Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη δημοσίευση των πρώτων τευχών δημοπράτησης διασυνοριακής δημόσιας σύμβασης καινοτομίας στον τομέα υγείας στην Ελλάδα (14/1/2022)

 210518 PKM INCAREHEART LOGOS

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Α΄ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο INCAREHEART που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”.
  Το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η από κοινού προμήθεια, μέσω διασυνοριακής δημόσιας σύμβασης από 5 διαφορετικές Ευρωπαϊκές αναθέτουσες αρχές, υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) για την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων ολοκληρωμένης πρόνοιας με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση προηγμένης δια-τομεακής υγειονομικής περίθαλψης και την ανάπτυξη βιώσιμων μοντέλων υποστήριξης όσον αφορά σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.
   Το έργο INCAREHEART επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και υποστήριξης των ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, αναπτύσσοντας καινοτόμες ψηφιακές λύσεις . Επιπλέον, συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερης σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας για όλα τα Ευρωπαϊκά συστήματα υγείας και πρόνοιας βελτιώνοντας ριζικά τη διαδικασία ολοκληρωμένης υγειονομικής περίθαλψης ασθενών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. 
   Το συγκεκριμένο έργο επιχειρεί για πρώτη φορά να ενσωματώσει (σε μια και μόνο καινοτόμο δια-λειτουργική λύση) μια σειρά από εφαρμογές που θα επιτρέψουν τη διά-δραση παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, οικογενειακών φροντιστών και ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω κυρίως της υποστήριξης (με βάση την καινοτόμο ψηφιακή λύση που θα παραχθεί) της διά-δρασης και αλληλεπίδρασης διαδικασιών όπως η διάγνωση, η άμεση υγειονομική περίθαλψη και η από κοινού διαχείριση της περίθαλψης ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.  
   Με την εισαγωγή και υιοθέτηση νέων διαδικασιών που θα προκύψουν μέσα από την ανάπτυξη των σχετικών ψηφιακών καινοτόμων λύσεων, οι οποίες θα δημιουργηθούν με τη βοήθεια της Ε&Α για λογαριασμό των 5 Ευρωπαϊκών αναθετουσών αρχών  (μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η ανάγκη επείγουσας θεραπείας για ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και το ποσοστό των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας στο νοσοκομείο, καθώς και να επιτευχθεί βελτίωση της συμμόρφωσης των ασθενών στις υφιστάμενες θεραπείες.
   Η ανάπτυξη της καινοτόμου λύσης θα λάβει χώρα σε στάδια με συνεχή αξιολόγηση των αναδόχων με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. Ειδικότερα, ακολουθώντας τον κύκλο ζωής της καινοτομίας, το πρώτο στάδιο θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό της λύσης, το δεύτερο στάδιο τη δημιουργία του πρωτότυπου και το τρίτο στάδιο την πιλοτική εφαρμογή της παραγόμενης καινοτόμου λύσης σε 500 συνολικά ασθενείς και σε 125 επαγγελματίες του χώρου της υγείας στην Ευρώπη. 
   Υπολογίζεται ότι, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάπτυξης μέσω Ε&Α των καινοτόμων λύσεων, οι εν λόγω λύσεις θα ωφελήσουν σημαντικό αριθμό ασθενών στις χώρες των 5 αναθετουσών αρχών. Επιπλέον το έργο INCAREHEART θα συμβάλλει στην ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας σχετικών αγορών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για τις παραγόμενες καινοτόμες λύσεις.
   Η από κοινού προμήθεια υπηρεσιών Ε&Α θα λάβει χώρα μέσω δημόσιας διασυνοριακής σύμβασης, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στη σχετική Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοσίων συμβάσεων e-Ted στον εξής σύνδεσμό:
 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:650597-2021:TEXT:EN:HTML
αλλά και στην ιστοσελίδα του έργου στον εξής σύνδεσμο:    https://incareheart.eu/tender_documents/
 
  Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας αυτής σύμβασης ανέρχεται στα 4.650.000 € καλύπτοντας και τα τρία στάδια ανάπτυξης της καινοτόμου λύσης. Επικεφαλής εταίρος της διασυνοριακής αυτής δημόσιας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Jämtland της Σουηδίας η οποία θα προμηθευτεί υπηρεσίες Ε&Α για λογαριασμό όλων των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν σ’ αυτή τη διασυνοριακή δημόσια σύμβαση, δηλαδή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (σε συνεργασία με την Α΄ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ) , του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Federico II στη Νάπολη της Ιταλίας, του Υπουργείου Υγείας της Τουρκίας και του Νοσοκομείου Santa Casa da Misericordia da Amadora στην Πορτογαλία. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 7/4/2022 και η γλώσσα της δημόσιας αυτής σύμβασης είναι η αγγλική.
   Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποίησε στις 17/6/2021, μέσω του One Stop Liaison Office της ΠΚΜ, διαβούλευση με την αγορά πριν από τη δημοσίευση της δημόσιας διασυνοριακής αυτής σύμβασης στο χώρο της υγείας, ενημερώνοντας τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τη φύση και τη λειτουργία των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας εν γένει αλλά και για το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης. Τα αποτελέσματα της σχετικής διαβούλευσης με την αγορά έχουν δημοσιευθεί στον εξής σύνδεσμο:  https://incareheart.eu/omc/omc-thessaloniki/
   Οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες αγοράς στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις με άμεσες εφαρμογές στο δημόσιο τομέα. Συμβάλλουν επίσης και στην επέκταση των επιχειρήσεων αυτών και σε νέες αγορές,  ιδίως όταν οι εν λόγω συμβάσεις έχουν και διασυνοριακό χαρακτήρα όπως η συγκεκριμένη. Στο πλαίσιο αυτό,  η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπογραμμίζει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες επέκτασης και ανάπτυξης που προσφέρει η διασυνοριακή δημόσια σύμβαση, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ΙNCAREHEART και προσκαλεί τις καινοτόμες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή.   
Για περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό έργο INCAREHEART οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Τσανίδη Βασίλειο, στέλεχος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ στο e-mail v.tsanidis@pkm.gov.gr και με την κ. Ελένη Μουξιού στο e-mail e.mouxiou@pkm.gov.gr  καθώς και με τον καρδιολόγο στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ κ. Μάνθο Διδάγγελο στο e-mail manthosdid@yahoo.gr. Υπογραμμίζεται ότι καθώς η διαδικασία είναι ανταγωνιστική, όπως σε κάθε δημόσια σύμβαση, η επικοινωνία για θέματα που αφορούν τη δημόσια σύμβαση αυτή καθαυτή θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με τον τρόπο που προβλέπεται στα δημοσιευμένα τεύχη δημοπράτησης.Επιστροφή2022_05_25_livestream

2022_03_21_booking

2022_03_21_ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ SERVICES

2021_04_23_adodhg

2020_06_24_dl-citizen

Παρουσιάσεις 2ου Συνεδρίου Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αυτοδιοίκησης Περιφερειών Ελλάδας

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

2020_05_25_dac

2020_07_02_forma_epikoin

2020_10_29_covid-19

2021_11_18epistrofes

FilmOffice-banner

amfipoli

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

2021_11_15eservices2

pmdaae

ESPA

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
youreurope

2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

banner_pespka

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

rbanner1

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜ

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

2022_02_09_ΠΚΜ

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman
ΟΧΕ-ΒΑΑ

ΟΧΕ-ΒΑΑ

Παρουσιάσεις 2ου Συνεδρίου Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αυτοδιοίκησης Περιφερειών Ελλάδας

2120_11_19nosmoking


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Visit Central Macedonia
bullet Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
bullet Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
bullet ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
bullet Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
bullet Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
bullet Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
bullet Ενημέρωση για τη λύσσα
bullet Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
bullet Ποιότητα Ατμόσφαιρας
bullet Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
bullet Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
bullet Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
bullet Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα


rbanner2

rbanner4

2013_07_03_ekloges


2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              2021_11_18 asfaleia
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS