεται καμία στήριξη, ακόμα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι αιτούνται την χρηματοδότηση δαπανών που έχουν ήδη συγχρηματοδοτηθεί από ίδιο ή άλλο συγχρηματοδοτούμενο καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄/23−12−2004) «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» όπως ισχύει κάθε φορά.

  2. σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία εκ προθέσεως προκειμένου να ενταχθούν στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης.

  3. σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη στο καθεστώς, με στόχο να αποκομίσουν οφέλη αντίθετα με τους στόχους του καθεστώτος ενίσχυσης.

  4. σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι την ημερομηνία υποβολής αίτησης ενίσχυσης δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της γεωργικής τους εκμετάλλευσης στα πλαίσια του Μέτρου 1.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» και των αντιστοίχων Μέτρων των ΠΕΠ, του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2006 – 2013, και του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄/23−12−2004) «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» όπως ισχύει κάθε φορά,

  5. σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί σε ίδιο ή άλλο καθεστώς ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου των καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 3299/2004(ΦΕΚ 261/Α΄/23−12−2004) «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» όπως ισχύει κάθε φορά, για την ταυτόχρονη υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου ίδιου ή ανάλογου με το υποβαλλόμενο στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων.

  6. σε δικαιούχους του Μέτρου 1.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» και των αντιστοίχων Μέτρων των ΠΕΠ, του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2006 – 2013 και του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄/23−12−2004) «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» όπως ισχύει κάθε φορά στους οποίους επιβλήθηκε δημοσιονομική διόρθωση (επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων), εξαιρουμένων των περιπτώσεων οικιοθελούς αποχώρησης.

Άρθρο 7: Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των επενδύσεων

 1. Ενισχύονται οι δαπάνες του άρθρου 8 οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Προβλέπονται σε επιλέξιμο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης μέσω του οποίου βελτιώνονται οι συνολικές επιδόσεις της εκμετάλλευσης, όπως η βελτίωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 4,

 2. Τεκμηριώνεται η σκοπιμότητά τους,

 3. Αφορούν αποκλειστικά την προς ενίσχυση εκμετάλλευση και ως εκ τούτου:

  1. προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης, και

  2. έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης

 4. Συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται σε αυτές,

 5. Συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται σε αυτές,

 6. ΄Εχουν ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης,

 7. Το επόμενο εδάφιο αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 5719 1η τροποποίηση 4985 (ΦΕΚ 1145-Β-2012)

  Συμπεριλαμβάνονται στην ατομική απόφαση ένταξης του δικαιούχου στο μέτρο. Με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου και εφόσον αυτός κριθεί δικαιούχος, οι δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται στην ατομική απόφαση ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  Υλοποιούνται μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των Γνωμοδοτικών Επιτροπών των άρθρων 18 και 20 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19, παράγραφος 5, εδάφιο β΄, με εξαίρεση τις γενικές δαπάνες οι οποίες δύνανται να υλοποιούνται μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 1. Δεν ενισχύονται οι δαπάνες του άρθρου 8 ακόμα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Όταν πρόκειται για δαπάνη απλής αντικατάστασης.

 2. Όταν η δαπάνη έχει ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή της στο πλαίσιο των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς [ΚΟΑ].

 3. Όταν από την υλοποίηση της δαπάνης προβλέπεται αύξηση της παραγωγής προϊόντων που αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης στην αγορά ή υπέρβαση τυχόν περιορισμών παραγωγής στο πλαίσιο των ΚΟΑ.

 4. Όταν η δαπάνη δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους εγκρίθηκε.

 5. Όταν η δαπάνη δεν μπορεί να ελεγχθεί ή/και επαληθευτεί (πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της δαπάνης).

 1. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών εξειδικεύονται περαιτέρω με απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής. Με ίδια ή όμοια απόφαση ορίζονται τα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης της παραγράφου 1 που δύνανται να ενισχυθούν από το παρόν καθεστώς ενισχύσεων.

Άρθρο 8: Επιλέξιμες δαπάνες

 1. Οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες αφορούν:

 1. δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών,

 2. δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών,

 3. δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος,

 4. δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών,

 5. δαπάνες εγγείων βελτιώσεων,

 6. δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο εδάφιο η΄ της παραγράφου 2,

 7. δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκίνητου,

 8. γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω, όπως αμοιβές συντακτών αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής, αρχιτεκτόνων, μηχανικών κλπ, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ. Οι γενικές δαπάνες ενισχύονται μόνο εφόσον εγκριθεί η αίτηση ενίσχυσης.

 1. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

 1. δαπάνες που δεν χαρακτηρίζονται «γεωργικές»

 2. δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, όπως δαπάνες για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης, δαπάνες συντήρησης, αγοράς εφοδίων κλπ,

 3. δαπάνες αγοράς γεωργικών κτιρίων και κατασκευών,

 4. δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών,

 5. δαπάνες αγοράς οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και προϊόντων,

 6. δαπάνες αγοράς ζωικού κεφαλαίου,

 7. δαπάνες αγοράς ετήσιων φυτών και φύτευσής τους,

 8. δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών, των οποίων η εγκατάσταση γίνεται με την χρήση σπόρου,

 9. δαπάνες αγοράς γης,

 10. δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων παραγωγής,

 11. δαπάνες συμβολαιογραφικών εξόδων που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και πάσης φύσεως φόρων και δημοσιονομικών επιβαρύνσεων,

 12. δαπάνες ΦΠΑ.

 1. Οι επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω με αποφάσεις λεπτομερειών εφαρμογής.

Άρθρο 9: Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Μέτρου 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 − 2013, μη συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος ενίσχυσης του κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας (ανειλημμένες υποχρεώσεις), ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ενίσχυσης, ανέρχεται ανά γεωργική εκμετάλλευση έως τα 500.000 ευρώ.

Τυχόν περιορισμοί και διαφοροποιήσεις στο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 13 ή με απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής.

Άρθρο 10: Παρεχόμενη ενίσχυση και ποσοστά

 1. Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο έως και σε τρεις δόσεις απολογιστικά με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες μετά την παραλαβή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 3ο μέρος της παρούσας και τα ακόλουθα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης:

  Πίνακας ποσοστών ενίσχυσης ανα κατηγορία και περιοχή

 2. Η πράγραφος διαγράφηκε με την ΚΥΑ 2176 3η τροποποίηση 4985 (ΦΕΚ 250-Β-2014)

  Τα ποσοστά ενίσχυσης της παραγράφου 1 είναι τα ανώτατα που μπορούν να χορηγηθούν και η τελική εξειδίκευσή τους θα γίνεται με απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 13.

 3. Ειδικά για πράξεις που αφορούν τύπους ενεργειών που εντάσσονται στα πλαίσια των προτεραιοτήτων του άρθρου 1, παράγραφος 3, σημεία 1 και 2 του Καν. 74/2009 του Συμβουλίου είναι δυνατή η αύξηση των ποσοστών ενίσχυσης του πίνακα της παραγράφου 1 κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

Άρθρο 11: Χορήγηση προκαταβολής

 1. Η επόμενη παράγραφος αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 5719 1η τροποποίηση 4985 (ΦΕΚ 1145-Β-2012)

  Μετά την έκδοση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης του άρθρου 21 είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

  Μετά την έκδοση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης του άρθρου 21 είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει :

  1. το 50% της ενίσχυσης για τις ατομικές αποφάσεις έγκρισης πράξης που θα ληφθούν εντός του έτους 2010,

  2. το 20% της ενίσχυσης για τις ατομικές αποφάσεις έγκρισης πράξης που θα ληφθούν τα επόμενα έτη.

 2. Για την χορήγηση προκαταβολής προσκομίζεται εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 110% της αιτούμενης προκαταβολής. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπέρ του Οργανισμού Πληρωμών του άρθρου 12, είναι αορίστου χρόνου και επιστρέφονται μετά την λήξη του λόγου για τον οποίο εκδόθηκαν στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που τις εξέδωσε.

 3. Η πράγραφος διαγράφηκε με την ΚΥΑ 2176 3η τροποποίηση 4985 (ΦΕΚ 250-Β-2014)

  Με αποφάσεις λεπτομερειών εφαρμογής καθορίζονται οι διαδικασίες υποβολής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων προκαταβολών, καθώς και οι διαδικασίες και τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση, φύλαξη και επιστροφή των εγγυητικών επιστολών.

Άρθρο 12: Αρμόδιοι Φορείς για την Διαχείριση, Εφαρμογή και Παρακολούθηση

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 [ΕΥΔ ΠΑΑ] ως φορέας διαχείρισης.

 2. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, πρώην Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ως φορέας εφαρμογής με τις αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται στην αριθ. 9828/21−10−2008 (ΦΕΚ 2226/Β΄/30) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί«εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ», όπως ισχύει κάθε φορά.

 3. Οι Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών και οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, με τις αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας και σε αντίστοιχες αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων.

 4. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων [ΟΠΕΚΕΠΕ] ως Οργανισμός Πληρωμών.

- ΜΕΡΟΣ 2ο: Επιλογή και έγκριση πράξεων

Άρθρο 13: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 1. Για την υλοποίηση του καθεστώτος, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα μεριμνά για την έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της οποίας το περιεχόμενο είναι συμβατό με τα προβλεπόμενα από τους μηχανισμούς εφαρμογής της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου [ΣΔΕ] του ΠΑΑ.

 2. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύναται να εξειδικεύεται και να απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων δικαιούχων ανάλογα με την ιδιότητά τους (πχ νέοι γεωργοί) ή/και την/το κατεύθυνση/προϊόν παραγωγής της γεωργικής τους εκμετάλλευσης (πχ φυτική/ζωική παραγωγή, κλπ), ή/και σε υποψηφίους δικαιούχους για τους οποίους προβλέπεται σχετική δράση στο ΠΑΑ κλπ, δεσμεύοντας αντίστοιχα τα απαιτούμενα ποσά δημόσιας δαπάνης στο πλαίσιο του καθορισμένου ορίου πιστώσεων της παρούσας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και τους χρηματοδοτικούς πίνακες αυτού, όπως ισχύουν κάθε φορά. Επιπλέον οι κατανομές και ποσοστώσεις των ανωτέρω δύναται να διαφοροποιούνται μεταξύ και εντός των Περιφερειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ ή/και ανάλογα των αναγκών και διαρθρωτικών προβλημάτων που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Τα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης θα καθορίζονται στη σχετική πρόσκληση και δεν θα υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στα άρθρα 9 και 10 της παρούσας.

 3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ.

 4. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κοινοποιείται:

  α) στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών,

  β) στις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών και

  γ) στους Νομάρχες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και

  δ) στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.

 5. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κοινοποιείται:

  α) στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών,

  β) στις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών και

  γ) στους Νομάρχες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και

  δ) στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.

 6. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας αναλαμβάνουν την υποχρέωση κοινοποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και σε λοιπούς φορείς της περιοχής ευθύνης τους που μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων χωρίς διακρίσεις.

 7. Οι πιο πάνω ενέργειες καταγράφονται λεπτομερώς από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα.

Άρθρο 14: Πληροφόρηση – Δημοσιοποίηση

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ και τις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της Χώρας αναλαμβάνει την υποχρέωση Δημοσιοποίησης και Πληροφόρησης (π.χ. οργάνωση ανοικτών ημερίδων, οργάνωση γραφείων υποστήριξης,κλπ) για τους όρους και προϋποθέσεις ενίσχυσης των ενδιαφερομένων και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Καν (Ε.Ε.) αριθ. 1974/2006 και τον Καν.(ΕΚ) αριθ. 259/2008 όπως ισχύουν κάθε φορά.

 2. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα τηρεί αρχείο των ενεργειών δημοσιοποίησης και πληροφόρησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 15: Υποβολή αίτησης ενίσχυσης

 1. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης θα πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένη αίτηση ενίσχυσης (φάκελος υποψηφιότητας) στον τόπο και χρόνο που προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 2. Οι προδιαγραφές, τα περιεχόμενα (απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ) και ο τρόπος παρουσίασης και υποβολής της αίτησης ενίσχυσης καθορίζονται με αποφάσεις λεπτομερειών εφαρμογής.

 3. Η αίτηση ενίσχυσης συντάσσεται και υπογράφεται:

  α) από γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Σε ειδικέςπεριπτώσεις επενδύσεων η αίτηση ενίσχυσης δύναται να συντάσσεται και να υπογράφεται ή να συνυπογράφεται κατά περίπτωση από τακτικά μέλη των λοιπών κλάδων του ΓΕΩΤΕΕ, και

  β) από τεχνολόγους γεωπονίας για αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού έως και 150.000 ευρώ.

  Με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των συντακτών των αιτήσεων ενίσχυσης. Με όμοια ή ίδια απόφαση ορίζονται και οι «ειδικές περιπτώσεις» που αναφέρονται στην παράγραφο 3, εδάφιο α΄.

 4. Οι αιτήσεις ενίσχυσης, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13, υποβάλλονται στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της μόνιμης κατοικίας / έδρας του ενδιαφερόμενου.

 5. Οι αιτήσεις ενίσχυσης, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13, με ευθύνη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, διαβιβάζονται στην Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

 6. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές, οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων χορηγούν σχετική βεβαίωση ή/και θεωρούν τον «Συγκριτικό Πίνακα Προδιαγραφών» με τα συνημμένα αρχιτεκτονικά σχέδια. Με απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου.

Άρθρο 16: Αξιολόγηση αιτήσεων ενίσχυσης

 1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Γεωργικής Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών με την υποστήριξη των Ομάδων ΄Εργου Αξιολόγησης του άρθρου 17 και των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του άρθρου 18.

 2. Η Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης παρέχει κάθε απαιτούμενη υποστήριξη για την διευκόλυνση του έργου της διαδικασίας αξιολόγησης – γνωμοδότησης των αιτήσεων ενίσχυσης.

 3. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική, συντελείται με την συμπλήρωση τυποποιημένου «Δελτίου Αξιολόγησης – Εισηγητικής ΄Εκθεσης» και τυποποιημένου «Δελτίου Γνωμοδότησης» και ολοκληρώνεται με την κατάταξη των αιτήσεων ενίσχυσης σε παραδεκτές και μη παραδεκτές.

 4. Ως συγκριτική αξιολόγηση νοείται η αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί στην ίδια περίοδο και η σύνταξη «Πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης». Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω διοικητικών ελέγχων που καλύπτουν όλα τα στοιχεία που είναι δυνατό και ενδεδειγμένο να ελεγχθούν διοικητικά. Ο πίνακας περιλαμβάνει κατάσταση με όλες τις παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και κατάσταση με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης επίσης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

 5. Ως παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης νοούνται οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλογής, ενώ ως μη παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης νοούνται οι αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής.

 6. Η ένταξη των αιτήσεων ενίσχυσης στο καθεστώς γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στην κατάσταση των παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυσης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 19 και 20 μέχρι εξάντλησης της προβλεπόμενης πίστωσης και τις τυχόν αυξήσεις συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων που προκύπτουν από ανακλήσεις ατομικών αποφάσεων έγκρισης πράξης (απεντάξεις).

 7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το σύνολο ή μέρος των διαδικασιών του παρόντος άρθρου δύναται να γίνεται με ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα. Στην περίπτωση αυτή, με ίδια ή όμοια απόφαση τροποποιούνται ανάλογα οι διαδικασίες των άρθρων 17, 18, 19 και 20 που ακολουθούν.

Άρθρο 17: Ομάδα ΄Εργου Αξιολόγησης

 1. Με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κάθε Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της Χώρας συστήνονται μία ή περισσότερες ομάδες έργου αξιολόγησης και ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύνθεση, τη λειτουργία και το έργο τους. Η συγκρότηση της ομάδας έργου αξιολόγησης γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση της οικείας Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης.

 2. Στις ομάδες έργου αξιολόγησης συμμετέχουν ως αξιολογητές γεωτεχνικοί υπάλληλοι του ΥπΑΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των Ειδικών Υπηρεσιών, ή/και των Δ/νσεων Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, ή/και των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Στις ομάδες έργου αξιολόγησης δύνανται να συμμετέχουν και γεωτεχνικοί του Ιδιωτικού Τομέα. Οι αξιολογητές επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 3. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Μέτρου δύναται να χρησιμοποιηθεί εξωτερικός αξιολογητής, ο οποίος θα επιλεγεί από το ΥπΑΑΤ ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 4. Το έργο της ομάδας έργου αξιολόγησης, το οποίο δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω στην απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της παραγράφου 1 πιο πάνω, αφορά κυρίως στην αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης, μέσω της συμπλήρωσης των «Δελτίων Αξιολόγησης – Εισηγητικών Εκθέσεων», και στην διαβίβασή τους στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 18.

Άρθρο 18: Γνωμοδοτική Επιτροπή

 1. Με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κάθε Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της Χώρας συστήνονται μία ή περισσότερες Γνωμοδοτικές Επιτροπές και ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύνθεση, τη λειτουργία και το έργο τους. Η συγκρότηση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

 2. Κάθε Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη με δικαίωμα ψήφου, μέλη που συμμετέχουν συμβουλευτικά χωρίς δικαίωμα ψήφου, εισηγητές και γραμματεία.

 3. Σε κάθε Γνωμοδοτική Επιτροπή τα μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι τρία και ορίζονται ως ακολούθως:

  α) από έναν υπάλληλο του ΥπΑΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των Ειδικών Υπηρεσιών,

  β) από έναν υπάλληλο της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, και

  γ) από έναν υπάλληλο των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπάγονται διοικητικά στην οικεία Περιφέρεια.

  Για κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου ορίζονται αντίστοιχα αναπληρωτές.

 4. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών δύνανται να παρίστανται ως συμβουλευτικά μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ, των αγροτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους.

 5. Το έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αφορά κυρίως στα εξής:

  α) τον έλεγχο της τήρησης των κριτηρίων επιλογής και της διαδικασίας αξιολόγησης,

  β) την επικύρωση ή τροποποίηση των «Δελτίων Αξιολόγησης – Εισηγητικών Εκθέσεων» μέσω της συμπλήρωσης αντίστοιχων «Δελτίων Γνωμοδότη−σης»,

  γ) την σύνταξη, με βάση τα Δελτία Γνωμοδότησης, «Πρακτικού» το οποίο πέρα των άλλων περιλαμβάνει και τον «Πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης» με τις καταστάσεις των παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυσης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, και

  δ) την διαβίβαση στην οικεία Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης του πρακτικού του σημείου γ΄ ανωτέρω και των αιτήσεων ενίσχυσης συμπεριλαμβανομένων των Δελτίων Αξιολόγησης – Εισηγητικών Εκθέσεων και των Δελτίων Γνωμοδότησης.

 6. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 16, παράγραφος 7, δεν ισχύει ο περιορισμός της παραγράφου 3 ως προς την υπηρεσιακή ιδιότητα των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Άρθρο 19: ΄Εγκριση Επενδυτικών Σχεδίων

 1. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του προηγούμενου άρθρου, η Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ− Ανταγωνιστικότητα το πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 18 μαζί με τις αιτήσεις ενίσχυσης συμπεριλαμβανομένων των Δελτίων Αξιολόγησης– Εισηγητικών Εκθέσεων και των αντίστοιχων Δελτίων Γνωμοδότησης.

 2. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα μετά την παραλαβή των αιτήσεων ενίσχυσης προβαίνει στα προβλεπόμενα από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου [ΣΔΕ].

 3. Εν συνεχεία, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

 4. Κατατάσσει τους ενδιαφερόμενους στις ακόλουθες κατηγορίες:

  α) Εν δυνάμει δικαιούχοι: Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι οι καταταγέντες πρώτοι στην κατάσταση των παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυσης του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής οι οποίοι εντάσσονται ανάλογα με τα καθορισμένο όριο πιστώσεων, όπως αυτό καθορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

  β) Επιλαχόντες: Επιλαχόντες είναι οι επόμενοι κατατασσόμενοι στην κατάσταση των παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυσης του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής οι οποίοι όμως δεν εντάσσονται λόγω εξαντλήσεως του καθορισμένου ορίου πιστώσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

  γ) Απορριπτόμενοι: Απορριπτόμενοι είναι οι κατατασσόμενοι στην κατάσταση των μη παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυσης του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

 5. Διαβιβάζει σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή τις καταστάσεις των κατηγοριών «εν δυνάμει», «επιλαχόντες» και «απορριπτόμενοι»:

  α) στις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της Χώρας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, οι οποίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση δημοσιοποίησής τους με ανάρτηση για τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, στους πίνακες ανακοινώσεών τους καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. ανάρτηση σε διαδικτυακό τόπο, κλπ), και

  β) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση δημοσιοποίησής τους στον διαδικτυακό τόπο του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης.

  Στη δημοσιοποίηση των καταστάσεων της κατηγορίας των «εν δυνάμει» αναφέρεται ρητά ότι: «Οι δημοσιοποιούμενες καταστάσεις δεν αποτελούν ανάληψη δέσμευσης εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι της έκδοσης της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης και την αποδοχή της από τους δικαιούχους».

 6. Ενημερώνει εγγράφως, με αποδεικτικό παραλαβής, τους υποψηφίους των κατηγοριών «επιλαχόντες» και «απορριπτόμενοι» για το δικαίωμα υποβολής προσφυγής στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής ενημέρωσης.

  Η ενημέρωση περιλαμβάνει κάθε πληροφορία απαραίτητη για την υποβολή προσφυγής και οπωσδήποτε τους λόγους διαφοροποίησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής από την αίτηση ενίσχυσης του ενδιαφερομένου καθώς και την βαθμολογία του.

 7. Αποστέλλει στους υποψηφίους της κατηγορίας «εν δυνάμει δικαιούχοι», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21, τις ατομικές αποφάσεις έγκρισης πράξης, συνοδευόμενες από δήλωση αποδοχής του επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο 20: Προσφυγές

 1. Η εξέταση των προσφυγών γίνεται με ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα. Για το σκοπό αυτό συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μία ή περισσότερες Δευτεροβάθμιες Γνωμοδοτικές Επιτροπές. Με ίδια ή όμοια απόφαση ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύνθεση, τη λειτουργία και το έργο τους.

 2. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα, μετά την παραλαβή του πρακτικού της Δευτεροβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής μαζί με τα Δελτία δευτεροβάθμιας Αξιολόγησης και Γνωμοδότησης προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

  α) Κατατάσσει, κατ’ αναλογία του άρθρου 19, παράγραφος 4, τους προσφεύγοντες στο πόρισμα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 18, στις τελικές κατηγορίες των «εν δυνάμει δικαιούχων», «επιλαχόντων» και «απορριπτόμενων».

  β) Διαβιβάζει, κατ’ αναλογία του άρθρου 19, παράγραφος 5, τις τελικές καταστάσεις των κατηγοριών «εν δυνάμει», «επιλαχόντες» και «απορριπτόμενοι» στις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της Χώρας, στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες δημοσιοποίησής τους.

  γ) Αποστέλλει στους υποψηφίους της κατηγορίας «εν δυνάμει δικαιούχοι», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21, τις ατομικές αποφάσεις έγκρισης πράξης, συνοδευόμενες από δήλωση αποδοχής του επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο 21: Ατομικές Αποφάσεις ΄Εγκρισης Πράξης – Συμβάσεις

 1. Οι ατομικές αποφάσεις έγκρισης πράξης των άρθρων 19 και 20 εκδίδονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με το πόρισμα της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου [ΣΔΕ], με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο τύπος και το περιεχόμενο των ατομι− κών αποφάσεων έγκρισης πράξης θα είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην αριθμ. πρωτ. 4130/15−5−2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά.

 2. Οι υποψήφιοι, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν υποβάλλουν στον τόπο και στο χρόνο που ορίζονται στην ατομική απόφαση έγκρισης πράξης τα εξής:

  α) δήλωση αποδοχής του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης,

  β) τυχόν δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στην απόφαση έγκρισης του δικαιούχου.

  Η μη συμμόρφωση προς τους παραπάνω όρους επιφέρει την ανάκληση της απόφασης έγκρισης πράξης του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενισχύσεων.

 3. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα μετά την υποβολή των δηλώσεων αποδοχής από τους δικαιούχους προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες με βάση το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ, όπως ισχύει κάθε φορά.

- ΜΕΡΟΣ 3ο: Παρακουλούθηση πράξεων − καταβολή της αντιστοιχούσας Δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης

(Παραλαβές - Πληρωμές Σχεδίων Βελτίωσης)
Άρθρο 22: Αίτηση Πληρωμής
 1. Για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης της γεωργικής εκμετάλλευσης του δικαιούχου συμπληρώνεται τυποποιημένη αίτηση πληρωμής.

 2. Οι προδιαγραφές, το περιεχόμενο (απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ) και ο τρόπος παρουσίασης και υποβολής της αίτησης πληρωμής καθορίζονται με αποφάσεις λεπτομερειών εφαρμογής.

 3. Κατ’ αντιστοιχία του άρθρου 15, παράγραφος 3, η αίτηση πληρωμής συντάσσεται και υπογράφεται:

  α) από γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Σε ειδικές περιπτώσεις επενδύσεων η αίτηση πληρωμής δύναται να συντάσσεται και να υπογράφεται ή να συνυπογράφεται κατά περίπτωση από τακτικά μέλη των λοιπών κλάδων του ΓΕΩΤΕΕ, και

  β) από τεχνολόγους γεωπονίας για αιτήσεις πληρωμής συνολικού προϋπολογισμού ανά ατομική απόφαση έγκρισης πράξης έως και 150.000 ευρώ.

 4. Οι αιτήσεις πληρωμής υποβάλλονται στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της μόνιμης κατοικίας / έδρας του δικαιούχου, εκτός αν διαφορετικά προσδιορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 24, παράγραφος 8.

 5. Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής διέπεται από τους περιορισμούς και όρους του άρθρου 23 ενώ ο υπολογισμός της αντιστοιχούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης από εκείνους του άρθρου 26.

Άρθρο 23: Περιορισμοί και όροι υποβολής Αιτημάτων Πληρωμής

 1. Αντικαθίσταται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 23 με την ΚΥΑ 26610 4η τροποποίηση ΚΥΑ 4985 (ΦΕΚ 3554/Α/2014) ως εξής:

  Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο:

  1. Tο αργότερο μέχρι και τις 30.06.2015, για όσες ατομικές αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 30.09.2014.

  2. Mέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στην ατομική απόφαση έγκρισης, για όσες ατομικές αποφάσεις έγκρισης εκδοθούν από την 1.10.2014 και έπειτα.

   Μη τήρηση του ανωτέρω όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης

  3. Δεν χορηγείται παράταση στις ανωτέρω προθεσμίες υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής

  Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από τον δικαιούχο το αργότερο εντός δώδεκα μηνών (12) από την ημερομηνία της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης και αντιστοιχεί κατ' ελάχιστον στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης (νομική δέσμευση) του επενδυτικού σχεδίου. Μη τήρηση του παραπάνω όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.

  Tροποποίηση Εγκύκλιος 3 10520/22-5-14

  Σε συνέχεια της τροποποίησης της ΚΥΑ 4985/21.06.2010 (ΦΕΚ 1026/Β/2010) ΚΥΑ και ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αυτής, με την οποία αυξήθηκε από τους 12 στους 18 μήνες το διάστημα κατά το οποίο ο κάθε δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει το πρώτο αίτημα πληρωμής, διευκρινίζονται τα εξής:

  1) Η τροποποίηση αυτή καλύπτει όλους τους δικαιούχους ανεξάρτητα από την ημερομηνία έγκρισής τους.

 2. Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή, το ποσό της δημόσιας δαπάνης της πρώτης αίτησης πληρωμής θα πρέπει να ανέλθει σε ποσό αντίστοιχο του ύψους της προκαταβολής με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της παραγράφου 1.

 3. Αντικαθίσταται η τρίτη παράγραφος του άρθρου 23 με την ΚΥΑ 26610 4η τροποποίηση ΚΥΑ 4985 (ΦΕΚ 3554/Α/2014) ως εξής:

  Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στην Ατομική Απόφαση Έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, επιλέξιμες δαπάνες, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013, είναι όσες καταβληθούν από τον Οργανισμό Πληρωμής στο δικαιούχο έως και τις 31.12.2015.

  Ωστόσο, σε περιπτώσεις που θα κρίνονται ως πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες θα χορηγείται παράταση της υποβολής του αιτήματος πληρωμής για διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών.

 4. Με τη παρέλευση και του χρονικού διαστήματος της ως άνω εγκριθείσας παράτασης, κατά την οποία ο δικαιούχος δεν υπέβαλε αίτηση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1,η ατομική απόφαση έγκρισης πράξης ανακαλείται αυτοδίκαια.

  Tροποποίηση Εγκύκλιος 3 10520/22-5-14

  2) Εφόσον κάποιοι δικαιούχοι έχουν λάβει ήδη μία εξάμηνη παράταση, κάνοντας χρήση της παραγράφου 3 του Αρθρου 23 της παρούσας ΚΥΑ, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος πληρωμής θεωρείται η συμπλήρωση 24μήνου από την ημερομηνία ένταξής τους στο μέτρο

  (Tροποποίηση Εγκύκλιος 3 10520/22-5-14)

 5. Τροποποιητική Εγκύκλιος 4 18741-22.09.2014

  Για τους δικαιούχους που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους φορέα και υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μέτρου έχοντας υπόψη,το γεγονός ότι δεν υποχρεούνται σε διακοπή του αγροτικού επαγγέλματος είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος πληρωμής και ως εκ τούτου η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης στους εν λόγω δικαιούχους.

  Ωστόσο, δικαιούχοι που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης και δεν επιθυμούν να συνεχίσουν το επενδυτικό τους σχέδιο ή να ολοκληρώσουν την πενταετή τους δέσμευση, πρέπε να ακολουθήσουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 38α της ΥΑ 11308/2010 (ΦΕΚ Β' 1964/2010) όπω ισχύει κάθε φορά, για τη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης.

  (Τροποποιητική Εγκύκλιος 4 18741-22.09.2014)

Διευκρινήσεις σχετικά με την ΚΥΑ 26610 (ΦΕΚ 3554/Α/2014) 4η τροποποίηση ΚΥΑ 4985 (ΦΕΚ 3554/Α/2014)

 1. Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 23,

  1. Για όλες τις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί πριν τις 30.9.2014 η πρώτη δόση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και 30.6.2015. Παράταση σε αυτή την προθεσμία δεν θα δοθεί και όσοι δεν υποβάλλουν μέχρει τότε αίτημα για πρώτη δόση θα απεντάσσονται.

  2. Για όσες αποφάσεις ένταξης έχουν εκδοθεί απο 1.10.14 και μετά, το πρώτο αίτημα πληρωμής θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει για την καταβολη της πρώτης δόσης στην ατομική απόφαση ένταξης, δηλαδή εντός 12 μηνών απο αυτή. Όμως, καθώς στην παράγραφο 3 ορίζεται πλέον ότι "ανεξάρτητα απο τα οριζόμενα στην Ατομική Απόφαση Έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, επιλέξιμες δαπάνες....είναι όσες καταβληθούν απο τον Οργανισμό Πληρωμής στο διακαιούχο έως και τις 31.12.2015", συνεπάγεται ότι η ημερομηνία κατάθεσης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δίνει την δυνατότητα στις Υπηρεσίες να την διεκπαιρεώσουν και στον ΟΠΕΚΕΠΕ να πληρώσει. Συνεπώς για σχέδια που εγκρίνονται ακόμα και σήμερα (π.χ. ενστάσεις) δεν θα ισχύει το 12μηνο για την υποβολή αιτήματος πρώτης δόσης αλλά χρονικό διάστημα αρκετά μικρότερο.

 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

  Καθώς στην ανωτέρω παράγραφο 3 του άρθρου 23 ορίζεται ότι "ανεξάρτητα απο τα οριζόμενα στην Ατομική Απόφαση Έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, επιλέξιμες δαπάνες, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, είναι όσες καταβληθούν απο τον Οργανισμό Πληρωμής στο διακαιούχο έως και τις 31.12.2015" η υλοποίηση των σχεδίων βελτίωσης παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2015 υπό τις προϋποθέσεις, α)να έχει υποβληθεί αίτημα καταβολής πρώτης δόσης εντός του χρονοδιαγράμματος που ήδη αναφέραμε και β) το αίτημα αποπληρωμής να κατατεθεί έγκαιρα ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος στις Υπηρεσίες να ελεχθεί.

 3. ΣΥΝΕΠΩΣ

  Για τα σχέδια που έχουν εγκριθεί πρίν τις 30.9.2014 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του 1ου αιτήματος μέχρι της 30.6.2015, για όλα παρατείνεται η υλοποίηση μέχρι τα τέλη του 2015 εφόσον έχει υποβληθεί ήδη πρώτη δόση ενώ για όσα έχουν εγκριθεί μετά τις 30.9.2014 ισχύουν αυτά που ήδη αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.

  Επίσης, δεν απαιτείται πλέον η έκδοση αποφάσεων παράτασης υποβολής 1ης δόσης ή παράτασης υλοποίησης.

Άρθρο 24: Παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

 1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των δικαιούχων γίνεται με ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα με την υποστήριξη Επιτροπών Παρακολούθησης της παραγράφου 5 και συνίσταται στην:

  α) παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης των δικαιούχων,

  β) παραλαβή των επενδύσεων, και

  γ) πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης της εκμετάλλευσης του δικαιούχου.

 2. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης των δικαιούχων, οι Επιτροπές Παρακολούθησης μέσω της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης:

  α) ενημερώνουν εγγράφως, με αποδεικτικό παραλαβής, το αργότερο εντός 8 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης, τους δικαιούχους για τους περιορισμούς και όρους στην υποβολή της αίτησης ενίσχυσης που απορρέουν από το άρθρο 23 και 26.

  β) Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 24 αντικαθίσταται με την ΚΥΑ 26610 4η τροποποίηση ΚΥΑ 4985 (ΦΕΚ 3554/Α/2014) ως εξής:

  Μετά την παρέλευση των προθεσμιών του άρθρου 23, ενημερώνουν εγγράφως την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα για τους δικαιούχους που αθέτησαν τις υποχρεώσεις του άρθρου 23.

  μετά την πάροδο δώδεκα (12) και δεκαοχτώ (18) μηνών αντίστοιχα, από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης, ενημερώνουν την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα για τους δικαιούχους που αθέτησαν τις υποχρεώσεις του άρθρου 23.

  γ) στις περιπτώσεις χορήγησης παράτασης του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης κοινοποιούν άμεσα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα τις σχετικές αποφάσεις.

 3. Στο πλαίσιο της παραλαβής των επενδύσεων, οι Επιτροπές Παρακολούθησης πιστοποιούν την ορθή ή τη μη ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων των αιτήσεων πληρωμής και προσδιορίζουν την αναλογούσα δημόσια οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 26. Για τον σκοπό αυτό οι Επιτροπές Παρακολούθησης προβαίνουν σε καθολικό διοικητικό έλεγχο των υποβαλλόμενων παραστατικών/δικαιολογητικών ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και σε τουλάχιστον μία επίσκεψη στον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Οι διοικητικοί έλεγχοι καλύπτουν όλα τα στοιχεία που είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο να ελεγχθούν διοικητικά. Η παραλαβή των επενδύσεων πιστοποιείται με τη συμπλήρωση τυποποιημένου πρακτικού «Επαλήθευσης – Πιστοποίησης», το οποίο και διαβιβάζεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ− Ανταγωνιστικότητα.

 4. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, οι Επιτροπές Παρακολούθησης πιστοποιούν την ολοκλήρωση εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α) έχει παραληφθεί το σύνολο των επενδύσεων του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση παραλαβής μέρους των επενδύσεων του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει οι επενδύσεις που παρελήφθησαν να προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης του δικαιούχου,

  β) έχει πιστοποιηθεί η καλή λειτουργία των επενδύσεων,

  γ) οι επενδύσεις συμμορφώνονται με τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές,

  δ) επιτυγχάνονται οι στόχοι του καθεστώτος, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην ατομική απόφαση έγκρισης πράξης,

  ε) τηρούνται οι υποχρεώσεις δημοσιότητας, όπως αυτές προβλέπονται στον Καν. (Ε.Ε.) αριθ. 1974/2006, όπως ισχύει κάθε φορά.

 5. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης εδρεύουν στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας και συστήνονται με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με ίδια ή όμοια απόφαση ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύνθεση, τη λειτουργία και το έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης. Η συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου.

 6. Για κάλυψη επειγουσών αναγκών, αδικαιολόγητων καθυστερήσεων ή εξαιρετικών περιπτώσεων η συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην περίπτωση αυτή οι Επιτροπές Παρακολούθησης δύνανται να εδρεύουν στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα.

 7. Μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης είναι υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας ή/και υπάλληλοι των Περιφερειών της Χώρας ή/και υπάλληλοι του ΥπΑΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των Ειδικών Υπηρεσιών.

 8. Με αποφάσεις λεπτομερειών εφαρμογής ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παραλαβή των επενδύσεων, την πιστοποίηση και την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης. Με ίδια ή όμοια απόφαση είναι δυνατόν να προβλεφθούν εξαιρέσεις από την υποχρέωση επίσκεψης στον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για την παραλαβή των αιτούμενων επενδύσεων σε εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 1975/2006, άρθρο 26, παράγραφος 4, εδάφιο 2, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 25: Αποφυγή παράτυπης διπλής χρηματοδότησης

Οι διοικητικοί έλεγχοι του άρθρου 24 περιλαμβάνουν διαδικασίες για την αποφυγή παράτυπης διπλής χρηματοδότησης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά καθεστώτα, καθώς και από την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο.

Δικαιούχοι που αιτούνται την χρηματοδότηση δαπανών που έχουν ήδη συγχρηματοδοτηθεί από ίδιο ή άλλο χρηματοδοτικό μέσο υφίστανται τις κυρώσεις του άρθρου 32.

Άρθρο 26: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι στον υπολογισμό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης

 1. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση υπολογίζεται στον πραγματικά επιλέξιμο προϋπολογισμό που πραγματοποιήθηκε από τον δικαιούχο. Ως πραγματικά επιλέξιμος προϋπολογισμός, νοούνται δαπάνες που έχουν ήδη υλοποιηθεί και εξοφληθεί και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 7.

 2. Όταν υπάρχει διαφορά άνω του 3% μεταξύ του ποσού (Χ) που αιτείται ο δικαιούχος της ενίσχυσης με την αίτηση πληρωμής του και του ποσού (Υ) που πιστοποιείται από την υπηρεσία, τότε το ποσόν που πραγματικά καταβάλλεται στον δικαιούχο (Ζ) προσδιορίζεται από την σχέση: Ζ = Υ – (Χ−Υ).

  Ωστόσο, η ανωτέρω διαφοροποίηση (μείωση) δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του ποσού που υπερβαίνει το επιλέξιμο.

 3. Δικαιούχοι που δηλώνουν εκ προθέσεως ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης με στόχο να αποκομίσουν οφέλη αντίθετα με τους στόχους του καθεστώτος υφίστανται τις κυρώσεις του άρθρου 32.

Άρθρο 27: Εκκαθάριση δαπάνης

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα, μετά την παραλαβή του πρακτικού «Επαλήθευσης – Πιστοποίησης» της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 24 συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δικαιολογητικών, προβαίνει στην αναγνώριση – εκκαθά− ριση της δαπάνης για την καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο και προωθεί φάκελο στον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών.

 2. Με την ολοκλήρωση των ενταγμένων πράξεων η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα προβαίνει στα προβλεπόμενα από το Σύστημα Διαχείρισης και ΄Ελεγχου του ΠΑΑ.

 3. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα τηρεί λεπτομερή φάκελο πράξης για τους δικαιούχους που ενισχύονται βάσει του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης, επί δέκα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση του τελευταίου δικαιούχου.

Άρθρο 28: Καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης

 1. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στον δικαιούχο από τον Οργανισμό Πληρωμής του άρθρου 12 απολογιστικά και σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ο δικαιούχος.Η τελευταία πρόταση της παρ.1 διαγράφηκε με την ΚΥΑ 2176 3η τροποποίηση 4985 (ΦΕΚ 250-Β-2014) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης είναι η χορήγηση Αριθμού Μητρώου Συναλλασσομένου [ΑΜΣ] από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν αίτησης του δικαιούχου.

 2. Σε περίπτωση είσπραξης προκαταβολής από το δικαιούχο, αυτή συμψηφίζεται με τη πληρωμή. Η εγγύηση που απαιτείται για την χορήγηση της προκαταβολής, αποδεσμεύεται όταν το ποσό των πραγματικών δαπανών του δικαιούχου, οι οποίες αντιστοιχούν στη δημόσια ενίσχυση, υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει μερικά ή ολικά εφ’ όσον δεν πληρούνται οι όροι για τους οποίους έχει εκδοθεί.

Άρθρο 29: Τροποποίηση επενδυτικών σχεδίων

Το άρθρο αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 2176 3η τροποποίηση 4985 (ΦΕΚ 250-Β-2014)

 1. Για ουσιώδης παρεκκλίσεις ή /και μεταβολές από την ατομική απόφαση έγκρισης πράξης που επηρεάζουν τους όρους υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης στο πρόγραμμα,την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία,τους στόχους και τη λειτουργικότητα των επενδυτικού σχεδίου, μη συμπεριλαμβανομένης της παράτασης του χρόνου υλοποίησης και εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο Άρθρο 24, παράγραφος 4, υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 24, αίτηση τροποποίησης μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας/έδρας. Ανάλογο αίτημα υποβάλλεται και για τις περιπτώσεις εισαγωγής νέας επένδυσης. Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης την εξετάζει και συντάσσει πόρισμα το οποίο αποστέλλει μαζί με την αίτηση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα προκειμένου,εφόσον γίνει αποδεκτό, να εισηγηθεί την τροποποίηση της σχετικής απόφασης, διαφορετικά να αποστείλει σχετική ενημερωτική επιστολή για την απόρριψη της αίτησης τροποποίησης.

 2. Η αίτηση τροποποίησης συνοδεύεται απαραιτήτως από τεχνική έκθεση πλήρως τεκμηριωμένη, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και τον αρμόδιο συντάκτη.

 3. Δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που συνεπάγονται αύξηση του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 4. Διαγράφεται η παράγραφος 4 του άρθρου 29 με την ΚΥΑ 26610 4η τροποποίηση ΚΥΑ 4985 (ΦΕΚ 3554/Α/2014) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 2176 3η τροποποίηση 4985 (ΦΕΚ 250-Β-2014)

  Για παράταση του χρόνου υλοποίησης της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης του άρθρου 21, υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 24 μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αίτηση παράτασης πριν τη λήξη της προθεσμίας υλοποίησης με σχετική τεκμηρίωση. Η εν λόγω παράταση εγκρίνεται από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Για την αίτηση παράτασης δεν απαιτείται υποβολή Τεχνικής Έκθεσης υπογεγραμμένης από τον επιβλέποντα συντάκτη. Η παράταση του χρόνου υλοποίησης δεν μπορεί να είναι μετά την 31/12/2015 εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στο ΠΑΑ.

 • Για ουσιώδεις παρεκκλίσεις ή/και μεταβολές από την ατομική απόφαση έγκρισης πράξης του άρθρου 21 μη περιλαμβανομένης της παράτασης του χρόνου υλοποίησης, υποβάλλεται αίτηση τροποποίησης, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σχετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα.

 • Η αίτηση τροποποίησης:

  α) υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα,

  β) υποβάλλεται πριν από την πραγματοποίηση των αιτούμενων παρεκκλίσεων ή/και μεταβολών,

  γ) συνοδεύεται απαραιτήτως από τεχνική έκθεση πλήρως τεκμηριωμένη, υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και τον επιβλέποντα.

 • Δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που:

  α) συνεπάγονται αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου,

  β) μεταβάλουν σημαντικά το φυσικό αντικείμενο,

  γ) επηρεάζουν την βαθμολογία ένταξης στο καθεστώς της αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου κατά τρόπο τέτοιο ώστε η νέα βαθμολογία που προκύπτει μετά την τροποποίηση του σχεδίου να είναι χαμηλότερη από εκείνη που συγκέντρωσε η τελευταία πρόταση στην κατάταξη των «εν δυνάμει δικαιούχων» και ταυτόχρονα υπάρχουν επιλαχόντες,

  δ) επηρεάζουν τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης τροποποίησης, και

  ε) επηρεάζουν την σκοπιμότητα, την λειτουργικότητα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου.

 • Για παράταση του χρόνου υλοποίησης της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης του άρθρου 21, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του άρθρου 23, υποβάλλεται αίτηση παράτασης η οποία εγκρίνεται από τον οικείο Νομάρχη μετά από εισήγηση της Δ/νσης Αγροτική Ανάπτυξης.

 • Η αίτηση παράτασης, με σχετική τεκμηρίωση και χωρίς την υποχρέωση Τεχνικής ΄Εκθεσης υπογεγραμμένης από τον επιβλέποντα γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας, υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 24 μέσω της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία υποβλήθηκε και η αίτηση ενίσχυσης.

 • Με απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής δύναται να ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

- ΜΕΡΟΣ 4ο: Έλεγχοι

Άρθρο 30: Επιτόπιοι δειγματοληπτικοί και εκ των υστέρων έλεγχοι

 1. Οι επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι συμβατικών και κανονιστικών υποχρεώσεων των δικαιούχων διενεργούνται από τον Φορέα Εφαρμογής / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ και αφορούν σε ποσοστό τουλάχιστον 4% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε στην Επιτροπή ανά έτος και σε ποσοστό τουλάχιστον 5% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε για όλη την περίοδο προγραμματισμού.

 2. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι για την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων όπως αυτές απορρέουν από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, διενεργούνται από τον Φορέα Εφαρμογής / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ βάσει τακτικών ετήσιων δειγματοληπτικών ελέγχων, κατά τους οποίους θα ελέγχεται τουλάχιστον το 1% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης των επενδύσεων στις οποίες έχει καταβληθεί η τελική δόση ενίσχυσης.

 3. Σε περιπτώσεις σοβαρών ενδείξεων για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ προβαίνει στη διενέργεια έκτακτου επιτόπιου ελέγχου και όπου απαιτείται ζητείται από τον Οργανισμό Πληρωμών [ΟΠΕΚΕΠΕ] η αναστολή χρηματοδότησης της πράξης.

 4. Εκτός των ανωτέρω, έλεγχοι διενεργούνται στους δικαιούχους των έργων και από τον Οργανισμό Πληρωμών [ΟΠΕΚΕΠΕ] και από τα εντεταλμένα κοινοτικά όργανα.

 5. Δικαιούχοι που δεν αποδέχονται ή/και δεν διευκολύνουν τους ελέγχους του παρόντος άρθρου υφίστανται τις κυρώσεις του άρθρου 32.

 6. Στις περιπτώσεις που από τη διενέργεια των ελέγχων προκύπτουν παρατυπίες που επισείουν την ακύρωση της χρηματοδότησης της πράξης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων.

 7. Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσάm ενισχύσεων θα ανακτώνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

- ΜΕΡΟΣ 5ο: Υποχρεώσεις - Κυρώσεις δικαιούχων

Άρθρο 31: Υποχρεώσεις δικαιούχων

 1. Οι δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

  α) Να υλοποιήσουν το εγκεκριμένο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση ενίσχυσης, την ατομική απόφαση έγκρισης πράξης και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο.

  β) Να υποβάλλουν την πρώτη αίτηση πληρωμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23.

  γ) Να τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας όπως αυτές προβλέπονται στον Καν. (Ε.Ε.) αριθ. 1974/2006, όπως ισχύει κάθε φορά.

  δ) Να διατηρούν σε ξεχωριστό αρχείο όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου τους προκειμένου να είναι δυνατή από τα αρμόδια όργανα η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών.

  Τα παραστατικά διατηρούνται τουλάχιστον για 5 χρόνια από την ημερομηνία της απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. Ειδικότερα σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων,τα ανωτέρω παραστατικά φυλάσσονται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων τουλάχιστον για 3 χρόνια μετά από το έτος κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από τον δικαιούχο και πιστώνονται στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή κατά το οποίο καθορίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης βάσει του Καν (ΕΚ) 1290/2005 όπως ισχύει κάθε φορά.

  ε) Εφόσον ανήκουν στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ, να καταχωρούν στα λογιστικά τους βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όλες τις πράξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού τους σχεδίου και να παρέχουν πρόσβαση στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

  ζ) Να παρέχουν κάθε σχετική πληροφόρηση προκειμένου να διευκολύνουν τις υπηρεσίες που παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων τους.

  στ) Να αποδέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων και να προσκομίζουν οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν σχετικά με την ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου τους προκειμένου να είναι δυνατή η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών.

 2. Επιπλέον των υποχρεώσεων της παραγράφου 1 και για μια πενταετία από την ημερομηνία της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, οι δικαιούχοι, πρέπει:

  α) Να διατηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα και στην ατομική απόφαση έγκρισης πράξης.

  β) Να μεριμνούν ώστε οι επενδύσεις για τις οποίες ενισχύθηκαν:

  1. διατηρούν την φύση τους και τους όρους υλοποίησής τους,

  2. δεν έχουν υποστεί μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, και

  3. Το παρόν διαγράφηκε με την ΚΥΑ 2176 3η τροποποίηση 4985 (ΦΕΚ 250-Β-2014)

   δεν έχουν διακόψει την παραγωγική τους δραστηριότητα, ούτε έχουν μετεγκατασταθεί.

 3. Δικαιούχοι που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους υφίστανται τις κυρώσεις του άρθρου 32.

Άρθρο 32: Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων, των προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων.

 1. Δικαιούχοι που αιτούνται ενίσχυση μεγαλύτερη του 3% από εκείνη που πιστοποιείται από τις υπηρεσίες υφίστανται τις κυρώσεις του άρθρου 26.

 2. Δικαιούχοι που:

  α) δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία εκ προθέσεως ή δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να ενταχθούν ή/και να τύχουν των ενισχύσεων του καθεστώτος της παρούσας,

  β) αποδέχονται την υλοποίηση του ίδιου ή ανάλογου επενδυτικού σχεδίου από ίδιο ή άλλο συγχρηματοδοτούμενο καθεστώς, συμπεριλαμβανομένου των καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄/23−12−2004) «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» όπως ισχύει κάθε φορά,

  γ) αιτούνται την συγχρηματοδότηση δαπανών που έχουν ήδη συγχρηματοδοτηθεί από ίδιο ή άλλο συγχρηματοδοτούμενο καθεστώς, συμπεριλαμβανομένου των καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/ Α΄/23−12−2004) «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» όπως ισχύει κάθε φορά,

  δ) δεν υποβάλουν την πρώτη αίτηση πληρωμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23,

  στ) κατά την περίοδο υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης αθετούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους, χωρίς να συντρέχουν περιπτώσεις ανωτέρας βίας, και

  ζ) δεν αποδέχονται τους ελέγχους της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 24 και τους ελέγχους του άρθρου 30.

  πέραν των κατά νόμο προβλεπομένων, υφίστανται τις πιο κάτω διοικητικές κυρώσεις:

  α) απεντάσσονται από το καθεστώς (ανάκληση ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης),

  β) δημόσια οικονομική ενίσχυση που τυχόν τους έχει καταβληθεί ανακτάται στο σύνολό της εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσα σύμφωνα με τις εκάστοτεισχύουσες διατάξεις, και

  γ) αποκλείονται από την παροχή ενίσχυσης από τα καθεστώτα του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007 – 2013 για το εν λόγω και το επόμενο ημερολογιακό έτος.

 3. Πέραν των επιπτώσεων της παραγράφου 2, δικαιούχοι που, χωρίς να συντρέχουν περιπτώσεις ανωτέρας βίας, για μια πενταετία από την ημερομηνία της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης:

  α) αθετούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα και στην ατομική απόφαση έγκρισης πράξης,

  β) δεν μεριμνούν ώστε οι επενδύσεις για τις οποίες ενισχύθηκαν:

  1. να διατηρούν την φύση και τους όρους υλοποίησής τους

  2. να μην έχουν υποστεί μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, και

  3. να μην έχουν διακόψει την παραγωγική τους δραστηριότητα, ούτε να έχουν μετεγκατασταθεί,

  υφίστανται τις πιο κάτω διοικητικές κυρώσεις:

  α) απεντάσσονται από το πρόγραμμα,

  β) από το σύνολο της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης που τους έχει καταβληθεί επιστρέφονται εντόκως τόσα πέμπτα, όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση της πενταετίας, και

  γ) αποκλείονται από την παροχή ενίσχυσης από τα καθεστώτα του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007 – 2013 για το εν λόγω και το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 33: Ανωτέρα Βία

 1. Όπως απορρέει από τον Αστικό Κώδικα, ανωτέρα βία αφορά γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να αποτραπεί ούτε με άκρα επιμέλεια και σύνεση, εξαιτίας του οποίου καθίσταται ανέφικτη συγκεκριμένη επιβαλλόμενη ενέργεια.

  ΄Επεται, ότι περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν τα εξής περιστατικά:

  • Θάνατος του κατόχου της εκμετάλλευσης,

  • Μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία του κατόχου της εκμετάλλευσης,

  • Απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα ανάληψης της δέσμευσης,

  • Σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά τη γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης,

  • Καταστροφή λόγω ατυχήματος, των κτιρίων της εκμετάλλευσης που προορίζονταν για την παραγωγή προϊόντων ή την εκτροφή των ζώων.

  • Επιζωοτία που προσβάλει το σύνολο ή μέρος της αγέλης του κατόχου της εκμετάλλευσης.

  Τα πιο πάνω περιστατικά δεν αποτελούν εξαντλητικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

 2. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας κοινοποιούνται εγγράφως στη Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα από τον δικαιούχο ή τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα, το αργότερο εντός διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που αυτός είναι σε θέση να πράξει αναλόγως. Στην σχετική κοινοποίηση περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 34: Επιβολή κυρώσεων

 1. Στην περίπτωση που από τη διενέργεια ελέγχων προκύπτουν παρατυπίες που επισύρουν την επιβολή κυρώσεων, το όργανο που διενήργησε τον έλεγχο προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης προκειμένου να ανακτηθούν τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά.

 2. Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης ανακτώνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.


 
Επιμέλεια: Ντίνας Θεόδωρος Master Information Systems (μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              2021_11_18 asfaleia
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS