Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΚΜ σχετικά με την υλοποίηση του έργου με τίτλο “ Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται” στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (20/7/2021)

Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:
 
  « Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) για την έναρξη του συγκεκριμένου έργου (02.07.2021), η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Π.Κ.Μ., ως διευθύνουσα και συντονιστική υπηρεσία της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, ενημερώνει τους κτηνοτρόφους, υπηρεσιακούς παράγοντες, φορείς και πολίτες της Περιφέρειας ότι η συλλογή και διαχείριση των νεκρών ζώων έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 05.07.2021 και ισχύει για τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.
   Το πρόγραμμα αφορά στη διαχείριση των νεκρών παραγωγικών ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους, όρνιθες αυγοπαραγωγής) και κάθε άλλου είδους νεκρού ζώου, άγριου ή μη, τα οποία ανευρίσκονται στα όρια της Π.Κ.Μ., εφόσον η διαχείριση αυτών δεν καλύπτεται από άλλα προγράμματα που εφαρμόζουν διάφοροι φορείς, παραγωγικοί ή μη, όπως π.χ. οι Δήμοι για τις περιοχές και τις οδούς που ανήκουν σε αυτούς, η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ κ.ά..
   Η δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού διενεργείται στα νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών (ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών.
  Στο πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται νεκρά ζώα που προκύπτουν από υποχρεωτική σφαγή στο Σφαγείο λόγω ζωοανθρωπονόσου (π.χ. Φυματίωση, Βρουκέλλωση) ή άλλης λοιμώδους νόσου (π.χ. Ενζωοτική Λεύκωση Βοοειδών), για τις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα εκρίζωσης αυτών, όπως και εκείνα που προκύπτουν από επιζωοτίες (π.χ. ευλογιά, Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών), για τα οποία απαιτείται υποχρεωτική θανάτωση και υγιειονομική ταφή επιτόπου, προς αποφυγή της μετάδοσης της νόσου.
   Ως «φορέας υλοποίησης του προγράμματος» αναδείχθηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία η εταιρία “KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. «KAFSIS»(ανάδοχος του έργου).
 
Περισυλλογή και μεταφορά νεκρών ζώων
 
- Η περισυλλογή των νεκρών ζώων γίνεται με ευθύνη του αναδόχου του έργου όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
- Ο υπεύθυνος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, οι πολίτες που εντοπίζουν νεκρά ζώα, άλλες υπηρεσίες π.χ. Τροχαία, Πυροσβεστική και γενικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του αναδόχου, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στον αριθμό:
210-8960.100.
- Κατά τη λήψη των τηλεφωνημάτων από το τηλεφωνικό κέντρο καταχωρούνται τα εξής στοιχεία:
  i.   ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος, η ημερομηνία και η ώρα της κλήσης,
 ii. τα στοιχεία του κτηνοτρόφου (ονοματεπώνυμο, έδρα της εκμετάλλευσης, κωδικός  αριθμός της  εκμετάλλευσης, ΑΦΜ) ή του πολίτη (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας)
iii. οι αριθμοί ενωτίων των νεκρών ζώων και η ηλικία αυτών (βοοειδή, αίγες, πρόβατα,      χοίροι).
Οι εκτροφείς βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, για την ύπαρξη νεκρών ζώων, δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες.
- Το νεκρό παραγωγικό ζώο (βοοειδές, πρόβατο, αίγα, χοίρος) θα πρέπει να φέρει ενώτιο και κατά τη συλλογή αυτού θα πρέπει να επιδεικνύεται από τον υπεύθυνο της εκτροφής το διαβατήριό του (βοοειδές) 
ή το μητρώο της εκμετάλλευσης (αίγα, πρόβατο ή χοίρος), για τα οποία ο εκπρόσωπος του αναδόχου θα διατηρήσει και απεικονιστικά στοιχεία. 

- Ο υπεύθυνος συλλογής και μεταφοράς εκ μέρους του αναδόχου του έργου μεταβαίνει στον τόπο ύπαρξης των νεκρών ζώων, τα συλλέγει, τα ζυγίζει και τα μεταφέρει υπό ψύξη στην κατάλληλη, εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης αυτών με το αντίστοιχο της κατηγορίας αυτών ως Ζωικά
Υποπροϊόντα (ΖΥΠ) εγκεκριμένο όχημα.
- Κατά τη συλλογή των νεκρών παραγωγικών ζώων, η ζύγιση αυτών και η σύνταξη του εμπορικού εγγράφου πραγματοποιούνται με ευθύνη του αναδόχου, παρουσία του κτηνοτρόφου ή του υπεύθυνου της εκτροφής. Το ζυγολόγιο και το εμπορικό έγγραφο υπογράφονται από τον κτηνοτρόφο και τον οδηγό του οχήματος περισυλλογής.  Αντίγραφο του εμπορικού εγγράφου φυλάσσεται στο αρχείο της εκτροφής για 3 χρόνια. 
- Η περισυλλογή και η μεταφορά των δεσποζόμενων νεκρών ζώων στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης θα πρέπει να γίνεται εντός 24 ωρών το αργότερο από την ώρα ειδοποίησης του αναδόχου. Σε δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος συλλογής μπορεί να ανέλθει στις 48 ώρες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
- Η περισυλλογή και η μεταφορά των αδέσποτων νεκρών ζώων στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 8 ωρών από την ώρα ειδοποίησης.
- Μετά την περισυλλογή νεκρών ζώων από κάθε εκτροφή και πριν εισέλθει σε άλλη εκτροφή, ανεξαρτήτως του υγειονομικού καθεστώτος αυτών, ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης του εξοπλισμού και των οχημάτων μεταφοράς, με εγκεκριμένα απολυμαντικά μέσα, για την αποτροπή ενδεχόμενης μετάδοσης νόσου σε άλλες εκτροφές ή περιοχές.
- Επίσης, ο ανάδοχος του έργου, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (περισυλλογή, μεταφορά, αποτέφρωση κ.τ.λ.) υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων και την προστασία του προσωπικού καθώς και των εμπλεκομένων κτηνοτρόφων.
 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εθνική και Κοινοτική, οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων ζώων – πτηνών έχουν την υποχρέωση διαχείρισης των νεκρών ζώων με βάση τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 142/2011. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου επιτυγχάνει την ουσιαστική, δωρεάν, εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, εφόσον δεν υφίστανται καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των νεκρών ζώων που προκύπτουν στις εκμεταλλεύσεις τους.
   Επισημαίνεται ότι για κάθε νεκρό ζώο που προκύπτει σε μια εκτροφή θα πρέπει να υπάρχει το σχετικό εμπορικό έγγραφο ή άλλο παραστατικό που να αποδεικνύει την  ορθή διαχείριση αυτού. Στην περίπτωση μη ύπαρξης σχετικού αποδεικτικού παραστατικού θα επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
 Όπως προαναφέρθηκε, το εν λόγω έργο συμβάλλει στη διενέργεια των απαραίτητων δειγματοληψιών εγκεφαλικού ιστού από μηρυκαστικά κατάλληλης ηλικίας, στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών (Σ.Ε.Β.) και αιγοπροβάτων (Μ.Σ.Ε.), με αποτέλεσμα τη βελτίωση του υγειονομικού προφίλ της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο και τη διευκόλυνση των εξαγωγών των τροφίμων ζωικής προέλευσης (Ζ.Π.) καθώς και των ζώντων ζώων.
   Οι κτηνοτρόφοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν την αποζημίωση που προβλέπεται για τις προαναφερόμενες δειγματοληψίες (για Σ.Ε.Β. και Μ.Σ.Ε.), με βάση τη διαδικασία που φέρουν εις πέρας οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και τα δικαιολογητικά που θα προκύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. 
   Τονίζεται ότι από τα σημαντικότερα οφέλη που απορρέουν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είναι η ορθή διαχείριση των νεκρών ζώων στις εκμεταλλεύσεις, για την εξάλειψη εστιών μόλυνσης και την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της υγείας του ζωικού κεφαλαίου, η απομάκρυνση από το οδικό δίκτυο και την ύπαιθρο χώρα των πτωμάτων νεκρών ζώων που αποτελούν εστίες μόλυνσης και εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς και η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του υδροφόρου ορίζοντα»
.
 


ΕπιστροφήΥποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

2020_03_23_gov_gr

2021_04_23_adodhg

2020_05_25_dac

2020_07_02_forma_epikoin

2020_10_29_covid-19

2020_12_01_epistr_axreost

2021_03_31_techep

2020_06_24_dl-citizen

FilmOffice-banner

amfipoli

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

e-servicesPKM

pmdaae

ESPA

ΠΑΑ_2014_2020
 
youreurope

2020_01_31_logo_click

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

banner_pespka

kounoupia2019

planodio

rbanner1

banner_edialogos-v2

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜ

sevesoIII

PolitikiProstasia

eyd_ep

oikonomika_stoixeia

kepo_newlogo

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ

smoking_pkm


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Visit Central Macedonia
bullet Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
bullet Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
bullet ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
bullet Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
bullet Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
bullet Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
bullet Ενημέρωση για τη λύσσα
bullet Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
bullet Ποιότητα Ατμόσφαιρας
bullet Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
bullet Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
bullet Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
bullet Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα


rbanner2

rbanner4

2013_07_03_ekloges


banner1             banner_epixeirnsiako_gr_new              banner4
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS