Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ - ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.” (7/10/2020)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ - ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.”

Προϋπολογισμός : 76.055,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% (71.750,00 € , μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια μασκών ατομικής προστασίας -μιας χρήσεως και πολλαπλών- για τους υπαλλήλους της Π.ΚΜ., με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων από την εξάπλωση του ιού covid-19 και της ασφάλειας τους στους χώρους εργασίας της Π.Κ.Μ.

Αναλυτικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων, από την εξάπλωση του ιού COVID-19 και να εξασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ασφάλεια στους χώρους εργασίας της Π.Κ.Μ., σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες-συστάσεις του ΕΟΔΔΥ και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια μασκών τόσο μιας όσο και πολλαπλών χρήσεων για όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η προμήθεια θα αφορά:

· Εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) μάσκες ατομικής προστασίας μιας χρήσης συσκευασμένες σε κουτιά των πενήντα τεμαχίων, συνολικά δύο χιλιάδες πεντακόσια κουτιά από τα οποία κάθε υπάλληλος της Π.Κ.Μ. θα δικαιούται ένα κουτί των πενήντα τεμαχίων. Τα τεμάχια δύναται να είναι τοποθετημένα είτε το καθένα ξεχωριστά σε ατομική σφραγισμένη συσκευασία είτε ανά πενήντα τεμάχια σε πλαστική σφραγισμένη συσκευασία εντός του κουτιού με προϋπολογισμό εξήντα μία χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (61.250,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 6% και πέντε χιλιάδες (5.000) υφασμάτινες μάσκες ατομικής προστασίας πολλαπλών χρήσεων χρώματος μπλε με το λογότυπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεξιά άνω γωνία σε ατομικές συσκευασίες από τις οποίες κάθε υπάλληλος της Π.Κ.Μ. θα δικαιούται δύο ατομικές συσκευασίες με προϋπολογισμό δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (10.500,00€) χωρίς ΦΠΑ 6%.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα & 18143000-3 Προστατευτικά Εξαρτήματα

Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο του έργου, είτε β) για καθένα από τα δύο τμήματα. Ειδικότερα, σε περίπτωση που στο Τμήμα Α.ΜΑΣΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (3PLY M.X.) δεν καλυφθεί η ζητούμενη ποσότητα από τον μειοδότη οικονομικό φορέα, το υπόλοιπο αυτής θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Τμήμα Α ακόμη και για μέρος της ποσότητας του, με την προϋπόθεση να προσφέρουν κατ’ ελάχιστο ποσότητα 50.000 τεμαχίων. Η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα υπολογιστεί από τον εκάστοτε οικονομικό φορέα με βάση τον προϋπολογισμό του προσφερθέντος τμήματος, ήτοι 2% του προϋπολογισμού του μέρους του έργου για το οποίο θα καταθέσει προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διευκρινιστικό έγγραφο σχετικά με το λογότυπο της Π.Κ.Μ. του διαγωνισμού για την Προμήθεια Μασκών pdf 115 KB 
Διευκρινιστικό έγγραφο σχετικά με το λογότυπο της Π.Κ.Μ. του διαγωνισμού για την Προμήθεια Μασκών, σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) doc 41 KB 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΣΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ pdf 658 KB 
Τ.Ε.Υ.Δ. - ΜΑΣΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ pdf 55 KB 
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – ΜΑΣΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ doc 65 KB 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς – ΜΑΣΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ doc 17 KB 

ΕπιστροφήΥποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

2020_03_23_gov_gr

2021_04_23_adodhg

2020_05_25_dac

2020_07_02_forma_epikoin

2020_10_29_covid-19

2020_12_01_epistr_axreost

2021_03_31_techep

2020_06_24_dl-citizen

FilmOffice-banner

amfipoli

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

e-servicesPKM

pmdaae

ESPA

ΠΑΑ_2014_2020
 
youreurope

2020_01_31_logo_click

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

banner_pespka

kounoupia2019

planodio

rbanner1

banner_edialogos-v2

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜ

sevesoIII

PolitikiProstasia

eyd_ep

oikonomika_stoixeia

kepo_newlogo

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ

smoking_pkm


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Visit Central Macedonia
bullet Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
bullet Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
bullet ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
bullet Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
bullet Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
bullet Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
bullet Ενημέρωση για τη λύσσα
bullet Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
bullet Ποιότητα Ατμόσφαιρας
bullet Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
bullet Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
bullet Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
bullet Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα


rbanner2

rbanner4

2013_07_03_ekloges


banner1             banner_epixeirnsiako_gr_new              banner4
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS