Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (28/1/2020)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 55192(1760)/28-01-2020

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου για το Υποέργο 3 “Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας” της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Δομών και Εξοπλισμού για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και ανά ΤΜΗΜΑ της προμήθειας (Τμήμα Α ή/και Τμήμα Β)

Αριθμός Διακήρυξης: 55192(1760)/28-01-2020

Προϋπολογισμός: 37.447,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (30.199,82 € άνευ Φ.Π.Α.)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδ. ΣΑΕΠ0081 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδ. εναρίθμου) 2019ΕΠ00810106 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο της σύμβασης αφορά την υλοποίηση του 3ου Υποέργου της Πράξης «Αναβάθμιση Δομών και Εξοπλισμού για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», και αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υποδομών Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις υπηρεσίες της ΠΚΜ.

Πιο συγκεκριμένα το 3ο Υποέργο έχει τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας» και περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας για την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ, τα επτά (7) Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. και για είκοσι δύο (22) θέσεις εργασίας συνολικού προϋπολογισμού 37.447,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α : «Tablet,Laptop,UPS,βιντεοπροβολέας», εκτιμώμενης αξίας 10.615,46 Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α) και 13.163,17 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Β : «Drones και GPS», εκτιμώμενης αξίας 19.584,36 Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α) και 24.284,61 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα δύο Τμήματα.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV :

38112100-4   Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα)

30213100-6   Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές (ταμπλετς)

30230000-0   Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών (λαπτοπ)

31710000-6   Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ups & drones& βιντεοπροβολέας)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της.

Τόπος Παράδοσης: Θεσσαλονίκη

Γλώσσα: Ελληνική

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522

Διάρκεια του έργου: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Tα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ορίζονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματα της.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 120 ημέρες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών της Π.Κ.Μ και συγκεκριμένα στον 3ο Όροφο, γραφείο 80, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627, Θεσ/νίκη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στις 11/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.(ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού).

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται: 10/02/2020, ημέρα Δευτέρα. και ώρα 14:00 μ.μ

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.pkm.gov.gr.

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, τηλ. 2313 319143 για διαδικαστικά θέματα και τηλ. 2313319719 για τεχνικά θέματα.

 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 730 KB 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ-ΑΑ3 186 KB 
Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου για το Υποέργο 3 “Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας” 118 KB  


 Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Άδεια Creative Commons
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS