Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOY, ΑΝΟΙΚΤOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ THN Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤ.ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) (23/9/2020)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Τροφίμων Νωπών και ΒΥΣ, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επικεφαλής Εταίρος των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2018-2019» σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης, σε συνάρτηση με τη διενέργεια και εφαρμογή ενός προγράμματος διανομών των υπό προμήθεια ειδών, για τη σωστή διαχείριση και ολοκλήρωση των διανομών σε όλα τα στάδια, μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, του αναδόχου και των τελικών αποδεκτών.

Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή, επί ποινή αποκλεισμού, συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των συμβασιοποιημένων ειδών σε απόλυτη συνάρτηση με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, οι παραδοτέες συσκευασίες ανάλογα με τη θερμοκρασία διατήρησης ανά ομάδα προϊόντων, η μεταφορά και παράδοση των ειδών στα σημεία διανομής με οχήματα κατάλληλα και πιστοποιημένα ανάλογα με τη ζώνη θερμοκρασίας διατήρησης των προϊόντων, η εκφόρτωση και η ταξινόμηση ανά ομάδα ειδών, η υποστήριξη κατά τη διάρκεια των παραδόσεων εντός των σημείων διανομής, η εκ νέου παραλαβή και φόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και εκ νέου παράδοση των αδιανέμητων ειδών ανά ημέρα παράδοσης (εκτός των νωπών προϊόντων, τα οποία θα προωθούνται αυθημερόν σε δομές που θα υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή).

Η ενιαία δημοπράτηση πραγματοποιείται λόγω της ανάγκης παροχής μίας ολοκληρωμένης υπηρεσίας όπως αυτή έχει περιγραφεί ανωτέρω, για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της εξυπηρέτησης των ωφελούμενων, με ενιαίες διανομές ομάδων προϊόντων και με συγχρονισμό των επαναδιανομών των αδιανέμητων και της διαχείρισης των αποθεμάτων.

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζονται τα κάτωθι:

  • Η λειτουργία κεντρικής εφοδιαστικής δομής, για το συντονισμό και τον αναπρογραμματισμό των αδιανέμητων.

  • Η δυνατότητα ελέγχου των αποθηκευμένων αδιανέμητων ειδών, από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, όποτε ζητείται.

  • Η άμεση προώθηση αδιανέμητων και μη, σε δομές που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.

 

  • Η ύπαρξη και διάθεση ενός κεντρικού αποθηκευτικού κόμβου, στα όρια της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2.2.6. (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).

Με κριτήριο – λόγω της φύσης, του όγκου και της μεγάλης γεωγραφικής κάλυψης – την ιδιαιτερότητα και τις απαιτήσεις που απορρέουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθίσταται αναγκαία η ενοποιημένη ανάθεση και εκτέλεσή του.

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα κατατίθενται για το σύνολο των τμημάτων ειδών και των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της κάθε Ομάδας του έργου, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και ποσού ίσου με 2% του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας του έργου για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 81.334,02 ευρώ για την Ομάδα Α και 14.530,72 ευρώ για την Ομάδα Β.

Η διάρκεια της σύμβασης ως προς το φυσικό αντικείμενο ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 31-12-2021 και ως προς το οικονομικό αντικείμενο έως τις 31/12/2023.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα Παραρτήματα I, II, VIII και IX της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής

 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΥΣ ΤΕΒΑ 2018-2019 pdf 1130 KB 
ΕΕΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΥΣ ΤΕΒΑ 2018-2019 pdf 102 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΥΣ ΤΕΒΑ 2018-2019 ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ doc 1027 KB 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ pdf 101 KB 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΕΡΩΤΗΜΑ VALIS ΑΒΕΕ pdf 276 KB 
ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΤΕΒΑ 2015-2016 ΜΠΕΛΛΑΣ pdf 791 KB 
ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΤΕΒΑ 2018-2019 ΜΠΕΛΛΑΣ pdf 597 KB 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ΤΕΒΑ 2015-2016 pdf 348 KB 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ΤΕΒΑ 2018-2019 pdf 440 KB 
ΕΡΩΤΗΜΑ GLASS CLEANING pdf 393 KB 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Νο 1 pdf 138 KB 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Νο 2 pdf 136 KB 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Νο 3 pdf 145 KB 

Επιστροφή2020_03_23_gov_gr

2020_05_25_dac

2020_07_02_forma_epikoin

2020_10_29_covid-19

oaed_4_2020

pmdaae

DIEXODOS

EIDIKOTITA BLUE3

ESPA

2020_06_24_dl-citizen

e-servicesPKM
 
youreurope

  aoapkm3

2020_01_31_logo_click

FilmOffice-banner

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

banner_pespka

kounoupia2019

planodio

rbanner1

banner_edialogos-v2

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜ

sevesoIII

PolitikiProstasia

eyd_ep

oikonomika_stoixeia

kepo_newlogo

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ

banner_agro_basket

smoking_pkm

OrthiDioikitikiSymperifora


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
bullet Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
bullet Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
bullet ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
bullet Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
bullet Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
bullet Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
bullet Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
bullet Ενημέρωση για τη λύσσα
bullet Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
bullet Ποιότητα Ατμόσφαιρας
bullet Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
bullet Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
bullet Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
bullet Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
bullet Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
bullet Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα


rbanner2

rbanner4

2013_07_03_ekloges

banner1             banner_epixeirnsiako_gr_new              banner4
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS