Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Συνεργασίες και Δεξιότητες, το κλειδί για την προαγωγή της ευζωίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Προτάσεις και ευρήματα από το Εργαστήρι Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που διοργάνωσε το One Stop Liaison Office της ΠΚΜ (14/1/2022)

  Στοχευμένες προτάσεις και χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε συνάρτηση με το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέκυψαν από το πρόσφατο  Εργαστήρι Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που διοργάνωσε το One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
   Στο Εργαστήρι Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που διοργάνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο το One Stop Liaison Office του Μηχανισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι φορέων από το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κεντρικής Μακεδονίας.
    Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και των παρουσιάσεων του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών  απαιτεί μία σειρά πολιτικών που θα έχουν ως στόχο η διάθεση πόρων, οι κατευθύνσεις επενδύσεων και οι εξελίξεις στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία να ισορροπούν, να υποστηρίζουν ένα ορισμένο επίπεδο ζωής και να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και των οικονομικών μονάδων της περιοχής. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε διερεύνηση, προτεραιοποίηση και εξειδίκευση των δράσεων έρευνας και καινοτομίας (Ε&Τ) στον τομέα της Υγείας-Ευεξίας, με κατεύθυνση στην προσβασιμότητα και την ευζωία ( “well-being”). 
    Σύμφωνα με τον Χάρτη Ευζωίας του ΟΟΣΑ (2016) που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι αποδόσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποδεικνύουν ότι  η διασφάλιση και η τόνωση της ευημερίας και της ευζωίας της περιοχής αποτελούν δύο από τις πλέον επιτακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή.
220114 OOSA One Stop Liaison Office PKM well being map
Για παράδειγμα:
- Πρόσβαση στις Υπηρεσίες: βαθμοί 4,2/10 (ευρυζωνικότητα νοικοκυριών 62%): απόδοση Ελλάδας: θέση 33/36, ανισότητες μεταξύ των περιφερειών θέση 18/35,
η θέση της ΠΚΜ: θέση 5/13 περιφέρειες της χώρας.
-  Υγεία: βαθμοί 7,2/10 βαθμούς (% θνησιμότητας: 7,5 θάνατοι ανά 1000 άτομα, Προσδόκιμο ζωής: 81,3 χρόνια): απόδοση Ελλάδας: θέση 17/36, ανισότητες μεταξύ των περιφερειών θέση 12/35,
 η θέση της ΠΚΜ: θέση 9/13 περιφέρειες της χώρας.
- Ικανοποίηση ζωής: 0,4/10 βαθμούς (Μέση τιμή αυτοαξιολόγησης της ικανοποίησης από τη ζωή 5,2):  απόδοση Ελλάδας: θέση 31/36, ανισότητες μεταξύ των περιφερειών θέση 31/33,
η θέση της ΠΚΜ:  8/13 περιφέρειες της χώρας.
    Τη δημοφιλέστερη πρόταση που διατυπώθηκε από τους εκπροσώπους του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας αποτελούν οι δράσεις που θα καταστήσουν δυνατές κάθετες και οριζόντιες συνεργασίες στην αλυσίδα αξίας υπηρεσιών ευζωίας (με ιδιαίτερη αναφορά στην υγεία και την ψηφιακή προσβασιμότητα). Δράσεις που θα προάγουν την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοποίηση της ψηφιακής υγείας, την έρευνα, τη μείωση των ανισοτήτων αλλά και τη βέλτιστη χάραξη πολιτικών για τους εμπλεκόμενους κλάδους της. Επίσης, προτείνονται συνεργασίες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με εταιρείες τεχνολογίας, εταιρείες της βιομηχανίας υγείας, επαγγελματίες της αλυσίδας αξίας, νεοφυείς επιχειρήσεις ψηφιακής τεχνολογίας του χώρου κ.λπ., οι οποίες θα συμβάλλουν στην ευζωία και θα παρέχουν λύσεις σε αναγνωρισμένες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα στη δημογραφική γήρανση, στην πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, στο διαμοιρασμό δεδομένων υγείας, στην εξ’ αποστάσεως αλλά και στην εξειδικευμένη περίθαλψης.         
  Αντίστοιχα σημαντική θεωρείται και η ανάπτυξη συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, εργαλείων και υποδομών προσβασιμότητας, που βρίσκουν εφαρμογή σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους και προάγουν τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την ευζωία και την ταυτότητα της περιοχής. 
   Η ενίσχυση των δεξιοτήτων με ανάπτυξη Κέντρων Ικανοτήτων αποτελεί το αμέσως επόμενο αίτημα του οικοσυστήματος υπηρεσιών ευζωίας. Ως προτεραιότητα αναγνωρίζεται η ανάπτυξη γνώσεων, ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής σε ψηφιακά εργαλεία και νέες τεχνολογίες που επηρεάζουν τους κλάδους της αλυσίδας αξίας της ευζωίας, δραστηριότητες reskilling και upskilling (ανακατεύθυνσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων) των επαγγελματιών της περιοχής, με βασικό σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση της καινοτομίας. 
   Η ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού για την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών που θα είναι σε θέση να αναλύουν και να διαμοιράζουν δεδομένα, που θα συλλέγουν συνδεόμενες με δίκτυα παροχές της αλυσίδας αξίας του τομέα υγείας ή/και ευζωίας γενικότερα, διαγνώστηκε ως επιπρόσθετη ανάγκη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ενίσχυση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, της έρευνας και της καινοτομικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια. Άλλωστε, η ταχεία ψηφιοποίηση των συστημάτων υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο  έχει οδηγήσει σε αύξηση στη χρήση φορητών συσκευών και σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής υγείας, ενώ οι συνθήκες της πανδημίας έχουν αλλάξει την κουλτούρα του γηρασκόμενου πληθυσμού και των λοιπών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για την υγειονομική περίθαλψη, αναγνωρίζοντας τα οφέλη της κινητής υγείας (mHealth) και της χρήσης ψηφιακών μέσων για τη διάγνωση, τη παρακολούθηση, νοσηλεία και θεραπεία.
  Τέλος, ως προτεραιότητα αναγνωρίστηκε και η εγκατάσταση και η χρήση ψηφιακών εφαρμογών προσβασιμότητας και διάδρασης σε δημόσιες υπηρεσίες και δομές πολιτισμού και τουρισμού της Περιφέρειας από ευπαθείς ομάδες, που θα επιφέρουν άμεσο αντίκτυπο σε όλη την αξιακή αλυσίδα των αναφερόμενων τομέων και θα μετεξελίξουν το μοντέλο και τον τρόπο λειτουργίας τους. 
  Τα Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την ολοκλήρωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και υλοποιούνται από το One Stop Liaison Office, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αποτελούν συμμετοχικές, δυναμικές διαδικασίες εντοπισμού και προτεραιοποίησης κρίσιμων κλάδων και δραστηριοτήτων, που συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία της περιοχής.
         
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και τις υπόλοιπες δράσεις του One Stop Liaison Office της ΠΚΜ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
   -  Μαντζανάκης Σταύρος 2313 319668
   -  Λαγκάνη  Χριστίνα  2313 319667
   -  Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313319790
   -  Γουλάπτση Μαρία 2313 319705
και στο e-mail: info@ris3rcm.eu
 
          Συνεχή ενημέρωση σε θέματα καινοτομίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην ιστοσελίδα του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
https://www.ris3rcm.eu/
καθώς και στα social media:
FACEBOOK:  https://www.facebook.com/RIS3RCMakedonia
ΤWITTER:  https://twitter.com/RIS3RCMakedonia
 

 Επιστροφή2022_05_25_livestream

2022_03_21_booking

2022_03_21_ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ SERVICES

2021_04_23_adodhg

2020_06_24_dl-citizen

Παρουσιάσεις 2ου Συνεδρίου Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αυτοδιοίκησης Περιφερειών Ελλάδας

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

2020_05_25_dac

2020_07_02_forma_epikoin

2020_10_29_covid-19

2021_11_18epistrofes

FilmOffice-banner

amfipoli

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

2021_11_15eservices2

pmdaae

ESPA

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
youreurope

2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

banner_pespka

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

rbanner1

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜ

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

2022_02_09_ΠΚΜ

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman
ΟΧΕ-ΒΑΑ

ΟΧΕ-ΒΑΑ

Παρουσιάσεις 2ου Συνεδρίου Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αυτοδιοίκησης Περιφερειών Ελλάδας

2120_11_19nosmoking


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Visit Central Macedonia
bullet Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
bullet Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
bullet ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
bullet Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
bullet Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
bullet Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
bullet Ενημέρωση για τη λύσσα
bullet Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
bullet Ποιότητα Ατμόσφαιρας
bullet Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
bullet Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
bullet Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
bullet Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα


rbanner2

rbanner4

2013_07_03_ekloges


2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              2021_11_18 asfaleia
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS